Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Energetika

Nositelji dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Klsifikacija oblika energije;energetski modeli:potrebe,opskrba,potrošnja prema vrstama energenata; energenti:podjela,primjena,kriterij raspoloživoati i ekonomičnosti energenata; pretvorbe:neposredna i postepena, termodinamičke, gospodarstvene i ekološke osnove, klasična goriva, osnove procesa izgaranja, uređaji za pretvorbu primarnih i transformiranih oblika; gospodarenje energijom: proračun i kontrola svih oblika energije, stupnjevi učinkovitosti, iskorištenje kapaciteta, racionalno korištenje energije u postojećim postrojenjima; poboljšanje: vrste, način i mjesto, uzroci i vrste gubitaka energije, količina otpadne topline, optimalna energetska struktura pri proizvodnji, pretvorbi i potrošnji, održivi razvoj; kogeneracija; sačuvanje energije u tekstilnim procesima.
Cilj kolegija Predloženi program obuhvaća znanja o primarnim izvorima, transformiranim oblicima energije te o očuvanju energije tj. o racionalnoj potrošnji u industrijskim procesima. Dobivena znanja trebaju omogučiti lakši nastavak studija te primjenu stećenih znanja u inženjerskoj praksi.
Literatura potrebna za ispit H. Požar: Osnove energetike 1,2,3, Školska knjiga, Zagreb 1992.
C.J. Cleveland, Editor, Encyclopedia of Energy, Vol.1-6, Elsevier, San Diego 2004.
Studentima se preporuča koristiti članke iz časopisa npr.: Tekstil, Energy, Energy Conversion and Management etc.
Dopunska literatura G. Boyle, Edition, Renewable Energy, Power for Sustainable Future, Oxford University Press, Oxford, 1966.
V.M. Brodyanska et al., The Efficiency of Industrial Processes, Elsvier, London, 1994.
F.K: Kreith, R.E.West, Energy Efficiency, CRT Press, New York, 1997.
Y.M.El-Sayed, The Thermoeconomics of Energy Conversions, Elsevier, San Diego, 2003.