unizg Pretraga

Ispitivanje oštećenja tekstilija

Nositelji

prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić

Šifra predmeta

38753

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Vježbe, kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati glavne uzroke nastajanja oštećenja na tekstilnim materijalima.
•    definirati značajke mehaničkih, kemijskih,
termičkih, svjetlosnih i mikrobioloških oštećenja na kvalitetu i uporabna svojstva tekstilnih materijala.
•    primijeniti kemijske metode i testove radi
utvrđivanja uzroka i vrste oštećenja tekstilnog proizvoda.
•    procijeniti kritična mjesta u proizvodnji, na kojima može doći do različitih oštećenja i proizvodnje tekstilnih proizvoda sub-standardne kvalitete.
•    Prepoznati uzroke oštećenja tijekom uporabe tekstilnih proizvoda.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Metodika ispitivanja vrste i uzroka mogućih oštećenja vlakana, pređa, plošnih tekstilija i odjeće do kojih dolazi u proizvodnim procesima i tijekom uporabe proizvoda. Sistematizacija vrsta oštećenja prema uzrocima i značajkama. Naglasak na laboratorijskoj identifikaciji vrste oštećenja primjenom različitih metoda ispitivanja - optička mikroskopija, mikroskopija uz primjenu specifičnih kemijskih reagensa, ispitivanje DP-a i faktora oštećenja, identifikacija na temelju specifičnih kemijskih reakcija te promjene termičkih karakteristika, čvrstoće, topivosti i drugihh fizikalno-kemijskih svojstava.

Cilj predmeta

Ovladavanje metodologijom i tehnikom provedbe ispitivanja vrste oštećenja tekstilija i uzroka nastajanja. Osposobljenost za laboratorijske analize.

Literatura potrebna za ispit

Karl Mahall: Quality Assessment of Textiles, Damage Detection by Microscopy, Springes, Berlin/Heidelberg, 2003
Karl Mahall: Qualitatsbeurteilung von Textilien, Schiele&schon, Berlin,1989.

Dopunska literatura

R. Čunko, E. Pezelj: Vježbe iz ispitivanja oštećenja tekstila, interna skripta

Ispitivanje oštećenja tekstilija

Povezane teme