unizg Pretraga

Dekanat

o.d. Dekanica 

Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović

o.d. Prodekani

prof. dr. sc. Tomislav Rolich, o.d. Prodekan za nastavu
izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, o.d. Prodekanica za znanstveno-istraživački rad
izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, o.d. Prodekanica za poslovanje
izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, o.d. Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

Glavna tajnica 

Sanja Miletić, mag. iur., administrativno osoblje 

Tajnica ureda Dekana

Nadin Mužar, mag. iur., administrativno osoblje 

Voditelj fakultetskog vijeća

Renata Budanec, mag. iur., administrativno osoblje 

Kadrovska referada

Maja Rukavina, mag. iur., administrativno osoblje 

Pismohrana

Mirjana Haboić, administrativno osoblje

Studentska referada u Zagrebu

Gorana Bosnić Krznar, prof., administrativno osoblje
Sanja Projić, administrativno osoblje
Ljiljana Venier, administrativno osoblje

E-mail: referada@ttf.unizg.hr

Studentska referada u Varaždinu

Valentina Drk, ing., administrativno osoblje

Voditelj tehničke službe održavanja

Branko Hlupić, tehničko osoblje

Dostavna služba

Silvija Sertić, administrativno osoblje

Dekanat