Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Sociologija kulture D

Nositelji
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 2 (2+0+0)
ECTS 3
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Predavanja, literatura i seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Uvod u suvremene sociologijske teorije kulture (cultural studies, antropologija kulture, postmarksizam, dekonstrukcionizam, simbolički interakcionizam); Povijesna artikulacija pojma kulture od novoga vijeka do postmoderne; Kultura i civilizacija; Kultura i pojam društva; Odnos kulturnog razvitka i tehnologijskog napretka; Popularna, masovna i potrošačka kultura; Kontrakultura i subkulture; Ideologijska mobilizacija kulture; Nacionalna kultura i ""World Culture""; Status kulture u doba globalizacije; Kultura i stilovi života; Novi mediji, komunikacije i kultura; Postmoderna kultura i postindustrijsko društvo; Multikulturalizam i novi kulturni identiteti; Tijelo, moda i kulturne razlike
Cilj kolegija Tijekom obrazovnog ciklusa studenti usvajaju znanja iz suvremenih interdisciplinarnih društvenih znanosti. Uvod u razumijevanje složenih društvenih odnosa u globalno doba u kojem kultura zaposjeda središnje mjesto iziskuje analizu procesa stvaranja novih identiteta i stilova života. Opće kompetencije određene su kombinacijom znanja i informacija iz povijesne i sistematske sociologije, a specifične su vezane uz interaktivnu analizu profesora i studenata o novom statusu mode u okružju opće kulturalizacije društva. Kolegij razvija sposobnost sustavnog mišljenja i razvitak kreativnog procesa učenja u situaciji prožimanja područja društva, kulture, mode i identiteta.
Literatura potrebna za ispit Michael Haralambos, UVOD U SOCIOLOGIJU, Globus, Zagreb, 1989.
Francis Fukuyama, KRAJ POVIJESTI I POSLJEDNJI ČOVJEK, HSN, Zagreb, 1994.
Terry Eagleton, IDEJA KULTURE, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
Inga TomićKoludrović - Anči Leburić, SOCIOLOGIJA ŽIVOTNOG STILA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
Manuel Castells, USPON UMREŽENOG DRUŠTVA, Golden Marketing, Zagreb, 2001,
Dopunska literatura Jukka Grunow, SOCIOLOGIJA UKUSA, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.
Norbert Elias, O PROCESU CIVILIZIRANJA, Antibarbarus, Zagreb, 1996.
Mike Featherstone, CONSUMER CULTURE AND POSTMODERNISM, SAGE, London, 1990.
Philip Smith, CULTURAL THEORY: An Introduction, Blacwell, Oxford, 2001.