unizg Pretraga

Diplomski sveučilišni studij

Prijave, razredbeni postupak i provedba upisa za 1. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2020./2021.:

U općem dijelu Natječaja Sveučilišta u Zagrebu za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2020./2021. dani su naputci kojih će se Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet pridržavati te ih ponajprije treba pročitati.

1. Na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu održavaju se sljedeći diplomski sveučilišni studijski programi:

1.1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) – diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine smjerovi:

 • Projektiranje i menadžment tekstila (PMT),
 • Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME),
 • Odjevno inženjerstvo (OI),
 • Industrijski dizajn tekstila (IDT),
 • Industrijski dizajn odjeće (IDO).

1.2. Tekstilni i modni dizajn (TMD) – diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine smjerovi:

 • Dizajn tekstila (DT),
 • Modni dizajn (MD),
 • Kostimografija (K),
 • Teorija i kultura mode (TKM)

2. Uvjeti upisa

Diplomske sveučilišne studije (Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, Tekstilni i modni dizajn – TMD) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta mogu upisati pristupnici koji su završili:
  a)    preddiplomski sveučilišni studij Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta ili
  b)    odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij na nekom od srodnih visokih učilišta iz tehničkog područja u      zemlji i inozemstvu,  
a time stekli najmanje 180 ECTS bodova, uspješno obranili završni rad te uspješno prošli kroz propisani razredbeni postupak.

Dodatno, diplomski studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerove: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD) i Kostimografija (K) mogu upisati pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij na nekom od srodnih visokih učilišta iz umjetničkih područja,  a diplomski studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjer Teorija i kultura mode (TKM) pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij na nekom od srodnih visokih učilišta društvenih i humanističkih znanosti u zemlji i inozemstvu, a time stekli najmanje 180 ECTS bodova, uspješno obranili završni rad te uspješno prošli kroz propisani razredbeni postupak.
Pristupnicima sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem na nekom od srodnih visokih učilišta, nakon uvida u dokumentaciju, Povjerenstvo za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija, odrediti će predmete razlike zbog ujednačavanja ulaznih kompetencija odabranog smjera diplomskog sveučilišnog studija. Pristupnici čije su razlikovne obveze utvrđene u iznosu jednakom ili manjem od 30 ECTS-a, po odluci  Fakultetskog vijeća, upisuju se kao redoviti studenti uz obvezu polaganja razlikovnih obveza prije upisa u treći semestar odabranog studija. Predmeti razlike se ne vrjednuju kao izborni predmeti koji donose dodatne ECTS-bodove i ne podliježu troškovima participiranja u troškovima studija. 

c)   dodiplomski studij (prije Bolonjskog procesa) prema srodnom programu studija uz polaganje ispita razlike. Odluku o ispitima razlike donosi Fakultetsko vijeće na temelju prijedloga Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija. Svakom studentu – prijelazniku se putem ugovora definira semestar upisa i iznos pripadajuće participacije ovisno o broju upisanih predmeta i pripadajućih ECTS bodova.

d)   stručni studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu ili srodnih visokih učilišta iz tehničkog područja u zemlji i inozemstvu uz prethodno upisan i završen razlikovni semestar/godinu u statusu izvanrednog studenta. Razlikovni program uključuje razlikovne predmete sveučilišnog preddiplomskog studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) ili Tekstilni i modni dizajn (TMD), sukladno odluci Fakultetskog vijeća, a na temelju prijedloga Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija. Razlikovni program se upisuje prema zasebno objavljenom natječaju. Predbilježbe zainteresiranih pristupnika za Razlikovni program se zaprimaju do, uključivo,  4. rujna 2020. godine neposredno u studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta,  Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, putem e-pošte na adresu referada@ttf.unizg.hr s naznakom Predbilježba na Razlikovni program ili putem preporučene pošte na adresu Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Studentska referada – predbilježba za  Razlikovni program,  Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb ispunom obrasca dostupnim na poveznici.

Pristupnicima čije su razlikovne obveze utvrđene u iznosu većem od 60 ECTS bodova preporučiti će se upisati odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu žele li nastaviti studirati na diplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

3. Razredbeni postupak

Izbor pristupnika za upis provodi se na temelju rang liste. Rang lista se priprema na temelju bodova ostvarenih na razredbenom postupku (što uključuje prosjek ocjena na preddiplomskom studiju, ocjenu mape radova i ocjenu motivacijskog razgovora (B, B1, B2, B3, B4 i B5 – ovisno o prioritetnom studiju i smjeru)), bodova ostvarenih na temelju vremena potrebnog za završetak preddiplomskog studija te dodatnih bodova kako slijedi:
a)  minimalno trajanje studija nosi 10 bodova, a za svaku daljnju godinu studiranja oduzimaju se 3 boda od maksimalnih 10 bodova, što znači da se za 3 godine studiranja dobiva 10 bodova, za 4 godine studiranja 7 bodova, za 5 godina studiranja 4 boda i za 6 godina studiranja 1 bod ; 
b)   dodatni bodovi (ukupan broj dodatnih bodova je 10): 
•    Rektorova nagrada - 4 boda ( jedan ili dva autora - 4 boda; timska: 3 do 10 autora – 2 boda; velika timska: više od 10 autora - 1 bod),
•    Dekanova nagrada - 3 boda, 
•    osvojeno jedno od prva tri mjesta na Sveučilišnoj ligi ili Tehnologijadi – 3 boda,
•    osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanjima iz područja modnog dizajna tijekom studiranja na preddiplomskom studiju – 3 boda.

Pristupnici trebaju prilikom prijave podnijeti dokaznice na osnovi kojih stječu pravo na dodatne bodove.

Maksimalni broj bodova za sve pristupnike je 120, a minimalni je određen za svaki pojedini studijski program uz pripadajući studijski smjer, kao razredbeni prag.

Provjera posebnih sposobnosti provodi se za preddiplomske sveučilišne studijske programe: Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerove: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) te Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerove: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD), Kostimografija (K)  i Teorija kulture i mode (TKM) .

3.1. Razredbeni postupak za pristupnike koji nastavljaju studiranje na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerovi: Projektiranje i menadžment tekstila (PMT), Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) i Odjevno inženjerstvo (OI) te za pristupnike sa srodnih studija u zemlji i inozemstvu temelji se na vrjednovanju uspjeha na preddiplomskom studiju. Na osnovi razredbenog postupka pristupnici mogu postići najviše 100 bodova, uz izračun kako slijedi:

Razredbeni prag za diplomski sveučilišni studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerove: Projektiranje i menadžment tekstila (PMT), Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) te Odjevno inženjerstvo (OI) iznosi 55 bodova.

3.2. Razredbeni postupak za pristupnike koji nastavljaju studiranje na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerovi: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) te za pristupnike sa srodnih studija u zemlji i inozemstvu temelji se na vrjednovanju uspjeha na preddiplomskom studiju, motivacijskog razgovora s pristupnikom te za:

                3.2.1. smjer Industrijski dizajn tekstila (IDT): vrjednovanju mape radova iz Kreiranja tekstila i Likovnog uzorkovanja tekstila, odnosno za pristupnike sa srodnih studija mape radova na temelju koje se može vrjednovati pristupnikova likovnost, kreativnost i osjećaj za estetske vrijednosti iskazani kroz upotrebu likovnih tehnika te likovnih i kompozicijskih elemenata u stvaranju dominantno plošnih likovnih kompozicija. Mapa treba sadržavati najmanje 30 radova čiji je format minimalno A4.

                3.2.2. smjer Industrijski dizajn odjeće (IDO): vrjednovanju mape radova iz Kreiranja odjeće i Projektiranja odjeće odnosno za pristupnike sa srodnih studija mape likovnih radova. Pristupnici na razredbenom postupku predaju mapu likovnih radova koja objedinjuje najbolje autorske likovne radove ostvarene na preddiplomskom sveučilišnom studiju, odnosno najbolje likovne radove pristupnika sa srodnih studija. Mapa treba sadržavati najmanje 30 radova čiji je format minimalno A4, a tehnike izvedbe nisu uvjetovane.

Na osnovi razredbenog postupka pristupnici za diplomski sveučilišni studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerovi: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) mogu postići najviše 100 bodova i to:
•    do 60 bodova na osnovi postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju, 
•    do 40 bodova na osnovi vrjednovanja mape radova. 

Mape radova ocjenjuju se ocjenom od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 ne zadovoljava ukupnu prolaznost.

Broj bodova koji je moguće ostvariti na osnovi postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju (B1) i vrjednovanja mape radova (B2) izračunava se kako slijedi:

 

Gdje su:
5 - najviša moguća ocjena,
60 - maksimalni broj bodova ostvaren na preddiplomskom studiju,
40 - maksimalni broj bodova ostvaren na provjeri posebnih sposobnosti.

Razredbeni prag za studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerove: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) iznosi 60 bodova.

Ukoliko pristupnik nije zadovoljio segment vrjednovanja mape radova (B2), može se upisati na diplomski sveučilišni studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerove: Projektiranje i menadžment tekstila (PMT), Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) te Odjevno inženjerstvo (OI) ukoliko je zadovoljio razredbeni prag od 55 bodova (B).

3.3. Razredbeni postupak za pristupnike koji nastavljaju studiranje na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerovi Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD) i Kostimografija (K) te za pristupnike sa srodnih studija u zemlji i inozemstvu temelji se na vrjednovanju uspjeha na preddiplomskom studiju, vrjednovanju motivacijskog razgovora s pristupnikom te  na vrjednovanju mape likovnih radova za sve pristupnike.

Napomena: Pristupnici za studijske smjerove Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD) i Kostimografija (K) na razredbenom postupku predaju za prioritetni smjer jednu mapu likovnih radova koja objedinjuje najbolje autorske likovne radove ostvarene na preddiplomskom sveučilišnom studiju, odnosno najbolje likovne radove pristupnika sa srodnog studija. Mapa treba sadržavati najmanje 30 radova, a tehnike izvedbe nisu uvjetovane.

Dodatni naputak: Pristupnici na razredbenom postupku za smjer Dizajn tekstila (DT) predaju kolekcije radova izrađene na predmetima Kreiranje tekstila i Likovno uzorkovanje tekstila, kao i nove kolekcije, odnosno za pristupnike sa srodnih studija, samostalno izrađene radove. Svaka kolekcija treba imati napisan naziv, tehniku realizacije i moguću primjenu. Kolekcije mogu biti izrađene simulacijom računalnih programa (Redbubble i slično) uz moguće primjene. Mapa treba sadržavati najmanje 30 radova čiji je format minimalno A4.

Pristupnici na razredbenom postupku za smjer Kostimografija (K) predaju mapu s radovima isključivo za kostimografiju (film, kazalište i ostale scenske umjetnosti). Izbor formata radova i tehnika je  slobodan. Mapa treba sadržavati najmanje 30 radova.

Na osnovi razredbenog postupka pristupnici za studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerovi: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD) i Kostimografija (K) mogu postići najviše 100 bodova i to:
•    do 60 bodova na osnovi postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju, 
•    do 30 bodova na osnovi vrjednovanja mape likovnih radova (B3)
•    do 10 bodova na osnovi vrjednovanja motivacijskog razgovora (B4). 

Mape likovnih radova se ocjenjuju ocjenom od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 ne zadovoljava ukupnu prolaznost.
Broj bodova koji je moguće ostvariti na osnovi postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju (B1), vrjednovanja mape radova (B3) i motivacijskog razgovora s pristupnikom (B4) izračunava se kako slijedi:

Gdje su:
5 - najviša moguća ocjena,
60 - maksimalni broj bodova ostvaren na preddiplomskom studiju,
30 - maksimalni broj bodova ostvaren na provjeri posebnih sposobnosti,
10 – maksimalni broj bodova ostvaren na motivacijskom razgovoru.

 

Razredbeni prag za studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerove: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD) i Kostimografija (K) iznosi 70 bodova.

3.4. Razredbeni postupak za sve pristupnike na diplomski sveučilišni studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjer: Teorija i kultura mode (TKM)  temelji se na usmenoj provjeri pristupnika pri čemu se vrjednuje:
(a) dosadašnja znanstvena i stručna aktivnost kroz razgovor o preferencijama i sposobnostima u savladavanju teorijskog diskursa vizualnih komunikacija i suvremene mode te
b) provjera retoričkih sposobnosti pristupnika.

Na osnovi razredbenog postupka pristupnici za studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjer: Teorija i kultura mode (TKM) mogu postići najviše 100 bodova i to:
•    do 60 bodova na osnovi postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju, 
•    do 40 bodova na osnovi vrjednovanja retoričkih sposobnosti izražavanja na razredbenom postupku. 

Retorička (usmena) sposobnost izražavanja pristupnika ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 ne zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri.
Broj bodova koji je moguće ostvariti na osnovi postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju (B1) i vrjednovanja retoričkih sposobnosti pristupnika (B5) izračunava se kako slijedi:

Gdje su:
5 - najviša moguća ocjena,
60 - maksimalni broj bodova ostvaren na preddiplomskom studiju,
40 - maksimalni broj bodova ostvaren na provjeri retoričkih sposobnosti izražavanja.

 

Razredbeni prag za studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjer: Teorija i kultura mode (TKM) iznosi 70 bodova.

Broj studenata po pojedinom smjeru studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) i Tekstilni i modni dizajn (TMD) odrediti će se prema rezultatima razredbenog postupka unutar odobrenih upisnih kvota.

4. Prijave pristupnika i provedba rezredbenog postupka

Prijave pristupnika koji završili preddiplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu i nastavljaju studij na diplomskim sveučilišnim studijima Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) i Tekstilni i modni dizajn (TMD), predaju se osobno u studentskoj referadi, putem e-pošte na adresu referada@ttf.unizg.hr s naznakom Prijava na diplomski studij ili putem preporučene pošte na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Studentska referada – prijava na diplomski studij, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb do, uključivo, 21. rujna 2020. godine do 12 sati ispunom obrasca dostupnim na poveznici.

Prijave pristupnika koji su završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni ili dodiplomski studij na nekom od srodnih visokih učilišta u zemlji i inozemstvu, predaju se na istovjetan način, također do, uključivo, 21. rujna 2020. godine do 12 sati.

Prilikom prijave na diplomske sveučilišne studije Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) ili Tekstilni i modni dizajn (TMD), nužno je na prijavnom listu zabilježiti I. izbor, odnosno II. izbor. I. izbor predstavlja prioritetno odabrani smjer pristupnika. Ukoliko na pojedinom smjeru budu popunjena mjesta unutar odobrene kvote, pristupnici će biti rangirani prema naznačenom II. izboru s prijavnog lista.

Kako se pristupnici mogu prijaviti na najviše dva studijska smjera (I. izbor, odnosno II. izbor) za svaki izbor (razredbeni postupak naveden u okviru točki 3.2. i 3.3.) trebaju pripremiti odgovarajuću mapu radova. Sadržaj mape treba biti usklađen s prioritetnim smjerom studija.

Uz popunjenu prijavu svi pristupnici trebaju priložiti:

 1. Izvadak iz matice rođenih (preslika),
 2. Dokaz o državljanstvu (preslika),
 3. Potvrdu o uplati naknade troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: naknada za troškove razredbenog postupka – IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika). Napomena: Samo pristupnici sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerovi: Projektiranje i menadžment tekstila (PMT),Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) i Odjevno inženjerstvo (OI) koji nastavljaju diplomski sveučilišni studij na istim smjerovima - ne plaćaju troškove razredbenog postupka.
 4. Svjedodžbe i Dopunske isprave o studiju ili Uvjerenja o završenom preddiplomskom studiju s ovjerenim prijepisom predmeta i ocjena

Pristupnici sa završenim dodiplomskim i stručnim studijem osim dokumenata i dokaznica navedenih pod točkama 1., 2. i 3. trebaju priložiti:
•    Diplomu dodiplomskog studija, 
•    Ovjereni prijepis ocjena položenih predmeta,
•    Uvjerenje o položenom Razlikovnom programu (vrijedi za pristupnike koji su završili stručni studij te dodatno upisali i završili Razlikovni program),
•    Prijepis ocjena i ovjereni nastavni plan i program. Svaki predmet mora imati ekvivalentno opterećenje izraženo u ECTS bodovima (vrijedi za pristupnike koji su završili dodiplomski studij na drugom visokom učilištu).
Strani državljani i pristupnici koji su završili preddiplomski studij u inozemstvu:
•    osim isprava navedenih pod točkama 1., 2., 3. i 4., prilažu i rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi odnosno diploma izdanih od strane Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.
Za pristupnike s državljanstvom država članica EU primjenjuju se jednaki uvjeti za prijavu na natječaj kao i za državljane RH te se uvrštavaju u kvotu redovito upisanih studenata.

4.1. Provedba razredbenog postupka
Razredbeni postupak
za diplomske sveučilišne studije Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) i Tekstilni i modni dizajn (TMD), kao i  provjera posebnih sposobnosti za studije Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerove: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) te Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerove: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD), Kostimografija (K) i Teorija i kultura mode (TKM) održati će se 24. rujna 2020. godine, na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, a prema nakladno oglašenom rasporedu na mrežnoj stranici www.ttf.unizg.hr i oglasnoj ploči Fakulteta.
Na provjeru posebnih sposobnosti pristupnik treba donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu kojom potvrđuje identitet.

4.2. Prigovori na rezultate razredbenog postupka
Prigovori na rezultate razredbenog postupka, po njihovoj službenoj objavi, zaprimaju se u Urudžbenom uredu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta na adresi Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, a naslovljeni na Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka. Prigovor se predaje osobno u pismenom obliku do, uključivo, 28. rujna 2020. do 9.30 sati. Prigovori će se razmatrati uz osobnu prisutnost pristupnika 28. rujna 2020. od 10 sati u prostoriji B-301/III kat, Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a, 1000o Zagreb.

5. Provedba upisa studenata

Upisi studenata na diplomske sveučilišne studije provoditi će se u studentskoj referadi na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb: 28. do 30. rujna 2020. godine, a prema nakladno oglašenom rasporedu na mrežnoj stranici www.ttf.unizg.hr i oglasnoj ploči Fakulteta.
Predane mape s radovima je potrebno preuzeti prije upisa na diplomski studij 28. do 30. rujna 2020. godine od 9 do 10 sati u prostoriji B-301/III kat, Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a, 1000o Zagreb
Prilikom upisa pristupnici trebaju priložiti jednu fotografiju 4x6 cm te potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Sveučilište  u zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526452-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za upis – IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

Nastava za studente I. godine diplomskih sveučilišnih studija Tekstilne tehnologije i inženjerstva (TTI) te Tekstilnog i modnog dizajna (TMD) započinje 5. listopada 2020. godine.

 

23.6.2020.

Diplomski sveučilišni studij