unizg Pretraga

Antropologija mode

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

suradnici

Lea Vene, predavač, vanjski suradnik

šifra predmeta

44387

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

SATNICA ∑ (P+V+S): 

3 (1+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pohađanje predavanja i sudjelovanje na seminarima

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Prepoznati ključne fenomene odijevanja i mode u različitim kulturama i društvima
•    Kritički promišljati dosadašnje pristupe odijevanju unutar različitih znanstvenih disciplina
•    Kritički promišljati vrijednost znanstvenih pojmova vezanih uz fenomen odijevanja i mode
•    Prosuđivati antropološki doprinos globalnoj slici povijesti odijevanja u različitim tipovima društava - od homogenih malih zajednica do velikih,
kulturološki heterogenih društava
•    Prepoznati značaj polisistemske teorije i njene potencijalne primjene u istraživanju suvremenog odijevanja i mode
•    Prepoznati osnovne karakteristike funkcioniranja suvremenih sistema mode (u domeni proizvodnje, institucionalne medijacije, trgovine i potrošnje) na lokalnom i globalnom nivou

Okvirni sadržaj predmeta

Antropološki pristup istraživanjima odijevanju različitim kulturama i društvima, te kritika zapadnog etnocentrizma u prijašnjim antroploškim istraživanjima. Odijevanje u homogenim društvima, s naglaskom na simboličkim vrijednostima u procesu proizvodnje, razmijene i potrošnje odjeće i modifikacije tijela u homogenim društvima. Kulturalna biografija stvari, specifičnosti u domeni tekstila i odjeće. Odijevanje u raznim heterogenim/homogenim društvima, klasno raslojavanje u heterogenim društvima i počeci organizirane proizvodnje odjeće. Primjer povijesnog istraživanja odijevanja u srednjem vijeku u Europi. Primjeri organizirane proizvodnje čipke u Europi od 15 stoljeća na dalje. Odijevanje u heterogenim/heterogenim društvima od 19 stoljeća nadalje, tehnologizacija proizvodnje i širenje trgovine tekstilnih materijala i odjeće. Stvaranje i razvoj modnog sistema u zapadnim zemljama od Renesanse do 19 stoljeća (među elitnim društvenim slojevima), i od 19 stoljeća nadalje. Globalna slika modnih sistema u 20.stoljeću: počeci među-kontinentalne a danas već i globalne organizacije proizvodnje, trgovine i potrošnje odjeće unutar modnih sistema, ulična moda odozdo, promijene u individualnim i grupnim identitetima, itd. Primjer simboličkog korištenja odjeće i politički organiziranim aktivnostima u stvaranju nacionalnih identiteta u 20. stoljeću. Polisistemsku teorija i socio-semiotička istraživanja suvremene kulture. Primjer «couture culture», utjecaji modnih časopisa, televizije, i filma na sistem mode. Primjer uloga i strategija japanskih dizajnera u japanskom i zapadnom sistemu mode.

Cilj predmeta

Cilj je predmeta upoznati studente sa antropološkim komparativnim pristupom fenomenu odijevanja u različitim kulturama. Studenti će isto tako kritički preispitati razlike u definicijama pojmova «odijevanje» i «moda» unutar različitih znanstvenih disciplina, te se upoznati sa problemima oko neusklađenosti pojmova zbog relativno naglog recentnog razvoja istraživanja odijevanja i mode kao kulturnog fenomena. Studenti će se zatim upoznati sa osnovnim karakteristikama i povijesnom dinamikom odijevanja u različitim tipovima društava (homogenim, heterogenim/homogenim i heterogenim/heterogenim).  Nadalje, studentima će se ukazati na interdisciplinarnost u suvremenim teorijskim pristupima u istraživanjima odijevanja i mode, pa tako i antropološkim. Posebna pažnja će se posvetiti socio-semiotičkom teoretskom modelu, Polisistemskoj teoriji, koja pristupa istraživanjima svih kulturnih aktivnosti (pa tako i odijevanja) kao dinamičnim procesima u nastajanju. Kroz usmene seminarske radove i diskusije studente će se poticati na kritičko promišljanje zadane literature, te argumentirano izlaganje vlastitih ideja u diskusijama i pismenim esejima.

Literatura potrebna za ispit

  • Breward, Christopher. (2003). Fashion. Oxford University Press.
  • Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. Harward University Press.
  • Appadurai, Arjun. (1986). The social life of things: Commodities in cultural perspective. Cambridge University Press. (Part 1)
  • Derycke, L. and Van de Veire, S. (Ed.) (1999). Belgian fashion design. Ghent-Amsterdam: Ludion.
  • Kondo, Dorinne. (1997). About face: Performing race in fashion and theater. New York: Routledge.

Dopunska literatura

  • The immaterial. (2004). Special report no 1. Research center: Institut Francais de la Mode.
  • Klein, Naomi. (2000). Patriarchy gets funky: The triumph of identity marketing. Vintage Canada. (pp. 107-127)
  • Wilson, Elizabeth. (2000). Bohemians: The glamorous outcasts. London. Martin, Richard. (1999).
  • A Note: Art & Fashion, Victor & Rolf. Fashion Theory, vol.3, Issue 1, pp. 109-120.

Antropologija mode

Povezane teme