unizg Pretraga

PlagScan

O softveru

Softver za otkrivanje plagijata PlagScan omogućuje provjeru izvornosti sadržaja svih oblika radova (eseji, seminarski, završni, diplomski, doktorski i znanstveni radovi i dr.). Dostupan je djelatnicima i studentima TTF-a s neograničenim brojem provjera sukladno procedurama i potrebama Fakulteta.

Provjeravanjem radova u PlagScanu sprječava se potencijalno plagiranje prethodno objavljenog sadržaja. Spoznajom o mogućnosti takve provjere potiče se razmišljanje i pisanje na izvoran način što u konačnici doprinosi kvaliteti produkcije i akademskom integritetu Fakulteta. 

PlagScan je namijenjen prvenstveno nastavnicima i mentorima za provjeru izvornosti studentskih radova (eseji, završni, diplomski i doktorski radovi) kroz otkrivanje plagiranog sadržaja prikazanog u posebnom izvještaju. Moguće je otkriti preoblikovani, djelomični ili potpuni preuzeti prethodno objavljeni sadržaj bez navedenog izvora. Budući da program prepoznaje i označava sve oblike podudarnosti sa sadržajima iz svojih izvora za usporedbu, pri donošenju konačne odluke o razini plagiranog sadržaja potrebno je diferencirati određene termine i konstrukcije koje su općenite ili su svojstvene određenoj disciplini.

Izvori za usporedbu sadržaja:

  • Internet
  • više od 20.000 znanstvenih časopisa u otvorenom pristupu
  • baza dokumenata koje prikuplja proizvođač softvera
  • dodatni izvori poput sustava Dabar

Prijava i korištenje

Za korištenje softvera potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHR.

Za prijavu je potrebno otvoriti pristupnu adresu te odabrati opciju Shibboleth Login.

Pristupna adresa: https://www.plagscan.com/ttf_hr

Za daljnju asistenciju u radu koristite upute i animacije.

Upute:

Animacije:

 

PlagScan