unizg Pretraga

Centar za cjeloživotno obrazovanje

Centar za cjeloživotno obrazovanje – COBRA (u nastavku Centar) pri TTF-u osnovan je 2004. na inicijativu prof. G. Nikolića, te se do danas kontinuirano provode edukacije, u vidu tematskih radionica i seminara za korisnike iz redova nastavnog osoblja Fakulteta, sektora tekstila i kože, i šire zainteresirane javnosti.

Značajan iskorak Centar bilježi tijekom 2013. kada su verificirana su i provedena 3 programa cjeloživotnog učenja kroz projekt „Uspostava podrške socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“ (ref. br. EuropeAid/131454/M/ACT/HR; programe izradio i realizirao doc. Ž. Knezić u suradnji s tadašnjom voditeljicom prof. A. Tomljenović).

Tijekom 2015.-2016. provedena je edukacija oko 100-ak nastavnika TTF-a radi unaprjeđenja nastavničkih kompetencija, u okviru projekta „Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih programskih studija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, HR.3.1.15-0026“ (voditelj aktivnosti izv. prof. S. Ercegović Ražić; voditelj projekta izv. prof. V.M. Potočić Matković).

Na Fakultetu je proteklih 10-ak godina realizirano nekoliko projekata vezanih uz cjeloživotno učenje, a 2018. na inicijativu voditeljice Centra izv. prof. S. Ercegović Ražić i članica Centra redom izvanrednih profesorica S. Petrak, M.I. Glogar, V.M. Potočić Matković i K. Kovač Dugandžić, prijavljen je projekt sa Sveučilištem u Zagrebu (partner) „Razvoj programa cjeloživotnog učenja na Tekstilno-tehnološkom fakultetu - ProCeSS TTF“ (UP.03.1.1.03.0058.) iz programa Razvoj HKO-a na razini visokog obrazovanja (ref. br. poziva UP.03.1.1.03.) u svrhu izrade programa cjeloživotnog učenja za stručnjake iz sektora Tekstil i koža, i društva u cjelini. Nažalost projekt nije financiran te se očekuje ponovno otvaranje poziva i prijava projektnog prijedloga. 

Tijekom 2019. nastavljeno je održavanje edukacije izradom kratkih programa, te se uskoro očekuje izrada novih kraćih programa u okviru postojećih akreditiranih studijskih programa, i najava predavanja i radionica od strane pozvanih stručnjaka i predavača sa svrhom podučavanja i stjecanja novih znanja i kompetencija.

8. redovita sjednica FV-a, 16.05.2022.

Imenuje se voditeljica i članovi Centra za cjeloživotno obrazovanje (COBRA) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta kako slijedi:

 1. Prof. dr. sc. Ana Sutlović, voditeljica
 2. Izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, zamjenica voditeljice
 3. Prof. dr. sc. Slavenka Petrak, članica
 4. Prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, članica
 5. Prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković, članica
 6. Izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek, članica
 7. Dr. sc. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, viša predavačica, članica

Aktivnost

U skladu s važećim Statutom TTF-a, Centar za cjeloživotno obrazovanje provodi sljedeće aktivnosti:

 1. Organizacija i realizacija seminara, radionica, stručnih i popularnih predavanja,
 2. Edukacija i izrada kratkih programa iz akreditiranog programa za zainteresirane strane (bez dodjele ECTS),
 3. Prijava projekata vezanih uz tematiku cjeloživotnog obrazovanja.

Planira se proširenje aktivnosti u smjeru:

 1. Provedbe razlikovnog programa u okviru Centra za cjeloživotno obrazovanje,
 2. Izrade Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju TTF-a,
 3. Izrade Pravilnika o razlikovnom programu.
 4. Održavanje novo izrađenih web stranica i njihovo redovito ažuriranje,
 5. Intenzivna suradnja sa TSRC-om i CTD-om,
 6. Organizacija ljetnih škola, i tematskih radionica,
 7. Organizacija edukacijskih programa za najmlađe.

STRUČNI SKUP

za strukovne nastavnike RH iz sektora kemijska tehnologija

Organizator:

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Centar za cjeloživotno obrazovanje

Moderatori: Izv. prof.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić i prof.dr.sc. Ana Sutlović

Polaznici su profesori kemije srednjih škola Republike Hrvatske, za koje je organizirana edukacija u području novih tehnologija za obradu tekstilnih materijala, razgledavanje i upoznavanje s radom kemijskih i fizikalno-kemijskih i mehaničkih laboratorija Fakulteta, te dvije radionice iz područja primjene hladne plazme (NANO) i digitalnog tiska (NANODIY).

Trajanje edukacije: 10:00-14:00 sati

Datum održavanja: 11. svibnja 2023.

ISHODI UČENJA:

Nastavnici su stekli vještine:

 • primjene ekološki prihvatljive tehnologije niskotlačne plazme za predobradu pamučnih materijala i modifikaciju svojstava.
 • upoznati su sa sintezom boljima za bojadisanje tekstilnih materijala u laboratoriju za organsku kemiju.
 • upoznati su s osnovnim principima rada uređaja za skenirajuću elektronsku mikroskopiju, određivanje zeta potencijala krutih površina, termogravimetrijske, kromatogafske i spektrofotometrijske analize uzoraka.
 • ovladali su principom rada i stekli vještine u radu na digitalnom pisaču za tekstil – NANODIY.

LOKACIJA: ZAVOD ZA MATERIJALE, VLAKNA I ISPITIVANJE TEKSTILA

Naziv radionice:

Primjena plazma tehnologije u predobradi površine pamučnih vlakana

U laboratoriju za obradu plazmom B-ZP/2 provedena je predobrada hidrofobnih pamučnih materijala hladnom kisikovom plazmom u svrhu aktivacije površine odn. postizanja hidrofilnih svojstava. Polaznici su upoznati s radom niskotlačnog plazma sustava.

Predobrade plazmom je provela asistentica Anja Ludaš, mag.ing.techn.text.

Polaznici su upoznati s laboratorijima za ispitivanje fizikalno-kemijskih i mehaničkih svojstava tekstilnih materijala, koje im je predstavila izv.prof.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić.

LOKACIJA: ZAVOD ZA TEKSTILNU KEMIJU I EKOLOGIJU

Naziv radionice:

Upoznavanje s principom rada i stjecanje vještina u radu na digitalnom pisaču za tekstil – NANODIY

 • Digitalni tisak / NANODIY, EPSON 310 InkJet // prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar i Ivana Čorak, mag. ing. techn. text., asistent

Primjena:  Digitalni tisak na tekstilije sirovinskog sastava pamuk i pamuk/poliester temeljen na micro piezo tehnologiji. Mogućnost mat i gliter otiska na  svijetle i tamne materijale.

https://www.youtube.com/watch?v=7ypk-Je3GtE

Razgledavanje svih laboratorija smještenih u okviru Zavoda za tekstilnu kemiju i ekologiju i Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC).

POPIS UREĐAJA

 • Skenirajući elektronski mikroskop s EDS detektorom / Tescan, MIRA\\LMU; Quantax, Bruker AXS Microanalysis // dr. sc. Zorana Kovačević

Primjena: Omogućava istraživanje mikrostruktura nevidljivih ljudskom oku uvećanjem i do 1.000.000 puta. EDS omogućuje kemijsku analizu uzoraka pomoću X–zraka. Detektor za energetsku disperzivnu spektroskopiju X–zrakama ugrađen  je u mikroskop.

 • Elektrokinetički analizator / SurPASS // izv. prof. dr. sc. Tihana Dekanić

Primjena: Surpass je elektrokinetički analizator za određivanje zeta potencijala (z [mV]) makroskopskih krutih površina na principu mjerenja potencijala strujanja / struje strujanja. Ima mogućnost rada s dvije mjerne ćelije(cilindrična, podesiva ćelija)  različitih uzoraka (granule, vlakana, pređa, plošni proizvodi i dr). Dodatno, moguće je i pratiti adsorpciju polielektrolita/tenzida na krutu površinu u ovisnosti o promjeni zeta potencijala.

 • DSC – Diferencijalni skenirajući kalorimetar / PerkinElmer; DSC 8000 // izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac

Primjena: Instrument se koristi za praćenje promjena faza (točke tališta, staklastog prijelaza, i td.) polimernih materijala tijekom hlađenja i/ili zagrijavanja. Raspon temperature: -70 °C do 650 °C.

 • TGA – Termogravimetrijski analizator / PerkinElmer; Pyris 1 TGA // izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac

Primjena: Termogravimetrijska analiza omogućava praćenje promjene mase uzorka s povišenjem temperature. Uzorak se zagrijava u posudi tako da  temperatura ravnomjerno raste zadanom brzinom, dok se promjena mase bilježi na vagi. Raspon temperature: 50 °C – 950 °C

 • HPLC – uređaj za tekućinsku kromatografiju / Agilent Technologies // prof. dr. sc. Ana Sutlović

Primjena: Koristi se za razdvajanje komponenata iz smjese na osnovi kemijskih interakcija između supstance koja se analizira i stacionarne faze u  koloni.

 • FTIR – spektrofotometar s TG-IR sučeljem / PerkinElmer; Spectrum 100S, FT-IR u mjernim tehnikama ATR, KBr i TG/IR Interface TL8000 (RedShift) // izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac

Primjena: Instrument se koristi u infracrvenoj spektroskopiji za identifikaciju nepoznatih materijala, u određivanju omjera pojedinih komponenti u uzorku, kao i u određivanju njegove kvalitete i konzistentnosti. Raspon valnih duljina: 8,300 – 350 cm-1

 • Remisijski spektrofotometar / Datacolor 800 // prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

Primjena: Računalno vođen dvokanalni spektrofotometar namijenjen mjerenju boje sa ravnih površina, optičke bjeline i fluorescentnih obojenja, te raspolaže filterom za umjeravanje UV komponente. Uređaj omogućuje mjerenje remisijskog spektra upadne svjetlosti u intervalim od 10 nm unutar vidljivog dijela spektra (360 – 700nm).

 • UV/VIS spektrofotometar / Varian Inc.; Cary 50 Solascreen Varian Inc.; Cary 50 Solascreen // izv. prof. dr. sc. Tihana Dekanić

Primjena:  Omogućava mjerenje apsorpcije i transmisije otopina i krutih plošnih proizvoda u UV/VIS području. Mjerno područje: 100 – 1100 nm. Mogućnost određivanja UPF vrijednosti prema AS/NZS4399:1996, AATC TM 183.

LOKACIJA: ZAVOD ZA PRIMIJENJENU KEMIJU

Upoznavanje s Laboratorijem za organsku kemiju u kojem studenti rade na sintezi bojila za primjenu na tekstilnim materijalima, a kojeg je predstavio prof.dr.sc. Livio Racane.

POPIS UREĐAJA

IZVOR PODATAKA O UREĐAJIMA: Kopitar, D. (ur.): Katalog opreme; Publikacija je izrađena u sklopu projekta „Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija“, Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda; Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 978-953-7105-76-1, 2019.; katalog-znanstvene-opreme.pdf (ttf.hr)

Polaznici edukacije dobili su Potvrde o sudjelovanju na edukaciji i prigodne poklone.

Centar za cjeloživotno obrazovanje