unizg Pretraga

prof. dr. sc. Gordana Pavlović

Zavod

Zavod za primijenjenu kemiju

Osobna web stranica:

https://www.ttf.unizg.hr/nastavnici-i-suradnici/gordana-pavlovic/24

Telefon:  +385 1 3712 525

Lokacija: soba A-305, 4. kat, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb

E-mail: gordana.pavlovic@ttf.hr; gordana.pavlovic@ttf.unizg.hr

Osobni podaci

Datum i mjesto rođenja: 07.06.1965. Zagreb

Web link na CROSBI bazu:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=174402

CROSBI PROFIL: 13926

MBZ: 174402

Akademsko obrazovanje

 • 1994. – 1998. doktorat znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, područje prirodnih znanosti, polje kemija, smjer: anorganska strukturna kemija; naslov disertacije: „Stereokemija polidentatnih Schiffovih baza i njihovih kompleksa s vanadijem, kobaltom, niklom i bakrom“.
 • 1990. – 1993. magisterij znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu područje prirodnih znanosti, polje kemija, smjer: anorganska strukturna kemija; naslov magistarskog rada:“ Strukture kompleksa molibdena (V) i (VI) u koordinaciji s atomima kisika i dušika“.
 • 1984. – 1989. prof. kemije i fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu; naslov diplomskog rada: „Kemija precipitacije krom(III)-dodecilbenzensulfonata“.

Slijed zaposlenja i zvanja

Znanstvena zvanja:

2002. znanstvena suradnica u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija

2006. viša znanstvena suradnica u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija

2011. znanstvena savjetnica u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija

Zaposlenja:

1990. - 1998. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, znanstvena novakinja

1998. - 2000. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, viša asistentica

2000. - 2002. Veleučilište u Karlovcu, honorarna predavačica

2002. - 2007. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, docentica

2007. - 2012. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izvanredna profesorica

2012. - Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, redovita profesorica

Nastavna djelatnost

Sunositeljica kolegija:

 • Preddiplomski sveučilišni studij: Opća kemija -obavezni
 • Preddiplomski sveučilišni studij: Praktikum opće kemije - obavezni

Nositeljica kolegija:

 • Preddiplomski sveučilišni studij: Ekologija u tekstilstvu - obavezni
 • Preddiplomski sveučilišni studij: Odabrana poglavlja anorganske kemije - izborni
 • Diplomski sveučilišni studij: metode ispitivanja tvari u čvrstom stanju - izborni: https://www.ttf.unizg.hr/metode-ispitivanja-tvari-u-cvrstom-stanju/570
 • Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij:  Kemija materijala i nanotehnologija - izborni: https://www.ttf.unizg.hr/kemija-materijala-i-nanotehnologija/793

Mentorstvo

Završni radovi:

 1. Snježana Siketić: Ekotoksikologija žive i kadmija; TTF, 2010.
 2. Eva Šestić: Ekotoksikologija kroma i njegovih spojeva, TTF, 2011.
 3. Ivana Anušić: Ekološki aspekti kemije kloriranih aromatskih ugljikovodika, TTF, 2011.
 4. Danijela Drčić: Ekotoksikologija kadmija, TTF, 2013.
 5. Valentina Petrak: Ekotoksikologija arsena, TTF, 2013.
 6. Ivana Grman: Pesticidi u uzgoju pamuka, TTF, 2014.
 7. Zvjezdana Jerković: Ekološki aspekti primjene nanomaterijala-nanoekologija, TTF, 2014.
 8. Sanja Zrna: Neki aspekti kemije freona i halona kao stakleničkih plinova i utanjivača ozonskog sloja, TTF, 2015.
 9. Marina Dušković: Aromatski ugljikovodici kao zagađivala, TTF, 2015.
 10.  Marta Dušković: Poli(halogenirani)ugljikovodici kao zagađivala, TTF, 2015.
 11.  Ivana Garić: Anorganski pigmenti teških metala, TTF, 2016.  
 12. Irma Majstorović: Alotropske modifikacije ugljika - novi materijali, TTF, 2016.
 13. Petra Labazan: Kompleksi kobalta(II) s 2-(hidroksimetil)benzotiazolom kao potencijalna bojila, završni rad, TTF, 2017.
 14. Tanja Krivec: Ekotoksikologija otapala u kemijskom čišćenju, završni rad, TTF, 2017.

 15. Elizabeta Seničar: Spojevi željeza kao pigmenti, završni rad, TTF 2017.

 16. Vedrana Katalinić: Ekotoksikologija nikla, završni rad, TTF, 2017. 

 17. Anja Judin, Solvotermalne sinteze kompleksa kobalta s 1H-benzimidazol-2-metanolom završni rad, TTF, 2017.                                                                                                                                                                                          Završni radovi (1, 2, 4, 5 i 7) objavljeni su u stručnim časopisima.

Diplomski radovi (mentorstvo 50:50%):

 1. M. Borovina: Priprava i strukturna karakterizacija kompleksa bakra(II), [CuL(CH3OH)]n (n = 2 ili 4) (L = tridentatna Schiffova baza), PMF, 2013. , mentori: prof.dr.sc. M. Cindrić, prof.dr.sc.G.Pavlović
 2. K. Krekić: Sinteza i identifikacija kompleksa kobalta(III), [CoL(D)3]+[CoL2]- (L = tridentatna Schiffova baza, D = imidazol), PMF, 2013., mentori: prof.dr.sc. M. Cindrić, prof.dr.sc.G.Pavlović
 3. M. Majer: Sinteza i strukturna karakterizacija kompleksa [Ni4L4(CH3OH)4], L = Schiffova baza, PMF, 2014., mentori: prof.dr.sc. M. Cindrić, prof.dr.sc.G.Pavlović

Diplomski radovi (100% mentorstvo):

1.) Danijela Drčić: Priprava i karakterizacija kompleksa kobalta i željeza s 1H-benzimidazol-2-metanolom, TTF, 2015.

Doktorski radovi (udio u mentorstvu 50% : 50%) dviju doktorskih disertacija:

1.) Doktorski rad: Boris Marko Kukovec, dipl.ing., Sinteza i karakterizacija kompleksnih spojeva kobalta, nikla i bakra s derivatima pikolinske kiseline, 25.02. 2009.

2.) Doktorski rad: mr.sc. Edislav Lekšić, Supramolekulski sintoni lamotrigina: Model za dizajniranje kokristala lamotrigina, 20.12 2013.

Doktorski rad (mentorstvo 100%):

1.) Robert Katava, mag.chem., Kompleksni spojevi vanadija s derivatima 2-benzotiazolilhidrazona, obranjen na Sveučilištu u Zagrebu, PMF, 27.2.2020.

Znanstvena djelatnost

Znanstveno područje: prirodne znanosti

Znanstveno polje: kemija (1.04.)

Znanstvena grana: anorganska i strukturna kemija (1.04.04)

Područje posebnog znanstvenog interesa

Kemijska kristalografija, rentgenska strukturna analiza na jediničnom kristalu, koordinacija i struktura kompleksa prijelaznih metala (molibden, bakar, nikal, vanadij, kobalt) i žive, organometalni spojevi željeza, struktura malih organskih molekula u čvrstom stanju, nekovalentne interakcije, vodikove veze, supramolekulsko organiziranje molekula u čvrstom stanju, supramolekulski sintoni, konformacija, tautomerni efekti, polioksometalati, polinuklearni kompleksi metala, izomerije u čvrstom stanju.

Scientometrija znanstvenog i stručnog rada

Citiranost radova prema Google Scholar 2148, najcitiraniji rad: 130 citata, h-indeks: 24 (siječanj, 2021.)

 • 11 srednjoškolskih udžbenika i zbirki zadataka
 • 1 poglavlje u knjizi
 • 102 izvorna znanstvena rada, od toga u časopisima koje citira Current Contents baza 100 (52 u časopisima Q1 i Q2 kvartile)
 • 2 pregledna znanstvena rada
 • 3 pregledna stručna rada
 • 4 stručna rada
 • 27 ocjenskih radova
 • 6 radova u zbornicima skupova s recenzijom (od toga 1 stručni)
 • 79 sažetaka u zbornicima skupova (od toga 73 sažetaka u zbornicima i časopisima i 6 drugih sudjelovanja na skupovima)
 • 2 plenarna izlaganja na međunarodnim skupovima
 • recenzentica preko 70 rukopisa u kemijskim znanstvenim časopisima koje citira Current Contents baza (Journal of Molecular Structure, Structural Chemistry, Journal of Chemical Crystallography, CrystEngComm, Croatica Chemica Acta, Journal of Applied Organometallic Chemistry)
 • recenzentica radova za Zbornik radova 3. Znanstveno-stručnog savjetovanja "Tekstilna znanost I gospodarstvo", 22.siječnja 2010., Zagreb, Hrvatska i 6. Znanstveno-stručnog savjetovanja "Tekstilna znanost i gospodarstvo", 24. siječnja 2013., Zagreb, Hrvatska
 • recenzentica je radova za monografiju HAZU “Suvremena kristalografija u Hrvatskoj” objavljene 2014.
 • recenzentica projektnih prijava za Natječaj Zaklade HAZU u 2015.g.
 • recenzentica   Interne skripte za Viši praktikum kemije za studente sveučilišnog diplomskog studija kemije na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (prosinac 2016.god.)
 • recenzentica je bilateralnih znanstvenih projekata Bugarske zaklade za znanost (Bulgarian National Science Fund).

 

Znanstvena aktivnost putem suradnje s različitim institucijama:

 • Zavodom za opću i anorgansku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
 • Fizičkim odsjekom PMF-a u Zagrebu
 • Zavodom za organsku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Zavodom za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • Zavodom za organsku kemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta
 • Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
 • tvrtkom Pliva (R&D)
 • Sveučilištem u Sofiji, Bugarska, Fakultetom za kemiju    

Popis najcitiranijih znanstvenih radova

Rad   / Broj citata

1. I. Ćaleta, M. Kralj, M. Marjanović, B. Bertoša, S. Tomić, G. Pavlović, K. Pavelić and G. Karminski-Zamola, Novel Cyano- and Amidino- Benzothiazole Derivatives: Synthesis, Antitumor Evaluation, X-ray and QSAR Analysis, J. Med. Chem. 52 (2009) 6, 1744-1756. Q1 IF 4.802 /130

2. M. Hranjec, G. Pavlović, M. Marjanović, M. Kralj  and G. Karminski-Zamola, Benzimidazole derivatives related to 2,3-acrylonitriles, benzimidazo[1,2-a]quinolines and fluorenes: Synthesis, Antitumor Evaluation in vitro and Crystal Structure Determination, Eur. J. Med. Chem., 45 (2010) 2405-2417. Q1 IF 3.346 /103

3. B. Kaitner and G. Pavlović, A Reinvestigation of the Quinoidal Effect in N-n-Propyl-2-oxo-1-naphthylidenemethylamine, Acta Cryst. C52 (1996) 2573-2575.Q3 IF 0.518 /103

4. Z. Popović, G. Pavlović, D. Matković-Čalogović, Ž. Soldin, M. Rajić, D. Vikić-Topić & D. Kovaček, Mercury(II) complexes of heterocyclic thiones Part 1. Preparation of 1:2 complexes of mercury(II) halides and pseudohalides with 3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-2-thione. X-ray, thermal analysis and NMR studies. Inorg. Chim. Acta, 306 (2000) 142-152. Q2 IF 1.2 /82

5. I. Jarak, M. Kralj, L. Šuman, G. Pavlović, J. Dogan, I. Piantanida, M. Žinić, K. Pavelić & G. Karminski-Zamola,  Novel Cyano- and N-Isopropylamidino-Substituted Derivatives of Benzo[b]thiophene-2-carboxanilides and Benzo[b]thieno[2,3-c]quinolones: Synthesis, Photochemical Synthesis, Crystal Structure Determination, and Antitumor Evaluation. 2 J. Med. Chem. 48 (2005) 2346-2360. Q1 IF 4.926 /79

6. G. Pavlović, L. Racané, H. Čičak and V. Tralić-Kulenović, The synthesis and structural study of two benzothiazolyl azo dyes. X-ray crystallographic and computational study of azo-hydrazone tautomerism, Dyes and Pigments 83 (2009) 354–362; doi:10.1016/j.dyepig.2009.06.002 Q1 IF 2.855 /70

7. Z. Popović, D. Matković-Čalogović, Ž. Soldin, G. Pavlović, N. Davidović, D. Vikić-Topić, Mercury(II) compounds with  1,3-imidazole-2-thione and its 1-methyl analogue. Preparative and NMR spectroscopic studies. The crystal structures of di-m-iodo-bis[iodo(1,3-imidazolium-2-thiolato-S)mercury(II)], bis[bromo(1,3-imidazolium-2-thiolato-S)]mercury(II) and bis[m-(1-N-methyl-1,3-imidazole-2-thiolato-S)]mercury(II), Inorg. Chim. Acta, 294 (1999) 35-46.Q2 IF 1.295 /68

8. M. Hranjec, I. Sović, I. Ratkaj, G. Pavlović, N. Ilić, L. Valjalo, K. Pavelić, S. Kraljević Pavelić, G. Karminski-Zamola, Antiproliferative potency of novel benzofuran-2-carboxamides on tumor cell lines: cell death mechanisms and determination of crystal structure. Eur.J.Med. Chem. 59 (2013) 111-119. Q1 IF 3.346 /56

9. Z.Popović, V. Roje, G. Pavlović, D. Matković-Čalogović and G. Giester, The first example of coexistence of the ketoamino-enolimino forms of diamine Schiff base naphthaldimine parts: The crystal and molecular structure of N,N'-bis(1-naphthaldimine)-o-phenylenediamine chloroform (1/1) solvate at 200 K, J. Mol.Struct. 597(1-3) (2001) 39-47. Q3 IF 0.907 /44

10. Z. Popović, G. Pavlović, D. Matković-Čalogović, V. Roje and I. Leban, On tautomerism of two 5-methoxysalicylaldimine structural isomers in the solid state: Structural study of N-(o-hydroxyphenyl)-5-methoxysalicylaldimine and N-(m-hydroxyphenyl)-5-methoxysalicylaldimine; J. Mol. Struct. (2002) 615, 23-31. Q3 IF 1.122 /43

11. Z.Popović, V. Roje, G. Pavlović, D. Matković-Čalogović and G. Giester, The first example of coexistence of the ketoamino-enolimino forms of diamine Schiff base naphthaldimine parts: The crystal and molecular structure of N,N'-bis(1-naphthaldimine)-o-phenylenediamine chloroform (1/1) solvate at 200 K, J. Mol.Struct. 597(1-3) (2001) 39-47. Q3 IF 0.907 /38

12. J. Lapić, G. Pavlović, D. Siebler, K. Heinze, and V. Rapić, Structural, Spectroscopic, and Theoretical Study of Ferrocene Ureidopeptides, Organometallics 27 (2008) 726-735. Q1 IF 3.815 /37

13. G. Pavlović, Z. Popović, Ž. Soldin, D. Matković-Čalogović, 1:2 Complex of mercury(II) chloride with 1,3-imidazole-2-thione, Acta Cryst. C56 (2000) 61-63. Q3 IF 0.543 /36

14. M. Hranjec, E. Horak, M. Tireli, G. Pavlović, G. Karminski-Zamola, Synthesis, crystal structure and spectroscopic study of novel benzimidazoles and benzimidazo[1, 2-a]quinolines as potential chemosensors for different cations.  Dyes and Pigments. 95 (2012), 3; 644-656. Q1 IF 3.126 /34

15. N. Perin, M. Hranjec, G. Pavlović and G. Karminski-Zamola, Novel aminated benzimidazo[1,2-a]quinolines as potential fluorescent probes for DNA detection: microwave-assisted synthesis, spectroscopic characterization and crystal structure determination, Dyes and Pigments, 91 (2011) 79-88. Q1 IF 3.126 /34

16. L. Barišić, V. Rapić, H. Pritzkow, G. Pavlović & I. Nemet, Ferrocene compounds. Part XXXIII. Synthesis and characterization of amino acids containing skeletal 1,1’-ferrocenylene unit, J. Organomet. Chem. 682 (2003) 131-142. Q2 IF 2.042 /32

17. G. Pavlović and J. Matijević Sosa, 3-[2-Oxo-1-naphthylidene)methylamino]benzoic acid, Acta Cryst. C56 (2000) 1117-1119. Q3 IF 0.543 /32

18. Z. Popović, Ž. Soldin, G. Pavlović, D. Matković-Čalogović, D. Mrvoš-Sermek and M. Rajić, Mercury(II) Compounds with 1,3-Benzothiazole-2-thione. Spectral, Thermal and Crystal Structure Studies. Struct. Chem. (2002) 13(5/6), 425-436. Q2 IF 0.652 /30

 

Projekti

Projekti -potpore (glavni istraživač)

Voditelj kratkoročne financijske potpore istraživanju za 2014. Sveučilišta u Zagrebu: Funkcionalni dizajn i supramolekulsko asembliranje metalnih kompleksa s benzazolskim ligandima

Projekti – potpore (suradnica)

“Benzazolski ligandi i njihovi metalni kompleksi – nova bojila i biološki aktivni spojevi” pod vodstvom izv.prof.dr.sc. L. Racanèa (2013.– 2014.)

˝Novi reagens za određivanje nanočestica srebra na tekstilnim materijalima˝ pod vodstvom izv.prof. dr. dr. sc. Ive Rezić (2015.)

“Novi benzazolski spojevi s metalnim ionima kao potencijalni reagens za određivanje nanočestica srebra na tekstilnim materijalima” pod vodstvom izv.prof. dr. dr. sc. Ive Rezić (2016.)

“Sinteza i strukturna analiza benzazolskih liganada i njihovih metalnih kompleksa s potencijalnom bojadisarskom i farmakološkom primjenom” pod vodstvom izv.prof.dr.sc. M. Cetine (2017. i 2018.)

“Sinteza i strukturna analiza benzazolskih liganada i njihovih metalnih kompleksa s potencijalnom bojadisarskom i farmakološkom primjenom” pod vodstvom izv.prof.dr.sc. L. Racanèa (2019.)

Projekti (suradnik na projektu)

1990. - 1993. g. 1-07-019; Spojevi posebnih svojstava - sinteza i struktura, PMF, Sveučilište u Zagrebu (voditelj: red. prof. dr.sc. B. Kamenar, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF, Sveučilište u Zagrebu)

1996. - 2002. g. 119409; Koordinacijski spojevi i koordinacijski polimeri, PMF, Sveučilište u Zagrebu (voditelj: red. prof. dr.sc. B. Kaitner, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF, Sveučilište u Zagrebu)

2002. – 2006. g. 119633; Kemija metala 12. skupine u molekulskim sustavima od biološkog interesa; PMF, Sveučilište u Zagrebu (voditelj: red. prof. dr.sc. Z. Popović, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF, Sveučilište u Zagrebu)

2007. – 2008. g. 119-1193079-1332; Kemija metalnih kompleksa u reakcijama od biološkog značaja i novim materijalima, PMF, Sveučilište u Zagrebu (voditelj: red. prof. dr.sc. Z. Popović, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF, Sveučilište u Zagrebu)

2008. – 2013. 098-1191344-2943; Protein-ligand međudjelovanja na atomnoj razini; Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb, (voditelj projekta: dr.sc. Marija Luić, znanstvena savjetnica Instituta „Ruđer Bošković“)

2013. - 2016. članica Upravljačko odbora i nacionalna predstavnica COST projekta (CMST COST Action CM1203) Polyoxometalate Chemistry for Molecular Nanoscience (PoCheMoN)

2017. – 2018.  4221 (akronim: MOLART); Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi (voditeljica: prof. dr.sc. V. Vrdoljak, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF, Sveučilište u Zagrebu)

Javni i institucijski doprinos:

Upravni i organizacijski rad izvan Tekstilno-tehnološkog fakulteta:

2015. – 2018. članica Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti - polje kemije

2015.  članica Radne skupine za rekonceptualizaciju Državne mature iz kemije - projekt Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

2018. – 2020. članica Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu po funkciji

2018. – 2020. članica Senata Sveučilišta u Zagrebu po funkciji

2019. – članica Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

 

Upravni i organizacijski rad na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu:

2005. - 2010. predstavnica Zavoda za primijenjenu kemiju na TTF-u u STEP-u (Service for Textile European Projects).

2006. -2007. koordinatorica projektne prijave i predstavnica Sveučilišta u Zagrebu (broj prijave: JEP_41052_2006) TEMPUS programa o unaprijeđivanju doktorskih studija na TTF-u u kontekstu harmonizacije s Bolonjskim procesom “Upgrading of interdisciplinary textile doctoral studies” u suradnji sa Sveučilištem u Mariboru i Sveučilištem u Łódźu 

2007. - 2014. ECTS koordinatorica TTF-a

2007. - 2014. zamjenica ERASMUS koordinatora TTF-a

2008. - sukoordinatorica Povjerenstva za izradu diplomskog studija (Master of Science) na engleskom jeziku na TTF-u

2009. - 2013. voditeljica Centra za cjeloživotno učenje TTF-a

2011. - 2015. članica Povjerenstva za prijelaze i izradu registra istovrijednosti kolegija TTF-a

2014.-2015. članica Povjerenstva za reakreditaciju TTF-a (poglavlje Znanost)

24.9.2014. – 24.9.2016. predstojnica Zavoda za primijenjenu kemiju TTF-a

2014.- 2018. članica Odbora za znanstveno-istraživački i umjetnički rad TTF-a

2014. predsjednica Povjerenstva za izbor najboljeg e-kolegija na TTF-u

2018.   glavna sindikalna povjerenica Sindikalne podružnice TTF-a Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja (prestanak dužnosti 1.10.2018. zbog preuzimanja funkcije Dekana)

2018. članica Znanstvenog odbora 12. Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanosti i gospodarstvo 2019.

2019. voditeljica Odbora za organizaciju Tehnologijade 2019.

2018. – 2020. dekanica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

2018. – 2020. članica Vijeća doktorskog studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

2019. članica savjetodavnog tijela Odbor za strateški razvoj Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

2019. – 2020. članica Povjerenstva za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

2019. – 2020.  zamjenica Predsjednice Povjerenstva za izradu novih studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

2019. – 2020.  predsjednica Odbora zaštite na radu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

2019.  članica Znanstvenog odbora 13. Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo 2020.

2019. predstavnica u udruženju AUTEX u ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

2018.-2020. članica Stručnog povjerenstva za donošenje Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

2018.-2019. članica Stručnog povjerenstva za izradu i dizajn web stranice Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

2019.-2020. članica Koordinacijske skupine “COVID-19” Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

2020. – članica Radne skupine za razvoj stručne prakse projekta Razvoj i provedba stručne prakse na Tekstilno-tehnološkom fakultetu – RAST; UP.03.1.1.04.0024; ESF

Promocija TTF u medijima (u dekanskom mandatu):

Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

Članica:

Radne skupine za rekonceptualizaciju Državne mature iz kemije - projekt Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (2015.)

Hrvatskog kemijskog društva

Hrvatske kristalografske zajednice

Društva kemijskih inženjera i tehnologa RH

Društva Sveučilišnih nastavnika (2002. - 2014.)

Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (AMCA TTF)

  Priznanja i nagrade

  Priznanje za sudjelovanje na Danu otvorenih vrata Tekstilno-tehnološkog fakulteta, siječanj, 2011.

  Dobitnica je Nagrade Dekanice za objavu izvornog znanstvenog rada u časopisu Q1 kvartila s najvećim faktorom odjeka (IF) na instituciji povodom obilježavanja Dana Fakulteta 2016.godine

  prof. dr. sc. Gordana Pavlović