unizg Pretraga

Zavod za primijenjenu kemiju

Zavod je utemeljen u svibnju 2005. godine prilikom prostorne reorganizacije Tekstilno-tehnološkog fakulteta, a današnji članovi zavoda slijednici su tradicije nekadašnjih zavoda za opću i anorgansku, analitičku, organsku i fizikalnu kemiju Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

O povijesti i ustrojstvu

Zavod je, kao ustrojbena jedinica Fakulteta, utemeljen odlukom Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 9. svibnja 2005. godine. Današnji članovi Zavoda slijednici su tradicije nekadašnjih Zavoda za opću i anorgansku kemiju, Zavoda za analitičku kemiju, Zavoda za organsku kemiju i Zavoda za fizikalnu kemiju Tehnološkog fakulteta te njihovih djelatnika koji su obrazovali generacije studenata.

Nastavnici Zavoda, kroz svoju nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost, njeguju i promoviraju višedesetljetnu tradiciju studija tekstila i tekstilne tehnologije kemijskoga smjera koji je po prvi puta organiziran 60-ih godina prošlog stoljeća na tadašnjem Tehnološkom fakultetu u Zagrebu i višim školama u Dugoj Resi, Varaždinu i Zagrebu.

Veliki doprinos istraživanjima u području kemije primjenjivoj u tekstilnoj znanosti i tehnologiji te u sveučilišnoj izobrazbi dali su prof. dr. sc. Ljerka Bokić, prof. v. š. dr. sc. Dubravka Došen-Šver, doc.dr.sc. Biserka Dragutinović Bach, prof. dr. sc. Ljelja Fišer Jakić, prof. dr. sc. Boris Karaman, prof. dr. sc. Konstantin Moskaliuk, prof. dr. sc. Ante Nagl, prof. dr. sc. Vesna Tralić-Kulenović i Stjepan Ročić, kemijski tehničar.

O istraživanjima

Istraživačka djelatnost u polju tekstilne tehnologije je interdisciplinarna. Prirodne znanosti, poglavito kemija, daju temelj svakom primijenjenom istraživanju u području tekstilne znanosti i tehnologije.

Znanstvena i stručna djelatnost članova Zavoda zbiva se u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom polju kemija (grane: analitička kemija, anorganska kemija i organska kemija) te u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju tekstilna tehnologija (grana: tekstilna kemija) i znanstvenom polju kemijsko inženjerstvo.

Teme znanstvenih istraživanja članova Zavoda su mnogobrojne:

-    kemijska kristalografija, rendgenska strukturna analiza, supramolekulsko organiziranje molekula u čvrstom stanju, nekovalentne interakcije, kristalno inženjerstvo; struktura mono- i polinuklearnih kompleksa prijelaznih metala, žive i organometalnih spojeva željeza, polioksometalata te malih organskih molekula u čvrstom stanju: https://www.ttf.unizg.hr/nastavnici-i-suradnici/gordana-pavlovic/24; https://www.ttf.unizg.hr/nastavnici-i-suradnici/mario-cetina/16

-    dizajn, sinteza i spektroskopska karakterizacija (UV/Vis, FT-IR, 1H NMR, 13C NMR, 2D NMR, LC-MS) novih organskih heterocikličkih spojeva i ispitivanje njihove biološke aktivnosti i bojadisarskih svojstava: https://www.ttf.unizg.hr/nastavnici-i-suradnici/livio-racane/44

-    kemijska analiza suvremenih i povijesnih materijala, priprema uzorka (ultrazvučna i mikrovalna ekstrakcija, digestija), instrumentalne metode analize elemenata u tragovima i nanočestica: spektrometrija (ICP-OES, ICP-MS, AAS, FTIR, GF-AAS, UV-VIS), kromatografija (HPLC, TLC sa video denzitometrom), mikroskopija; karakterizacija materijala i površinska analiza, kemometrija i optimizacija: dizajn eksperimenta; formuliranje komercijalnih proizvoda, enzimatska sinteza nanočestica: https://www.ttf.unizg.hr/nastavnici-i-suradnici/iva-rezic/45

-    određivanje metalnih iona u suvremenim i povijesnim tekstilijama i koži te okolišnim uzorcima; istraživanja i mogućnosti uklanjanja metalnih iona i organskih zagađivala iz prirodnih i otpadnih voda; razvoj održivih metoda obrada otpadnih voda tekstilne industrije; karakterizacija čestica (mikroplastike) u otpadnim vodama; unutarnja i vanjska procjena kvalitete analitičkog laboratorija, akreditacija: https://www.ttf.unizg.hr/nastavnici-i-suradnici/branka-vojnovic/33.

Znanstvena aktivnost članova Zavoda prepoznata je u nacionalnim i međunarodnim okvirima. Ona se prvenstveno ogleda u sudjelovanju članova Zavoda u domaćim i međunarodnim projektima što je rezultiralo velikim brojem znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u citatnoj bazi podataka Web of Science (više od 230 objavljenih izvornih znanstvenih radova u časopisima što ih indeksira baza Web of Science; travanj 2022.).

Stručna djelatnost članova Zavoda vidljiva je kroz objavu stručnih radova i njihovu prezentaciju na domaćim i međunarodnim skupovima, kroz rad u popularizaciji znanosti i sudjelovanja na stručnim usavršavanjima.

Članovi Zavoda sudjeluju u recenziranju znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima skupova, u radu stručnih udruga, stručnih ocjenjivačkih tijela, organizacija i agencija (npr. kao ocjenitelji Hrvatske akreditacijske agencije) koje djeluju u Republici Hrvatskoj. Na taj način pridonose prepoznatljivosti Tekstilno-tehnološkog fakulteta u sveučilišnoj i široj zajednici.

O nastavi       

       Jedinstvo znanstveno-istraživačkog rada i sveučilišne nastave omogućuje ostvarenje visoke razine kvalitete nastavnog procesa i mentorstva ocjenskih radova (završnih, diplomskih i doktorskih) koji često integriraju teme prirodnih i tehničkih znanosti.

       Pod mentorstvom članova Zavoda do akademske godine 2021./2022. obranjeno je više od 75 završnih, 40 diplomskih radova i 4 doktorske disertacije.

       Kvaliteta nastavnog procesa osigurana je kroz autorstva ili suautorstva sveučilišnih udžbenika i članstva u ekspertnim skupinama u kreiranju nastavnih planova i programa kurikularne reforme osnovnoškolskog i gimnazijskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, članstva u Povjerenstvu za izradu novih studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih studija na Fakultetu te članstva u Radnoj skupini za uključivanje preddiplomskog i diplomskog studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo na listu prepoznatih europskih fakultetskih studija i studijskih programa (FEANI, EEED).

       Nastavnici Zavoda uključeni su, kao nositelji ili sunositelji, u izvođenje nastave više od 30 kolegija sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, stručnog preddiplomskog studija Tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije s izvođenjem nastave u Varaždinu i sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija.

Institucijski doprinos

       Institucijski doprinos članova Zavoda ogleda se u aktivnom sudjelovanju u javnom radu kroz obnašanje funkcija u vijećima, odborima, povjerenstvima i udrugama, na Fakultetu i Sveučilištu u Zagrebu, no i šire.

       Članovi Zavoda pridonijeli su institucijskom razvoju Fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu obnašanjem odgovornih funkcija na Fakultetu (dekan, prodekan) i sudjelovanjem u radu Vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu, matičnih odbora i drugih važnih akademskih tijela.

       Članice Zavoda iz reda tehničkog osoblja daju pak doprinos u osnivanju i razvoju Odbora zaštite na radu na Fakultetu (sadašnji Odbor za zaštitu na radu i zaštitu okoliša) i kontinuiranim aktivnostima u provođenju mjera zaštite na radu.

Predstojnik

Djelatnici

Zavod za primijenjenu kemiju