unizg Pretraga

prof. dr. sc. Gordana Pavlović

Zavod

Zavod za primijenjenu kemiju

Osobni podaci

 • Datum i mjesto rođenja: 07.06.1965. Zagreb

Web linkovi

Akademsko obrazovanje

 • 1994. – 1998. doktorat znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, područje prirodnih znanosti, polje kemija, smjer: anorganska strukturna kemija; naslov disertacije: „Stereokemija polidentatnih Schiffovih baza i njihovih kompleksa s vanadijem, kobaltom, niklom i bakrom“.
 • 1990. – 1993. magisterij znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu područje prirodnih znanosti, polje kemija, smjer: anorganska strukturna kemija; naslov magistarskog rada:“ Strukture kompleksa molibdena (V) i (VI) u koordinaciji s atomima kisika i dušika“.
 • 1984. – 1989. prof. kemije i fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu; naslov diplomskog rada: „Kemija precipitacije krom(III)-dodecilbenzensulfonata“.

Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1990. - 1998. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, znanstvena novakinja
 • 1998. - 2000. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, viša asistentica
 • 2000. - 2002. Veleučilište u Karlovcu, honorarna predavačica
 • 2002. - 2007. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, docentica
 • 2007. - 2012. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izvanredna profesorica
 • 2012. - Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, redovita profesorica

Nastavna djelatnost

Sunositeljica kolegija:

 • Preddiplomski studij: Opća kemija -obavezni
 • Preddiplomski studij: Praktikum opće kemije - obavezni

Nositeljica kolegija:

 • Preddiplomski studij: Ekologija u tekstilstvu - obavezni
 • Preddiplomski studij: Odabrana poglavlja anorganske kemije - izborni
 • Diplomski studij: metode ispitivanja tvari u čvrstom stanju - izborni
 • Doktorski studij: Kemija materijala i nanotehnologija - izborni

Mentorstvo

Završni radovi:

 1. Snježana Siketić: Ekotoksikologija žive i kadmija; TTF, 2010.
 2. Eva Šestić: Ekotoksikologija kroma i njegovih spojeva, TTF, 2011.
 3. Ivana Anušić: Ekološki aspekti kemije kloriranih aromatskih ugljikovodika, TTF, 2011.
 4. Danijela Drčić: Ekotoksikologija kadmija, TTF, 2013.
 5. Valentina Petrak: Ekotoksikologija arsena, TTF, 2013.
 6. Ivana Grman: Pesticidi u uzgoju pamuka, TTF, 2014.
 7. Zvjezdana Jerković: Ekološki aspekti primjene nanomaterijala-nanoekologija, TTF, 2014.
 8. Sanja Zrna: \"Neki aspekti kemije freona i halona kao stakleničkih plinova i utanjivača ozonskog sloja\", TTF, 2015.

Diplomski radovi (mentorstvo 50:50%):

 1. M. Borovina: Priprava i strukturna karakterizacija kompleksa bakra(II), [CuL(CH3OH)]n (n = 2 ili 4) (L = tridentatna Schiffova baza), PMF, 2013. , mentori: prof.dr.sc. M. Cindrić, prof.dr.sc.G.Pavlović
 2. K. Krekić: Sinteza i identifikacija kompleksa kobalta(III), [CoL(D)3]+[CoL2]- (L = tridentatna Schiffova baza, D = imidazol), PMF, 2013., mentori: prof.dr.sc. M. Cindrić, prof.dr.sc.G.Pavlović
 3. M. Majer: Sinteza i strukturna karakterizacija kompleksa [Ni4L4(CH3OH)4], L = Schiffova baza, PMF, 2014., mentori: prof.dr.sc. M. Cindrić, prof.dr.sc.G.Pavlović

Doktorski radovi (udio u mentorstvu 50% : 50%) dviju doktorskih disertacija:

 1. Doktorski rad: Boris Marko Kukovec, mag.chem., Sinteza i karakterizacija kompleksnih spojeva kobalta, nikla i bakra s derivatima pikolinske kiseline, 24.09. 2009.
 2. Doktorski rad: mr.sc. Edislav Lekšić, Supramolekulski sintoni lamotrigina: Model za dizajniranje kokristala lamotrigina, 20.12 2013.

Znanstvena djelatnost

 • Prirodoslovno područje, kemija, anorganska i strukturna kemija

Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Kemijska kristalografija, rentgenska strukturna analiza na jediničnom kristalu, koordinacija i struktura kompleksa prijelaznih metala (molibden, bakar, nikal, vanadij, kobalt) i žive, organometalni spojevi željeza, struktura malih organskih molekula u čvrstom stanju, nekovalentne interakcije, vodikove veze, supramolekulsko organiziranje molekula u čvrstom stanju, supramolekulski sintoni, konformacija, tautomerni efekti, polioksometalati, polinuklearni kompleksi metala, izomerije u čvrstom stanju.

Znanstveno-stručni rad

 • Citiranost radova prema WoS-u 1001, najcitiraniji rad: 84 citata, h-indeks:16 (do 2014. uključivo)
 • 11 srednjoškolskih udžbenika i zbirki zadataka
 • 1 poglavlje u knjizi
 • 86 izvorna znanstvena rada u časopisima koje citira CC baza
 • 3 znanstvena rada u drugim časopisima
 • 3 neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 • 3 rada u zbornicima skupova s recenzijom
 • 9 stručnih radova
 • 71 sažetak u zbornicima skupova (24 domaća i 47 međunarodna kongresa s posterskim i usmenim priopćenjima)
 • 2 plenarna izlaganja na međunarodnim skupovima
 • Recenzentica nekoliko desetaka rukopisa u kemijskim znanstvenim časopisima indeksiranim u CC bazi (Journal of Molecular Structure, Structural Chemistry, Journal of Chemical Crystallography, CrystEngComm, Croatica Chemica Acta)
 • Recenzentica radova za Zbornik radova 3. Znanstveno-stručnog savjetovanja "Tekstilna znanost i
 • gospodarstv", 22.siječnja 2010., Zagreb, Hrvatska i 6. Znanstveno-stručnog savjetovanja "Tekstilna znanost i gospodarstvo", 24. siječnja 2013., Zagreb, Hrvatska.
 • Recenzentica projektnih prijava za Natječaj Zaklade HAZU u 2015.g.

Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 1. M. Cindrić, G. Pavlović, T. Hrenar, M. Uzelac, M. Ćurić, Donor abilities of heterocyclic neutral Lewis bases in Ni(II) salicylaldehyde 4-phenylthiosemicarbazonato coordination environment. Eur. J. Inorg. Chem. (2013) 563-571. Q1 IF = 3.049
 2. M. Hranjec, E. Horak, M. Tireli, G. Pavlović, G. Karminski-Zamola, Synthesis, crystal structure and spectroscopic study of novel benzimidazoles and benzimidazo[1, 2-a]quinolines as potential chemosensors for different cations. Dyes and Pigments. 95 (2012) 644-656. Q1 IF 3.126
 3. E. Lekšić, G. Pavlović, E. Meštrović, Cocrystals of Lamotrigine Based on Coformers Involving Carbonyl Group Discovered by Hot-stage Microscopy and DSC Screening, Cryst. Growth Des.12(4)(2012) 1847-1858. Q1 IF 4.720
 4. M. Cindrić, M. Uzelac, D. Cinčić, I. Halasz, G. Pavlović, T. Hrenar, M. Ćurić, D. Kovačević, Three routes to nickel(II) salicylaldehyde 4-phenyl and 4-methylthiosemicarbazonato complexes: mechanochemical,electrochemical and conventional approach, CrystEngComm 14 (2012) 3039-3045.Q1 IF 3.842
 5. M. Rubčić, D. Milić, G. Pavlović, M. Cindrić, Conformational diversity of thiosemicarbazonatovanadium(V) complexes in the solid state: from polymorphism to isostructurality, Cryst.Growth Des. 11 (2011) 5227 – 5240.Q1 IF 4.720
 6. G. Pavlović, L. Racané, H. Čičak and V. Tralić-Kulenović, The synthesis and structural study of two benzothiazolyl azo dyes. X-ray crystallographic and computational study of azo-hydrazone tautomerism, Dyes and Pigments 83 (2009) 354–362. Q1 IF 2.855
 7. I. Ćaleta, M. Kralj, M. Marjanović, B. Bertoša, S. Tomić, G. Pavlović, K. Pavelić and G. Karminski-Zamola, Novel Cyano- and Amidino- Benzothiazole Derivatives: Synthesis, Antitumor Evaluation, X-ray and QSAR Analysis, J. Med. Chem. 52 (2009) 1744-1756. Q1 IF 4.802
 8. L.Racané, V. Tralić-Kulenović, Z. Mihalić, G. Pavlović, G. Karminski-Zamola, Synthesis and structures of amidino-substituted 2-aminothiophenoles: a novel ring-opening of benzothiazole with ethylene-diamine; Tetrahedron 64 (2008) 11594-11602. Q1 IF 2.897
 9. B. M. Kukovec, P. D. Vaz, Z. Popović, M. J. Calhorda, K. Furić, G. Pavlović, M. Rajić Linarić, Pseudopolymorphism in nickel(II) complexes with 6-methylpicolinate, Synthesis, structural, spectroscopic, thermal and DFT study, Cryst.Growth Des. 8(9) (2008) 3465-3473.Q1 IF 4.215

Projekti (glavni istraživač)

 • Voditelj kratkoročne financijske potpore istraživanju za 2014. Sveučilišta u Zagrebu: Funkcionalni dizajn i supramolekulsko asembliranje metalnih kompleksa s benzazolskim ligandima

Projekti (suradnik na projektu)

 • 1990. - 1993. g. 1-07-019; Spojevi posebnih svojstava - sinteza i struktura, PMF, Sveučilište u Zagrebu (voditelj: red. prof. dr.sc. B. Kamenar, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF, Sveučilište u Zagrebu)
 • 1996. - 2002. g. 119409; Koordinacijski spojevi i koordinacijski polimeri, PMF, Sveučilište u Zagrebu (voditelj: red. prof. dr.sc. B. Kaitner, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF, Sveučilište u Zagrebu)
 • 2002. – 2006. g. 119633; Kemija metala 12. skupine u molekulskim sustavima od biološkog interesa; PMF, Sveučilište u Zagrebu (voditelj: red. prof. dr.sc. Z. Popović, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF, Sveučilište u Zagrebu)
 • 2007. – 2008. g. 119-1193079-1332; Kemija metalnih kompleksa u reakcijama od biološkog značaja i novim materijalima, PMF, Sveučilište u Zagrebu (voditelj: red. prof. dr.sc. Z. Popović, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF, Sveučilište u Zagrebu)
 • 2008. – 2013. 098-1191344-2943; Protein-ligand međudjelovanja na atomnoj razini; Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb, (voditelj projekta: dr.sc. Marija Luić, znanstvena savjetnica Instituta „Ruđer Bošković“)
 • 2013. - članica Upravljačko odbora i nacionalna predstavnica COST projekta (CMST COST Action CM1203)
 • Istraživač na kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju: Potpora 1 Sveučilišta u Zagrebu (TTF; 2013. -2014.):Benzazolski ligandi i njihovi metalni kompleksi – nova bojila i biološki aktivni spojevi

Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

Članica:

 • Ekspertne skupine za izradu prijedloga jedinica unutar Hrvatskog centra za napredne materijale i nanotehnologiju (C2AMN) (Jedinica za difrakciju rentgenskih zraka)
 • Radne skupine za rekonceptualizaciju Državne mature iz kemije - projekt Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
 • Hrvatskog kemijskog društva
 • Hrvatske kristalografske zajednice
 • Društva kemijskih inženjera i tehnologa RH
 • Društva Sveučilišnih nastavnika (2002. - 2014.)
 • Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (AMCA TTF)

Priznanja i nagrade

 • Priznanje za sudjelovanje na Danu otvorenih vrata Tekstilno-tehnološkog fakulteta, siječanj, 2011.

prof. dr. sc. Gordana Pavlović