unizg Pretraga

Sveučilišni diplomski studij

Prijave, razredbeni postupak i provedba upisa za 1. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2023./2024.:

Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. nalazi se na poveznici:

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/upisi-20232024/

U općem dijelu natječaja Sveučilišta u Zagrebu za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. dani su naputci kojih će se Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet pridržavati te ih ponajprije treba pročitati.

1. Studijski programi:

1.1.      Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) - sveučilišni diplomski studij, trajanje 2 godine

smjerovi:

 • Projektiranje i menadžment tekstila (PMT),
 • Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME),
 • Odjevno inženjerstvo (OI),
 • Industrijski dizajn tekstila (IDT),
 • Industrijski dizajn odjeće (IDO).

1.2.     Tekstilni i modni dizajn (TMD) - sveučilišni diplomski studij, trajanje 2 godine

smjerovi: 

 • Dizajn tekstila (DT),
 • Modni dizajn (MD),
 • Kostimografija (K),
 • Teorija i kultura mode (TKM).

Izrazi za fizičke osobe koji se u ovom tekstu upotrebljavaju u muškom rodu, neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

2. Uvjeti upisa

Sveučilišne diplomske studije (Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, Tekstilni i modni dizajn – TMD) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta mogu upisati pristupnici koji su završili:

a) sveučilišni prijediplomski studij Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta ili

b) odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij na nekom od srodnih visokih učilišta iz tehničkog područja u zemlji i inozemstvu,  

a time stekli najmanje 180 ECTS bodova, uspješno obranili završni rad te uspješno prošli kroz propisani razredbeni postupak.

Dodatno, diplomski studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerove: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD) i Kostimografija (K) mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij na nekom od srodnih visokih učilišta iz umjetničkih područja, a diplomski studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjer Teorija i kultura mode (TKM) pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij na nekom od srodnih visokih učilišta društvenih i humanističkih znanosti u zemlji i inozemstvu, a time stekli najmanje 180 ECTS bodova, uspješno obranili završni rad te uspješno prošli kroz propisani razredbeni postupak.

Pristupnicima sa završenim sveučilišnim prijediplomskim studijem na nekom od srodnih visokih učilišta, nakon uvida u dokumentaciju, Povjerenstvo za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija, odrediti će predmete razlike zbog ujednačavanja ulaznih kompetencija odabranog smjera sveučilišnog diplomskog studija. Pristupnici čije su razlikovne obveze utvrđene u iznosu jednakom ili manjem od 30 ECTS-a, po odluci Fakultetskog vijeća, upisuju se kao redoviti studenti uz obvezu polaganja razlikovnih obveza prije upisa u treći semestar odabranog studija. Predmeti razlike se ne vrjednuju kao izborni predmeti koji donose dodatne ECTS-bodove i ne podliježu troškovima participiranja u troškovima studija. Dokumentacija (potvrda o stečenom akademskog nazivu, prijepis ocjena, presliku izvedbenog nastavnog plana i programa završenog fakulteta) se zaprima do, uključivo,  8. rujna 2023. godine neposredno u studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta,  Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, putem e-pošte na adresu referada@ttf.unizg.hr s naznakom Dokumentacija za Povjerenstvo za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija – upis na diplomski studij, ili putem preporučene pošte na adresu Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Studentska referada – Dokumentacija za upis na diplomski studij, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb.

c)   dodiplomski studij (prije Bolonjskog procesa) prema srodnom programu studija uz polaganje razlikovnih ispita. Odluku o razlikovnim ispitima donosi Fakultetsko vijeće na temelju prijedloga Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija. Svakom studentu – prijelazniku se putem ugovora utvrđuje semestar upisa i iznos pripadajuće participacije ovisno o broju upisanih predmeta i pripadajućih ECTS bodova.

d)   stručni prijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu ili srodnih visokih učilišta iz tehničkog područja u zemlji i inozemstvu uz prethodno upisan i završen program za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije.Uvjeti za upis studenata na program za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta utvrđuju se prema zasebno objavljenom natječaju. Predbilježbe zainteresiranih pristupnika za upis na naprijed navedeni program za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije zaprimaju se do, uključivo,  8. rujna 2023. godine godine neposredno u Studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta,  Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, putem e-pošte na adresu referada@ttf.unizg.hr s naznakom „Predbilježba za upis na program za polaganje razlikovnih ispita“ ili putem preporučene pošte na adresu Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Studentska referada – predbilježba upis na program za polaganje razlikovnih ispita,  Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb ispunom obrasca dostupnim na poveznici.

Pristupnicima čije su razlikovne obveze utvrđene u iznosu većem od 60 ECTS bodova preporučiti će se upisati odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu žele li nastaviti studirati na diplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakultetaPristupnicima čije su razlikovne obveze utvrđene u iznosu većem od 60 ECTS bodova preporučiti će se upisati odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu žele li nastaviti studirati na sveučilišnim diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta..

3. Razredbeni postupak

Izbor pristupnika za upis provodi se na temelju rang liste. Rang lista se priprema na temelju bodova ostvarenih na razredbenom postupku (što uključuje prosjek ocjena na sveučilišnom prijediplomskom studiju, ocjenu mape radova i ocjenu motivacijskog razgovora (B, B1, B2, B3, B4 i B5 – ovisno o prioritetnom studiju i smjeru)), bodova ostvarenih na temelju vremena potrebnog za završetak preddiplomskog sveučilišnom studija te dodatnih bodova kako slijedi:

a)  minimalno trajanje studija nosi 10 bodova, a za svaku daljnju godinu studiranja oduzimaju se 3 boda od maksimalnih 10 bodova, što znači da se za 3 godine studiranja dobiva 10 bodova, za 4 godine studiranja 7 bodova, za 5 godina studiranja 4 boda i za 6 godina studiranja 1 bod ;

b)   dodatni bodovi (ukupan broj dodatnih bodova je 10):

 • Rektorova nagrada - 4 boda ( jedan ili dva autora - 4 boda; timska: 3 do 10 autora – 2 boda; velika timska: više od 10 autora - 1 bod),
 • Dekanova nagrada - 3 boda,
 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na Sveučilišnoj ligi ili Tehnologijadi – 3 boda,
 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanjima iz područja modnog dizajna tijekom studiranja na sveučilišnom prijediplomskom studiju – 3 boda.

Pristupnici trebaju prilikom prijave podnijeti dokaznice na osnovi kojih stječu pravo na dodatne bodove.

Maksimalni broj bodova za sve pristupnike je 120, a minimalni je određen za svaki pojedini studijski program uz pripadajući studijski smjer, kao razredbeni prag.

Provjera posebnih sposobnosti provodi se za sveučilišne prijediplomske studijske programe: Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerove: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) te Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerove: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD), Kostimografija (K).

Za studijski program Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjer  Teorija kulture i mode - TKM ne provodi se provjera dodatnih sposobnosti, već se vrednuje na način opisan u točki 3.4.

3.1. Razredbeni postupak za pristupnike/ce koji/e nastavljaju studiranje na sveučilišnom diplomskom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerovi: Projektiranje i menadžment tekstila (PMT), Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) i Odjevno inženjerstvo (OI) te za pristupnike sa srodnih studija u zemlji i inozemstvu temelji se na vrjednovanju uspjeha na sveučilišnom prijediplomskom studiju. Na osnovi razredbenog postupka pristupnici/e mogu postići najviše 100 bodova, uz izračun kako slijedi:

Razredbeni prag za sveučilišni diplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerove: Projektiranje i menadžment tekstila (PMT), Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) te Odjevno inženjerstvo (OI) iznosi 55 bodova.

3.2. Razredbeni postupak za pristupnike koji nastavljaju studiranje na sveučilišnom diplomskom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerovi: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) te za pristupnike sa srodnih studija u zemlji i inozemstvu temelji se na vrjednovanju uspjeha na sveučilišnom prijediplomskom studiju, motivacijskog razgovora s pristupnikom te za:

                3.2.1. smjer Industrijski dizajn tekstila (IDT): vrjednovanju mape radova iz Kreiranja tekstila i Likovnog uzorkovanja tekstila, odnosno za pristupnike sa srodnih studija mape radova na temelju koje se može vrjednovati pristupnikova likovnost, kreativnost i osjećaj za estetske vrijednosti iskazani kroz upotrebu likovnih tehnika te likovnih i kompozicijskih elemenata u stvaranju dominantno plošnih likovnih kompozicija. Mapa treba sadržavati najmanje 30 radova čiji je format minimalno A4.

                3.2.2. smjer Industrijski dizajn odjeće (IDO): vrjednovanju mape radova iz Kreiranja odjeće i Projektiranja odjeće odnosno za pristupnike sa srodnih studija mape likovnih radova. Pristupnici na razredbenom postupku predaju mapu likovnih radova koja objedinjuje najbolje autorske likovne radove ostvarene na  sveučilišnom prijediplomskom studiju, odnosno najbolje likovne radove pristupnika/ca sa srodnih studija. Mapa treba sadržavati najmanje 30 radova čiji je format minimalno A4, a tehnike izvedbe nisu uvjetovane.

Na osnovi razredbenog postupka pristupnici za sveučilišni diplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerovi: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) mogu postići najviše 100 bodova i to:

 • do 60 bodova na osnovi postignutog uspjeha na prijediplomskom studiju,
 • do 40 bodova na osnovi vrjednovanja mape radova.

Mape radova ocjenjuju se ocjenom od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 ne zadovoljava ukupnu prolaznost.

Broj bodova koji je moguće ostvariti na osnovi postignutog uspjeha na sveučilišnom prijediplomskom studiju (B1) i vrjednovanja mape radova (B2) izračunava se kako slijedi:

Gdje su:
5 - najviša moguća ocjena,
60 - maksimalni broj bodova ostvaren na sveučilišnom prijediplomskom studiju,
40 - maksimalni broj bodova ostvaren na provjeri posebnih sposobnosti.

Razredbeni prag za studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerove: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) iznosi 60 bodova.

Ukoliko pristupnik nije zadovoljio segment vrjednovanja mape radova (B2), može se upisati na sveučilišni diplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerove: Projektiranje i menadžment tekstila (PMT), Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) te Odjevno inženjerstvo (OI) ukoliko je zadovoljio/la razredbeni prag od 55 bodova (B).

3.3. Razredbeni postupak za pristupnike koji nastavljaju studiranje na sveučilišnom diplomskom studiju Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerovi Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD) i Kostimografija (K) te za pristupnike sa srodnih studija u zemlji i inozemstvu temelji se na vrjednovanju uspjeha na sveučilišnom prijediplomskom studiju, vrjednovanju motivacijskog razgovora s pristupnikom te na vrjednovanju mape likovnih radova za sve pristupnike.

Napomena: Pristupnici za studijske smjerove Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD) i Kostimografija (K) na razredbenom postupku predaju za prioritetni smjer jednu mapu likovnih radova koja objedinjuje najbolje autorske likovne radove ostvarene na sveučilišnom prijediplomskom studiju, odnosno najbolje likovne radove pristupnika/ca sa srodnog studija. Mapa treba sadržavati najmanje 30 radova, a tehnike izvedbe nisu uvjetovane. Pristupnici/e prijavljeni za drugi odabrani izbor smjera pripremaju dodatnu mapu likovnih radova, također sa najmanje 30 radova, a tehnike izvedbe nisu uvjetovane.

Dodatni naputak: Pristupnici na razredbenom postupku za smjer Dizajn tekstila (DT) predaju kolekcije radova izrađene na predmetima Kreiranje tekstila i Likovno uzorkovanje tekstila, kao i nove kolekcije, odnosno za pristupnike sa srodnih studija, samostalno izrađene radove. Svaka kolekcija treba imati napisan naziv, tehniku realizacije i moguću primjenu. Kolekcije mogu biti izrađene simulacijom računalnih programa (Redbubble i slično) uz moguće primjene. Mapa treba sadržavati najmanje 30 radova čiji je format minimalno A4.

Pristupnici na razredbenom postupku za smjer Kostimografija (K) predaju mapu s radovima isključivo za kostimografiju (film, kazalište i ostale scenske umjetnosti). Izbor formata radova i tehnika je  slobodan. Mapa treba sadržavati najmanje 30 radova.

Na osnovi razredbenog postupka pristupnici za studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerovi: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD) i Kostimografija (K) mogu postići najviše 100 bodova i to:

 • do 60 bodova na osnovi postignutog uspjeha na sveučilišnom prijediplomskom studiju,
 • do 30 bodova na osnovi vrjednovanja mape likovnih radova (B3)
 • do 10 bodova na osnovi vrjednovanja motivacijskog razgovora (B4).

Mape likovnih radova se ocjenjuju ocjenom od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 ne zadovoljava ukupnu prolaznost.

Broj bodova koji je moguće ostvariti na osnovi postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju (B1), vrjednovanja mape radova (B3) i motivacijskog razgovora s pristupnikom (B4) izračunava se kako slijedi:


Gdje su:
5 - najviša moguća ocjena,
60 - maksimalni broj bodova ostvaren na sveučilišnom prijediplomskom studiju,
30 - maksimalni broj bodova ostvaren na provjeri posebnih sposobnosti,
10 – maksimalni broj bodova ostvaren na motivacijskom razgovoru.

Razredbeni prag za studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerove: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD) i Kostimografija (K) iznosi 70 bodova.

3.4. Razredbeni postupak za pristupnike koji nastavljaju studiranje na sveučilišnom diplomskom studiju Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjer Teorija i kultura mode (TKM) te za pristupnike sa srodnih društveno-humanističkih i umjetničkih studija u zemlji i inozemstvu razredbeni postupak se temelji na vrednovanju uspjeha postignutog na sveučilišnom prijediplomskom studiju te na prosjeku ocjena iz pet predmeta u društveno-humanističkom ili umjetničkom području na prijediplomskoj razini studija.

Napomena:

 • Predmeti koji se vrednuju za društveno područje, nalaze se u znanstvenim poljima Ekonomije, Politologije, Informacijskih i komunikacijskih znanosti, Sociologije, Psihologije, Pedagogije.
 • Predmeti koji se vrednuju za humanističko područje, nalaze se u znanstvenim poljima Filozofije, Teologije, Filologije, Povijesti, Povijest umjetnosti, Znanosti o umjetnosti, Arheologija, Etnologije i antropologije, Religijskih znanosti (interdisciplinarno polje),  Interdisciplinarnih humanističkih znanosti
 • Predmeti koji se vrednuju za umjetničko područje, nalaze se u poljima Kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), Filmske umjetnosti, Primijenjene umjetnosti, Dizajna.

Na osnovi vrednovanja uspjeha postignutog na sveučilišnom  prijediplomskom studiju te na prosjeku ocjena iz pet predmeta u društveno-humanističkom ili umjetničkom području na preddiplomskoj razini studija, pristupnici za studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjer: Teorija i kultura mode (TKM) mogu postići najviše 100 bodova i to:

 • do 60 bodova na osnovi postignutog uspjeha na prijediplomskom studiju,
 • do 40 bodova na osnovi prosjeka ocjena iz pet predmeta u društveno-humanističkom ili umjetničkom (DHU) području na prijediplomskoj razini studija.

Broj bodova koji je moguće ostvariti na osnovi postignutog uspjeha na sveučilišnom prijediplomskom studiju (B1) i prosjeka ocjena iz pet predmeta u društveno-humanističkom ili umjetničkom području (DHU) na sveučilišnom prijediplomskom studiju (B5) izračunava se kako slijedi:

Gdje su:
5 - najviša moguća ocjena,
60 - maksimalni broj bodova ostvaren na sveučilišnom  prijediplomskom studiju,
40 - maksimalni broj bodova ostvaren na sveučilišnom  prijediplomskom studiju iz pet predmeta u društveno-humanističkom ili umjetničkom (DHU) području

Razredbeni prag za studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjer: Teorija i kultura mode (TKM) iznosi 70 bodova.

Broj studenata po pojedinom smjeru studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) i Tekstilni i modni dizajn (TMD) odrediti će se prema rezultatima razredbenog postupka unutar odobrenih upisnih kvota.

4. Prijave pristupnika i provedba rezredbenog postupka

Prijave pristupnika koji su završili sveučilišni prijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu i nastavljaju studij na sveučilišnim diplomskim studijima Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) i Tekstilni i modni dizajn (TMD), predaju se osobno u Studentskoj referadi, putem e-pošte na adresu referada@ttf.unizg.hr s naznakom „Prijava na sveučilišni diplomski studij“ ili putem preporučene pošte na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Studentska referada – prijava na sveučilišni diplomski studij, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb do, uključivo, 15. rujna 2023. godine do 12 sati ispunom obrasca dostupnim na poveznici.

Prijave pristupnika koji su završili odgovarajući sveučilišni prijediplomski ili dodiplomski studij na nekom od srodnih visokih učilišta u zemlji i inozemstvu, predaju se na istovjetan način, također do, uključivo, 8. rujna 2023. godine do 12 sati.

Prilikom prijave na sveučilišne diplomske studije Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) ili Tekstilni i modni dizajn (TMD), nužno je na prijavnom listu zabilježiti I. izbor, odnosno II. izbor. I. izbor predstavlja prioritetno odabrani smjer pristupnika. Ukoliko na pojedinom smjeru budu popunjena mjesta unutar odobrene kvote, pristupnici će biti rangirani prema naznačenom II. izboru s prijavnog lista.

Kako se pristupnici mogu prijaviti na najviše dva studijska smjera (I. izbor, odnosno II. izbor) za svaki izbor (razredbeni postupak naveden u okviru točki 3.2. i 3.3.) trebaju pripremiti odgovarajuću mapu radova. Sadržaj mape treba biti usklađen s prioritetnim smjerom studija.

Uz popunjenu prijavu svi pristupnici trebaju priložiti:

 1. Izvadak iz matice rođenih (preslika),
 2. Dokaz o državljanstvu (preslika),
 3. Potvrdu o uplati naknade troškova razredbenog postupka u iznosu od 40,00 EUR, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: naknada za troškove razredbenog postupka – IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika). Napomena: Samo pristupnici sa završenim sveučilišnim prijediplomskim studijem Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerovi: Projektiranje i menadžment tekstila (PMT),Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) i Odjevno inženjerstvo (OI) koji nastavljaju sveučilišni diplomski i studij na istim smjerovima - ne plaćaju troškove razredbenog postupka.
 4. Svjedodžbe i Dopunske isprave o studiju ili Uvjerenja o završenom prijediplomskom studiju s ovjerenim prijepisom predmeta i ocjena.

Pristupnici sa završenim dodiplomskim i stručnim studijem osim dokumenata i dokaznica navedenih pod točkama 1., 2. i 3. trebaju priložiti:

 • Diplomu dodiplomskog studija,
 • Ovjereni prijepis ocjena položenih predmeta,
 • Uvjerenje o Programu za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišne diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta (vrijedi za pristupnike koji su završili stručni prijediplomski studij te dodatno upisali i završili Program za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišne diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, vidi Razlikovni program),
 • Prijepis ocjena i ovjereni izvedbeni plan nastave i studijski program završenog Fakulteta. Svaki predmet mora imati ekvivalentno opterećenje izraženo u ECTS bodovima (vrijedi za pristupnike koji su završili dodiplomski studij na drugom visokom učilištu).

Strani državljani i pristupnici koji su završili prijediplomski studij u inozemstvu:

 • osim isprava navedenih pod točkama 1., 2., 3. i 4., prilažu i rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi odnosno diploma izdanih od strane Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Za pristupnike s državljanstvom država članica EU primjenjuju se jednaki uvjeti za prijavu na natječaj kao i za državljane RH te se uvrštavaju u kvotu redovito upisanih studenata.

4.1. Provedba razredbenog postupka

Razredbeni postupak za sveučilišne diplomske studije Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) i Tekstilni i modni dizajn (TMD), kao i  provjera posebnih sposobnosti za studije Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerove: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) te Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerove: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD) i Kostimografija (K) održati će se 19. rujna 2023. godine, na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, a prema nakladno oglašenom rasporedu na mrežnoj stranici www.ttf.unizg.hr i oglasnoj ploči Fakulteta.

Na provjeru posebnih sposobnosti pristupnik/ca treba donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu kojom potvrđuje identitet.

4.2. Prigovori na rezultate razredbenog postupka

Prigovori na rezultate razredbenog postupka, po njihovoj službenoj objavi, zaprimaju se u Urudžbenom uredu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta na adresi Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, a naslovljeni na Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka. Prigovor se predaje osobno u pismenom obliku do, uključivo, 25. rujna 2023. do 9.30 sati. Prigovori će se razmatrati uz osobnu prisutnost pristupnika 25. rujna 2023. od 10 sati u prostoriji B-301/III kat, Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb.

5. Provedba upisa studenata

Upisi studenata na diplomske sveučilišne studije provoditi će se u studentskoj referadi na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb: 25. i 26. rujna 2023. godine, a prema nakladno oglašenom rasporedu na mrežnoj stranici www.ttf.unizg.hr i oglasnoj ploči Fakulteta.

Predane mape s radovima preuzimaju se nakon završenog razredbenog postupka 19. rujna 2023. godine u 14 sati u prostorijama u kojima se izvodio razredbeni postupak, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 1000o Zagreb.

Prilikom upisa pristupnici trebaju priložiti jednu fotografiju 4x6 cm te potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 50,00 EUR, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526452-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za upis – IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

Osim gore navedenog pristupnici trebaju priložiti sljedeće isprave: Domovnicu (može iz e-građani, ne stariju od 6 mjeseci), Izvod iz matice rođenih (može iz e-građani, ne stariji od 6 mjeseci), Obrazac privole ispitanika (OB-110/1).

Nastava za studente I. godine sveučilišnih diplomskih studija Tekstilne tehnologije i inženjerstva (TTI) te Tekstilnog i modnog dizajna (TMD) započinje 2. listopada 2023. godine.

Obavijesti i detaljne upute o razredbenom postupku i upisima na studije biti će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Fakulteta na poveznici.

Postavljeno: Zagreb, 5.6.2023.;

Sveučilišni diplomski studij