Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija - projektni zadaci
 
 

Projektne zadatke užeg područja istraživanja (u III., IV. i V. semestru) predlažu nastavnici iz područja tekućeg znanstveno istraživačkog rada. Projektni zadaci se usklađuju s promjenama u znanstveno-istraživačkim projektima uz odobrenje Vijeća doktorskog studija. Prema vlastitom interesu doktorand može, a u dogovoru s mentorom ili nastavnikom, predložiti temu projektnog zadatka koja nije sadržana u tablici dolje.
Projektni zadatak mora biti rad doktoranda s nositeljem projektnog zadatka u vremenu koji je određen za izradu jednog projektnog zadatka koji čini tekstilno-tehnološko projektiranje.

 Teme iz područja znanstvenog istraživanja

Područje tekućeg znanstveno istraživačkog rada Potencijalni nositelji Broj sati ECTS
Topološke invarijante pri projektiranju odjeće. Istraživanje matematičkih modela primjenjivih pri računalnom projektiranju funkcionalne odjeće. Invaliditet i tjelesne deformacije kao ulazni parametri za projektiranje funkcionalnih odjevnih predmeta. Skenirani radni položaji tijela i kinematički lanci pokreta kao ulazni sloj za proučavanje topoloških invarijanti pri projektiranju zaštitnih funkcionalnih odjevnih sustava. Bogović S. 50 6
Novi materijali temeljeni na supramolekulskim interakcijama i samoudruživanju (polimerni materijali, biokompoziti, nano-slojeviti filmovi i dr.) te međuovisnost njihove strukture i svojstava. Utjecaj novih materijala na okoliš i zdravlje. Cetina M. 50 6
Istraživanje primjene minijaturnih izvršnih elemenata u upravljačkim sustavima u različitim područjima primjene. Razvoj hvataljki za hvatanje tekstilnih materijala pomoću robota. Čubrić G. 50 6
Projektiranje i oblikovanje radnih mjesta u tehnološkim procesima. Radna opterećenja u sustavu čovjek-stroj-okolina. Multifunkcionalna zaštitna odjeća posebnih namjena. Strategija funkcionalnog projektiranja odjeće prema rizičnim skupinama. Dragčević Z. /
Hursa šajatović A.
50 6
Istraživanje mehanizama udobnosti i zaštitnog djelovanja tekstilnih materijala za odjeću i mogućnosti objektivnog vrednovanja tih svojstava. Površinske modifikacije tekstilnih materijala primjenom hladne plazme (niskotlačne i atmosferske) u svrhu postizanja zaštitnih i funkcionalnih svojstava tekstilnih proizvoda. Metode analize površine tekstilnih materijala. Površinske tehnike s primjenom u tekstilu. Ercegović Ražić S. 50 6
Mjerenje toplinskih svojstava konvencionalne, zaštitne i inteligentne odjeće u statičkom i dinamičkom modu prema serijskom i paralelnom režimu. Firšt Rogale S.
50 6
Karakterizacija tekstilnih materijala i odjeće s aspekta odgovarajućih mehaničkih, fizikalnih, toplinskih i strukturnih svojstava te proučavanje međuovisnosti njihove strukture i svojstava na kvalitetu opipa, željeni izgled te udobnost odjeće. Proučavanje fiziološkog odaziva ljudskog tijela kao kriterij za procjenu toplinskih svojstava odjevnih sustava. Geršak J. 50 6
Primjena novih tehnologija u procesima tekstilnog tiska, Ink Jet tisak na tekstilnim materijalima, utjecaj konstrukcije, površinske strukture i sirovinskog sastava tekstilne podloge u digitalnom Ink Jet tisku, predobrada i naknadna obrada materijala u digitalnom Ink Jet tisku, primjena digitalnog Ink Jet tekstilnog tiska u postupcima očuvanja i rekonstrukcije povijesnog tekstila, kompatibilnost novih materijala i konvencionalnih tehnika tiska, značenje boje u marketingu, boja kao komunikacijski alat prema promatraču, boja kao dominantni element dizajna, boja i okolina, različiti povijesni pravci u teoriji boje, spektrofotometrijske analize boje, komparativna analiza matematičkih jednadžbi za vrednovanje razlika u boji, maskirnost boje i analize boje u bliskom IR području. Glogar I.M. 50 6
Postupci definiranja algoritama upravljanja pametnim materijalom. Hudec G. 50 6
Energetska i ekološka učinkovitost mikrovalova primijenjenih u termičkim procesima oplemenjivanja tekstila. Analiza plinova (Evolved gass analysis - EGA) nastalih tijekom termičke degradacije funkcionalnih materijala. Toksičnost razgradnih produkata nastalih tijekom termičke degradacije materijala obrađenih protiv gorenja. Kemijska modifikacija celuloznih materijala ekološki prihvatljivim sredstvima i postupcima. Funkcionalno naslojavanje tekstilnih materijala. Katović D. / Bishof S. /
Flinčec Grgac S.
50 6
Razvoj materijala (tekstilija, kompozita, kože) različitih svojstava primjenom naprednih tehnologija u postupcima predobrade i same obrade te njihova karakterizacija s obzirom na fizikalno–kemijska i toplinska svojstva. Analiza plinovitih produkata razgradnje (Evolved gass analysis - EGA) nastalih tijekom toplinske degradacije u svrhu praćenja utjecaja na okoliš pojedinih segmenata dorade i gotovog proizvoda. Fizikalno-kemijske analize uzoraka u svrhu razvijanja tehnologija dorade. Primjena in situ sinteze u svrhu stvaranja kompozitnih materijala. Katović D. /
Flinčec Grgac S.
50 6
Odabir i priprema pređe u funkciji broja prekida u tkanju. Optimiranje škrobnog nanosa s i bez prednamakanja. Promjena fizikalno-mehaničkih svojstava pređe kroz faze izrade tkanina. Višesmjerno naprezanje tkanina. Istraživanja u projektiranju i izradi novih struktura tkanina s naglaskom na tehničke tkanine. Kompleksnost struktura povijesnih tkanina. Dizajn i tehnike u tradicijskom tkanju. Tehnološko-umjetnička analiza povijesnih tkanina. Kovačević S. / Schwarz I. 50 6
Komparativna analiza tekstilnih Injket pisača te mogućnost Color management-a na tekstilnim tiskovnim podlogama. Utjecaj sirovinskog sastava tekstilnih materijala na kvalitetu višebojne reprodukcije Inkjet otisaka. Otiskivanje na tekstilne materijale u funkciji marketinških oglašavanja. Postojanost Inkjet otisaka na poliseterskim tkaninama tijekom izlaganja vanjskim atmosferskim uvjetima (svijetlost). Majnarić I. 50 6
Povećanje učinkovitosti tekstilnih procesa s energetskog i ekološkog stajališta. Mogućnosti primjene alternativnih obnovljivih i neobnovljivih izvora energije u tekstilnoj industriji. Mihelić-Bogdanić A. 50 6
Poboljšanje mehaničkih svojstva polimernih kompozita ojačanih s elektroispredenim, netkanih ili orijentiranih tvorevina (dimenzije osnovne jedinice na mikro-nano skali) na bazi poliuretana i polistirena. Mijović B. 50 6
Bojadisanje s bojilima u formi kapsula i u gelu s višestrukom primjenom; u medicinskom tekstilu, zaštiti okoliša i dr. Istraživanje vezivanja multifunkcijskih bojila na tekstilni materijal i karakterizacija svojstava s aspekta višestruke primjene (zaštita od UV, pasivni senzori, vojna odjeća, mikrobiološka i dr. svojstava). Prirodna bojila i marketing, čuvanje i analiza povjesnog tekstila, pozitivni učinak na zdravlje, kreativnost, moda i turizam. Parac-Osterman Đ. /
Sutlović A.
50 6
Strukturna kemija tvari u čvrstom stanju; odnos struktura-svojstvo; molekulsko prepoznavanje i samoudruživanje putem nekovalentnih interakcija, kristalni inženjering, fizikalno-kemijske metode preparacije nanočestica; elektrokinetički fenomeni. Pavlović G. 50 6
Projektiranje i konstrukcija tkanina temeljem analize strukturnih elemenata i primjenom CAD/CAM sustava. Istraživanja i projektiranje strukture 2D, 3D tkanina, višeslojnih, višenamjenskih i tehničkih tkanina za specijalne namjene. Penava Ž. 50 6
Istraživanje utjecaja parametara simulacije na vizualizaciju računalnog prototipa modela odjevnog predmeta. Razvoj parametarskog modela odjevnog predmeta kod odstupanja od normalnih proporcija tijela. Istraživanje utjecaja parametara materijala na 3D simulaciju višeslojnih odjevnih predmeta. Analiza različitih tipova oblika i držanja 3D modela ženskog tijela kao osnova računalnu konstrukciju odjeće. Analiza promjena antropometrijskih obilježja tijela u dinamičkim uvjetima kao osnova za konstrukciju funkcionalne odjeće. Petrak S. 50 6
Istraživanje međuovisnosti strukture i svojstava naslojenih pletiva za vjetrovke ili pletivom naslojenih neoprena za ronilačka odijela. Starenje naslojenih pletiva. Dizajn funkcionalnog odjevnog predmeta (vjetrovka ili ronilačko odijelo) s obzirom na svojstva projektiranih naslojenih pletiva. Potočić Matković V. M. 50 6
Priprava novih heterocikličkih sustava s višestrukom primjenom. Spektroskopska karakterizacija novih spojeva, istraživanje vezivanja na tekstilni materijal, te karakterizacija svojstva. Nove fluorescentne donorsko-akceptorske π-konjugirane heterocikličke molekule: priprava, spektroskopska karakterizacija i određivanje fluorescentnih svojstava u cilju razvoja novih fluorescentnih bojila za posebne namjene. Racané L. 50 6
Analitička kemija (Ekspertiza u metodama pripreme i analize uzoraka: priprema uzoraka ultrazvučnom ekstrakcijom, mikrovalnomo ekstrakcijom i mikrovalnom digestijom). Instrumentalne metode analize: UV-VIS, GF-AAS, ICP-OES, TLC uz Video Denzitometar;SEM-EDX, ICP-MS, AAS); Kemometrija, dizajn eksperimenta, metode optimiranja. Kemija materijala.
- planiranje i dizajniranje eksperimenta
- optimiranje tehnološkog sustava
- predviđanje modnih detalja
Rezić I. 50 6
Istraživanje mogućnosti primjene mjernih osjetila i računalnih sustava za mjerenja i analizu procesnih parametara tehnoloških operacija proizvodnje odjeće. Projektiranje, konstruiranje, izrada i programiranje računalnih sustava, mjernih i izvršnih naprava inteligentne odjeće. Rogale D. 50 6
Dizajn korisničkog sučelja i izrada interaktivnog prototipa mobilne aplikacije za iOS, Android ili Windows uređaje. Razvoj interaktivnih sadržaja i izrada vizualnog identiteta. Rolich T. 50 6
Termofiziološka udobnost tekstilnih proizvoda i mogućnosti karakterizacije. Projektiranje svojstava pređa za povećanu funkcionalnost plošnih proizvoda. Projektiranje i dizajn efektnih pređa. Kreativnost i socijalne vještine – poticanje, razvoj i valorizacija implementacijom dostupnih metoda. Salopek Čubrić I. 50 6
Povijesno umjetnička analiza odjevnog, tekstilnog artefakta. Istraživanje povijesno-modnih stilova. Postupci dokumentacije povijesnih artefakta. Istraživanje povijesnih izvora. Simončič N. K. 50 6
Istraživanje parametara vlakana i tehnologije na svojstva pređa te njihovo vrednovanje. Projektiranje struktura i svojstava netkanog tekstila za različite namjene Skenderi Z. /
Kopitar D.
50 6
Među površinske pojave u obradama mokrog oplemenjivanja. Višefunkcionalna modifikacija tekstila u pripremi za oplemenjivanje. Fluorescencija u bijeljenju tekstila za zaštitu od UV zračenja. Zaštitne obrade tekstila, pirofobna, antimikrobna te obrada protiv invazivnih komaraca. Tekstilom ojačani kompoziti. Soljačić I. /
Grancarić A.M.
50 6
Utjecaj fluorescentnih spojeva na učinke u pranju. Istraživanje deterdženata koji sadrže celulaze. Niskotemperaturni procesi pranja. Inovativne formulacije deterdženata s enzimima. Površinske modifikacije u enzimatskoj predobradi pamuka. Bakterijska celuloza – alternativa za kožu. Specijalni polimeri u deterdžentima. Okolišna problematika – Smjer poboljšanja formulacija deterdženata. Enzimatski kompleksi u deterdžentima – Bioinovacija? Temperature pranja – Kritički osvrt! Ultrazvučno pranje. Inovativna otapala za kemijsko čišćenje. Soljačić I. /
Pušić T.
50 6
Separacijski procesi (membranska separacija, filtracija, zvučno-toplinska izolacija) uz pomoć tekstilnih materijala i njihovo ispitivanje i objektivno vrednovanje. Somogyi Škoc. M. 50 6
Analiza svojstava prirodnih bojila i novih sintetskih bojila obzirom na primjenu i karakteristike obojenih materijala. Istraživanje mogućnosti primjene novih tehnologija u procesima bojadisanja i tekstilnog tiska. Sutlović A. 50 6
Karakterizacija novih tekstilija putem elektrokinetičkih i adsorpcijskih svojstava. Adsorpcijska svojstva modificiranih celuloznih materijala. Aktivatori u sustavima oksidacijskog bijeljenja prirodnih i sintetskih materijala. Enzimatske predobrade, obrade i površinske modifikacije prirodnih i sintetskih materijala. Tarbuk A. 50 6
Kvaliteta tekstila i kože. Vrjednovanje uporabnih i funkcionalnih svojstava tekstilnih materijala, kože i od njih izrađenih gotovih proizvoda. Istraživanje njihove uporabne i funkcionalne trajnosti (postojanosti) simulacijom uvjeta primjene. Vrjednovanje kvalitete tekstilnih ojačala i njima ojačanih polimernih (bio)kompozitnih materijala. Tomljenović A. 50 6
Istraživanje razvoja antropometrijskih veličina i sustava, te Hrvatski tehnički izvještaj HRI 1148:2012 u svrhu unaprjeđenja parametara potrebnih za konstrukciju muške, ženske i dječje odjeće različitih namjena. Ujević D. 50 6
Optimiranje analitičkih metoda za određivanje mikrokoličina tvari u tekstilnim materijalima, pomoćnim sredstvima i otpadnim vodama tekstilne industrije. Priprava uzoraka, separacija, odvajanje analitičkih signala matematičkim metodama. Razvoj metoda ispitivanja i analize s ciljem kontrole kvalitete. Vojnović B. 50 6
Projektiranje i izrada tehničkih pletiva. Projektiranje i izrada elastičnih pletiva. Projektiranje i izrada medicinskih pletiva. Projektiranje tekstilnih tvornica - pletionica. Vrljičak Z. 50 6
Međuovisnost strukture i svojstava konvencionalnih vlakana i vlakana posebnih svojstava, te njezin utjecaj na uporabna svojstva različitih tekstilnih arhitektura i mogućnost objektivnog vrednovanja. Degradacija vlakana i tekstilija nošenjem i upotrebom - arheološki tekstil. Vujasinović E. 50 6
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info