unizg Pretraga

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija 2018.-2022.

Programsko financiranje javnih i visokih učilišta u ak.god. 2018./2019. - 2021./2022.


U Zagrebu, 12.07.2019.

Prodekanica za nastavu: prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

U Zagrebu, 12.07.2019.

Prodekanica za nastavu: prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

Svaki student je u obvezi za svaku ratu školarine poslati poruku, na adresu elektroničke pošte uplata@ttf.hr sljedećeg sadržaja:

  • Ime i prezime uplatitelja npr. "Marko Marković"
  • Ime i prezime studenta (JMBAG i OIB) npr. "Pero Perić (JMBAG: 0123456789, OIB: 01234567890)"
  • Broj rate školarine (1., 2., 3., 4. itd.) za akademsku godinu XXXX/YYYY npr. "2. rata školarine za akademsku godinu 2017./2018."
  • Skeniranu ili fotografiranu uplatnicu i datum uplate (bez obzira da li je to vidljivo iz uplatnice ili ne)

Potrebno je navesti sve gore navedene podatke!


Napomena:

  • JMBAG (Jedinstveni Matični Broj Akademskog Građana) sastoji se od 10 znamenki
  • OIB (Osobni Identifikacijski Broj) sastoji se od 11 znamenki

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija 2018.-2022.

Povezane teme