Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Studij rada

Nositelji dr. sc. Zvonko Dragčević, prof. emeritus
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Studij rada u suvremenoj organizaciji proizvodnje. Glavna obilježja komadnog tipa proizvodnje. Vremenski normativi. Korištenje vremenskih normativa. Oprema za snimanje. Normalno vrijeme. Koeficijent zalaganja i njegova standardna distribucija. Dodatno vrijeme. Koeficijenti dodatnog vremena. Pristup snimanju. Metoda snimanja osnovnih vremena. Varijacije cikličkih zahvata. Obrada podataka i metode izračunavanja vremenskih normativa. Praćenje i analiza izvršenja normi. Analiza rada na strojevima. Analiza gubitaka vremena u procesu rada. Metode određivanja gubitaka vremena. Pojednostavljenje radnog procesa. Načela racionalizacije i faze provođenja. Dijagram poslovanja. Račun koristi. Ekonomska usporedba dviju metoda rada.
Cilj kolegija Savladavanje ovog sadržaja omogućiti će sagledavanje i praćenje zakonitosti potrebe proizvoditi kvalitetnije, jeftinije i u kraćem vremenu čime se smanjuju troškovi kao važan preduvijet za povećanje kurentnosti proizvoda. Polaznici će biti osposobljeni da na znanstvenim spoznajama analiziraju i unapređuju sve segmente logističke podrške u proizvodnji i poslovanju osobito sa stajališta tehničke i gospodarske učinkovitosti. Stečena znanja su važan preduvijet za nastavak studija i razumijevanje sadržaja vezanih za sve tehnološke procese odjevnog inženjerstva, pripreme i organizacije proizvodnje i proizvodnih linija, te ispravnog vođenja tehničke dokumentacije.
Literatura potrebna za ispit Taboršak D.: Studij rada, Orgadata, Zagreb 1994.
Car M., Krznar M., Šimon K.: Studij rada, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1993.
Dopunska literatura Polajnar A.: Študij dela, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, SI 1999.; ISBN 86-435-0287-1
Izbor članaka iz domaće i strane literature