Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Fizikalno-kemijski procesi i učinci u mokrom oplemenjivanju tekstila

Nositelji dr. sc. Ivo   Soljačić, prof. emeritus
dr. sc. Ana-Marija Grancarić, prof. emeritus
dr. sc. Anita Tarbuk, izv. prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja seminar
Preduvjet za ispit Završen program vježbi
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Fluorescencija optičkih bjelila za tekstil, gašenje fluorescencije i utjecaj na bjelinu tekstila, fluorescencija tekstila i zaštita od ultraljubičastog zračenja. Fosforescencija, superponirani fluorescentni i fosforescentni učinci. Masa, energetske i toplinske ravnoteze, bezdimenzionalni brojevi, Newtonovi zakoni, reologija, laminarno i turbulentno strujanje, Poiseuilleova jednadžba, Navier-Stokesova jednadžba, strujanje u porama tekstila, raspodjela veličina pora, Washbornova jednadžba, prijenos topline, prvi i drugi Fourirov zakon, prijenos topline kondukcijom, konvekcijom, stacionalrno i nestacionarno toplinsko strujanje, koeficient prijenosa topline, prijenos mase, prvi i drugi Fickov zakon, difuzija molekula, Stokes-Einsteinova jednadžba, konvekcijski prijenos mase, koeficient prijenosa mase. Sustavni prilaz mokrim procesima oplemenjivanja tekstila. Elektrokinetičke pojave, teoretske osnove, mjerenje zeta potencijala, izoelektrične točke, točka nul naboja, specifične količine površinskog naboja, primjena elektrokinetičkih metoda. Kvašenje, kapilarnost i adsorpcija u mokrim procesima oplemenjivanja. Slobodna površinska energija, Washbornova jednadžba, mjerenje slobodne površinske energije metodom po Chibowskom i metodom kontaktnog kuta.
Cilj kolegija Fizikalno-kemijske osnove i znanja potrebna za bolje razumijevanje i unapređenje brojnih operacija u mokrim procesima predobradbe i apreture tekstila. Ove obrade tekstilnih materijala baziraju se na kemijskim, fizikalnim, fizikalno-kemijskim i biološkim procesima. Efikasnost ovih procesa najviše ovisi o fenomenu prijenosa tvari i međupovršinskim pojavama kao što su kvašenje, kapilarnost i adsorpcija.
Literatura potrebna za ispit R. Williamson, Fluorescent Brightening Agents, Elsevier 1922.
D.Vigo T.L., Textile Processing and Properties, Elsevier, 1994.
Duckworth, C., Engineering in textile Coloration, Dyers Company Publication Trust, 1995.
Bird, R.B., W.E. Stewart, and E. N. Lightfoot, Transport phenomena, Wiley, 2007.
J. Lyklema, Fundamentals of Interface and Colloid Science, Volume II, Solid-liquid interfaces, Academic Press, London 1995.