unizg Pretraga

Kulturalna antropologija

Nositelji

doc. dr. sc. Tonči Valentić

šifra predmeta

44379

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pohađanje predavanja i sudjelovanje na seminarima

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati područja istraživanja i razvoj teoretsko- metodoloških pristupa u znanstvenoj disciplini kulturalne antropologije
•    definirati razlike u razvoju te specificirati doprinose engleske, američke i francuske kulturalne antropologije
•    analizirati odnos Zapada prema drugim kulturama u prošlosti, sadašnjosti, i budućnosti, te suvremeno poimanje svih kultura kao dinamičnih procesa i njihovim interakcijama
•    prepoznati specifične doprinose i razvoj feminističke antropologije
•    analizirati prošle i suvremene pristupe u pisanju etnografskih tekstova
•    definirati doprinos kulturalne antropologije razumijevanju odnosa prema tijelu u različitim kulturama

Okvirni sadržaj predmeta

Kolegij ""Kulturna antropologija"" omogućiti će studentima da se upoznaju sa recentnim razvojem i suvremenim smjernicama kulturnoantropološke znanosti. Kolegij uvodi u ključne momente antropološke samokritike: teorijske, epistemološke i političke. Stanje nakon izrazitog razdoblja rasprava i teoretiziranja, odlikuje urastanje kulturnoantropološke misli u interdisciplinarno područje istraživanja svih kultura (elitnih i popularnih, evropskih i van-evropskih) kao otvorenih dinamičnih sistema koji koegzistiraju u globalnom društveno povijesnom kontekstu. U drugom se dijelu kolegija studenati upoznaju s metodološkim aspektima te tematskim obiljem ovoga područja okrenutog istraživanju odnosa globalnih i lokalnih aspekata kulture u povijesnom kontekstu.

Cilj predmeta

Cilj je upoznati studente sa povijesnim razvojem znanstvene discipline kulturalne antropologije, kao i sa značajnim i plodnim kulturno-antropološkim i interdisciplinarnim polemikama i diskusijama koje su u zadnjih 30-tak godina bitno promijenile i područja istraživanja i teoretsko-metodološke pristupe u disciplini kulturalne antropologije. Kroz seminarske diskusije, usmene seminare i pisanje znastvenog eseja, studenti će isto tako steći vještine argumentiranog kritičkog mišljenja, kao i vještine pisanja znanstvenih radova i citiranja literature, što će im biti od koristi za promišljanje o pristupu i samom pisanju diplomskog rada i kasnijih znanstvenih i drugih radova.

Literatura potrebna za ispit

  • Clifford, J. 1986. Neobjektivne istine. U ""Writing culture"". Berkley: University of California Press. (Prijevod Dometi)
  • Keesing, R. M. 1981. Cultural anthropology. New York. (Chapters 1, 21, 22, 23, 24) Wolf, E. (1982).
  • Europe and the people without history. Berkley: University of California Press. (Introduction, Afterword) Clifford, J. (1988).
  • The predicament of culture. Cambridge: Harward University Press. Moore, H. L. (1995/1988).
  • Feminism and anthropology. Cambridge: Polity Press.

Dopunska literatura

  • Marcus, G. & Fisher, M. (2003). Antropologija kao kritika kulture-eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima.
  • AGM. Even-Zohar, I. (1997). (revised version of 1990). Polysystem theory.Poetics Today.

Kulturalna antropologija

Povezane teme