Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Opća kemija

Nositelji dr. sc. Gordana Pavlović, prof.
dr. sc. Mario Cetina, izv. prof.
Suradnici: mag. chem. Robert Katava, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Nema
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Tvari:elementi, spojevi, smjese. Kemijski zakoni. Kruto, tekuće i plinovito stanje. Kvantna teorija i elektronska konfiguracija atoma. Periodički sustav elemenata. Kemijski simboli, formule i jednadžbe. Ionska, kovalentna i metalna veza. Međumolekulske interakcije u tekućinama i krutinama. Kauzalnost fizikalnih i kemijskih svojstava. Kompleksni spojevi. Kemijske reakcije. Ravnotežni sustavi. Otopine i koloidi. Koligativna svojstva otopina. Elektroliti: kiseline, baze i soli. Elektrokemija. Termokemija. Elementi s, p, i d skupina: svojstva, spojevi i dobivanje.
Cilj kolegija Programom kolegija ""Opća kemija"" omogućeno je studentima upoznavanje sa temeljnim spoznajama o građi tvari, kao i utjecaj suodnosa građe tvari sa njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima.
Literatura potrebna za ispit I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I dio, IX. Izd.Školska knjiga, Zagreb, 1995.
P. W. Atkins, M. J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb 1995. (prijevod T. Cvitaš)
M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Z. Dugi, I. Lovreček, Osnove kemijskog računanja, Školska knjiga, Zagreb, 1973.
Dopunska literatura R. Chang, Chemistry, VI iz., 1998. WCB/McGraw-Hill, USA.
T. L. Brown, H. E. LeMay, jr., B. E. Bursten, J. R. Burdge, Chemistry, The Central Science, IX iz.,Prentice Hall, USA, 2003.