unizg Pretraga

Antropologija mode

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Teorija i kultura mode

Satnica

3 (1+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pohađanje predavanja i sudjelovanje na seminarima

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Okvirni sadržaj predmeta

Cilj je kolegija upoznati studente sa antropološkim pristupom fenomenu mode koji proučava funkcioniranje modnog sistema: od dizajna i proizvodnje, do institucijske medijacije i trgovine, do potrošnje i recepcije mode. Osnovne teme: 1) od lokalne do globalne organizacije proizvodnje; 2) globalni marketing (dućani, reklame, marke) i njihov utjecaj na urbane kulture i krajolike; 3) porast u institucijskoj medijaciji mode (TV, internet, modni časopisi, publikacije, galerije, muzeji); 4) odnos mode, dizajna i umjetnosti u 20-tom stoljeću; 5) različite dinamike muške i ženske mode; 6) od dizajna odjeće do dizajna marki; 7) povijesna dinamika potrošnje - pitanja političkih sistema, klase, rase i roda; 8) modni stilovi ""odozdo"" - grupni i individualni identiteti.

Cilj predmeta

Pohađanjem ovog kolegija studenti će steći novo znanje o antropološkom pristupu interpretaciji mode kao dinamičnog globalnog modnog sistema. Studenti će isto tako voditi dnevnik o vlastitim opažanjima i razgovorima, na temelju kojih će napisati pismeni rad u kojima će analizirati različite vidove proizvodnje, marketinga, štampe, izložbi i potrošnje mode u Zagrebu i Hrvatskoj. To će im omogućiti da bolje razumiju ispreplitanje globalnih i lokalnih ideoloških, ekonomskih i kreativnih dimenzija mode u životnoj stvarnosti, što će im nadalje koristiti da svijesnije biraju vlastite profesionalne puteve i angažmane u javnom životu.

Literatura potrebna za ispit

  • Breward, Christopher. (2003). Fashion. Oxford University Press.
  • Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. Harward University Press.
  • Appadurai, Arjun. (1986). The social life of things: Commodities in cultural perspective. Cambridge University Press. (Part 1)
  • Derycke, L. and Van de Veire, S. (Ed.) (1999). Belgian fashion design. Ghent-Amsterdam: Ludion.
  • Kondo, Dorinne. (1997). About face: Performing race in fashion and theater. New York: Routledge.

Dopunska literatura

  • The immaterial. (2004). Special report no 1. Research center: Institut Francais de la Mode.
  • Klein, Naomi. (2000). Patriarchy gets funky: The triumph of identity marketing. Vintage Canada. (pp. 107-127)
  • Wilson, Elizabeth. (2000). Bohemians: The glamorous outcasts. London. Martin, Richard. (1999).
  • A Note: Art & Fashion, Victor & Rolf. Fashion Theory, vol.3, Issue 1, pp. 109-120.

Antropologija mode

Povezane teme