unizg Pretraga

Kulturalna antropologija

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Teorija i kultura mode

Satnica

3 (1+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pohađanje predavanja i sudjelovanje na seminarima

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Okvirni sadržaj predmeta

Kolegij ""Kulturna antropologija"" omogućiti će studentima da se upoznaju sa recentnim razvojem i suvremenim smjernicama kulturnoantropološke znanosti. Kolegij uvodi u ključne momente antropološke samokritike: teorijske, epistemološke i političke. Stanje nakon izrazitog razdoblja rasprava i teoretiziranja, odlikuje urastanje kulturnoantropološke misli u interdisciplinarno područje istraživanja svih kultura (elitnih i popularnih, evropskih i van-evropskih) kao otvorenih dinamičnih sistema koji koegzistiraju u globalnom društveno povijesnom kontekstu. U drugom se dijelu kolegija studenati upoznaju s metodološkim aspektima te tematskim obiljem ovoga područja okrenutog istraživanju odnosa globalnih i lokalnih aspekata kulture u povijesnom kontekstu.

Cilj predmeta

Studenti će steći znanje o značajnim i plodnim kulturno-antropološkim i interdisciplinarnim diskusijama koje su u zadnjih 20-tak godina bitno promijenile i područja istraživanja i teoretsko/metodološke pristupe u disciplini kulturalne antropologije. Kroz seminarske diskusije i pisanje znanstvenog eseja, studenti će isto tako steći vještine argumentiranog kritičkog mišljenja, načina citiranja literature u znanstvenim radovima, što će im biti od kasnije koristi za pisanje magisterske radnje i znanstvenih radova.

Literatura potrebna za ispit

  • Clifford, J. 1986. Neobjektivne istine. U ""Writing culture"". Berkley: University of California Press. (Prijevod Dometi)
  • Keesing, R. M. 1981. Cultural anthropology. New York. (Chapters 1, 21, 22, 23, 24) Wolf, E. (1982).
  • Europe and the people without history. Berkley: University of California Press. (Introduction, Afterword) Clifford, J. (1988).
  • The predicament of culture. Cambridge: Harward University Press. Moore, H. L. (1995/1988).
  • Feminism and anthropology. Cambridge: Polity Press.

Dopunska literatura

  • Marcus, G. & Fisher, M. (2003). Antropologija kao kritika kulture-eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima.
  • AGM. Even-Zohar, I. (1997). (revised version of 1990). Polysystem theory.Poetics Today.

Kulturalna antropologija

Povezane teme