unizg Pretraga

Semiotika mode

Nositelji

doc. dr. sc. Tonči Valentić

šifra predmeta

44386

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Literatura, seminari, radionice

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    analizirati na koji način moda djeluje kao znakovni sustav identifikacije čovjeka s njegovom kulturnom okolinom i društvenim poretkom značenja
•    teorijski koncipirati i napisati seminarski rad kao preduvjet za daljnje samostalno znanstveno-teorijsko bavljenje modom i semiotikom
•    razlučivati strukture i načine pomoću kojih moda vizualno određuje kolektivni i individualni identitet u postmoderno doba
•    analizirati koncepte modnih dizajnera i učiniti case- study o stanju mode u društvenim promjenama danas
•    objasniti reklamne kampanje i strategije korporativnih komunikacija u stvaranju prepoznatljivosti modnih brandova
•    primijeniti znanja u konceptualnom prikazu mode kao stila života u medijima i u stvaranju novoga dizajnerskog proizvoda

Okvirni sadržaj predmeta

Pojam semiotike; Semiotika mode i vizualna komunikacija; Odjeća kao znakovni sustav; Rječnik odjeće; Označitelj i označeno u modi; Osobna moda - okolnosti i osoba; Vrste modnog govora; Modna fotografija i njezin jezik; Ekstremni oblici govora - tijelo i ideologija; Transgresija i travestija mode; Funkcionalnost, status i spol; Magijsko, ritualno, sakralno; Subkulturna simbolizacija i antimoda; Seksualnost i stilovi života u društvu spektakla; Semiurgija mode i povratak etničnosti.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za kritičko razumijevanje složenog fenomena mode u suvremenim postindustrijskim društvima. Znanja koje studenti usvajaju iz  semiotike mode usmjereno je razvijanju kritičke i kreativne sposobnosti analize funkcije i simboličke reprezentacije mode kao sustava znakova. Budući da je riječ o univerzalnoj postdisciplini humanističkih znanosti, koja s obzirom na analizu mode uključuje spoznaje iz lingvistike i filozofije, njezina je primjenjivost osnovom za svako daljnje bavljenje kultrurnim kodovima identiteta mode u suvremenom vizualnom komuniciranju. Usvajanjem spoznaja iz najnovije literature iz interdisciplinarnog područja modnih studija, predmet omogućava studentima uvid u stanje suvremene rasprave o znanstvenom proučavanju mode kao jednog od važnih društvenih i kulturnih fenomena vizualne konstrukcije kulture.

Literatura potrebna za ispit

  • Caroline Evans, Fashion at the Edge, Yale University Press, 2003
  • Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Ante Tonči Vladislavić (ur.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE Roland Barthes, THE FASHION SYSTEM, Johnatan Cape, New York, 1985.
  • Ted Polhemus/Lynn Procter, FASHION AND ANTI-FASHION: AN ANTHROPOLOGY OF CLOTHING AND ADORNMENT, Thames and Hudson, London, 1978.
  • Alison Lurie, THE LANGUAGE OF CLOTHES, Bloomsbury Publishing, London, 1992.
  • Jean Baudrillard, SIMULAKRUMI I SIMULACIJE, DAGGK, Karlovac, 2001.

Dopunska literatura

  • Susan Sontag, ON PHOTOGRAPHY, Anchor Books, New York, 1977.
  • Roland Barthes, SVIJETLA KOMORA, Antibarbarus, Zagreb, 2003.
  • Ingrid Loschek, MODE: VERFUHRUNG UND NOTWENDIGKEIT, Bruckmann, München, 1991.
  • Gilles Lipovetzky, THE EMPIRE OF FASHION, Princeton University Press, Princeton, 1994.

Semiotika mode

Povezane teme