unizg Pretraga

Komunikacijske teorije

Nositelji

doc. dr. sc. Tonči Valentić

šifra predmeta

44383

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+0+2)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Literatura, seminarski rad i sudjelovanje u radionicama

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati načine funkcioniranje masovnih komunikacija u doba slikovnog obrata
•    uspostaviti vezu između teorijskih razmatranja i prakse suvremenih medija slike
•    analizirati status mode u informacijskim društvima postmoderne
•    oblikovati novi način prezentacije dizajna za digitalno doba na temelju teorija komunikacije
•    uspostaviti vlastiti kritički vokabular i primijeniti ga u analizi slikovno-medijskih fenomena
•    uključiti se i ravnopravno sudjelovati u globalnoj razmjeni informacija o teoriji i praksi najšireg spektra vizualnih fenomena: umjetnosti, filma, televizije i interneta

Okvirni sadržaj predmeta

Suvremene teorije kulture i globalizacije (postmarksizam, dekonstrukcionizam, teorija ovisnosti, teorija racionalnog izbora, semiotička teorija); Kultura kao komunikacija; Komunikacija i promjene međunarodnog poretka; Masovno komuniciranje i digitalni kapitalizam; Korporatovni mediji i postmoderna politika; Informacijsko društvo i komuniciranje; Teorije medija i kultura spektakla; Međunarodno komuniciranje i novi mediji; Etnički konflikti i medijsko posredovanje poruka; Ekonomija i marketing masovnih komunikacija; Komunikacijske politike EU; Suvremeno novinarstvo: kanali, sadržaji, cenzura, zakoni i vrijednosti; Postkolonijalni pristupi mrežama informacija; Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i kulturna industrija mode.

Cilj predmeta

Predmet obuhvaća najnovija znanstvena dostignuća iz suvremenih komunikacijskih teorija (teorija medija, masovnog komuniciranja, novinarstva i novih komunikacijskih politika) s osobitim naglaskom na analizi medijske konstrukcije kulture. Studentima se omogućuje da interdisciplinarno dobiju uvid u složeno područje globalnog komunikacijskog sustava u suvremenom svijetu. U njemu se informacija od ekonomije preko politike do kulture pokazuje kao roba, moć i simbolička i realna vrijednost. Predmet nastoji pokazati veze između komunikacije kao društvenog procesa i tehničko-tehnoloških uvjeta komuniciranja u digitalno doba.

Literatura potrebna za ispit

  • Fredric Jameson, ""Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism"", New Left Review, br. 46/1984.
  • Stuart Hall, CULTURE; MEDIA; LANGUAGE, Unwin Hyman, London, 1980.
  • Manuel Castells, USPON UMREŽENOG DRUŠTVA, Golden Marketing, Zagreb, 2000.
  • Jean Baudrillard, SIMULACIJA I ZBILJA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
  • Raymond Williams, KEYWORDS, Fontana Press, London, 1978.

Dopunska literatura

  • Steven Best/Douglas Kellner, THE POSTMODERN ADVENTURE: SCIENCE, TECHNOLOGY AND CULTURAL...,New York, 2001.
  • Paul Virilio, THE INFORMATION BOMB, Verso, London-New York, 200. John Downing, RADICAL MEDIA, South and Press, Boston, 1984.
  • Jesse Drew, GLOBAL COMMUNICATIONS IN THE POST-INDUSTRIAL AGE, University of Texas, Austin, 1998.

Komunikacijske teorije

Povezane teme