unizg Pretraga

Projektni zadaci

Doktorandi u III., IV. i V. semestru  prijavljuju projektne zadatke koje nastavnici predlažu iz područja tekućeg znanstveno istraživačkog rada početkom akademske godine.

Prema vlastitom interesu doktorand može, a u dogovoru s mentorom/studijskim savjetnikom ili nastavnikom, predložiti temu projektnog zadatka koja nije ponuđena u popisu tema. Tema može biti vezana i uz preliminarna istraživanja doktorskog rada.

Doktorand u suradnji s nositeljem prijavljuje projektni zadatak (Obrazac Prijava Projektnog zadatka)  Vijeću doktorskog studija početkom III., IV. I V. semestra. Po prihvaćenoj prijavi Projektnog zadatka doktorand  provodi istraživanje i okončava pisanje u tekućem semestru. Projektni zadatak treba biti napisan u skladu s pravilima pisanja znanstveno-istraživačkog rada (pregledni, izvorni znanstveni), pri čemu obuhvaćena  poglavlja ovise o vrsti rada. Citiranje literature je potrebno uskladiti s harvardskim ili vancuverskim sustavom/stilom/pravilima. Doprinos obrađene teme Projektnog zadatka potvrđuje nositelj Izjavom (Obrazac Izjava nositelja Projektnog zadatka) koju prilaže uz završen Projektni zadatak koji doktorand upućuje na prihvaćanje Vijeću doktorskog studija. Nakon prihvaćanja Projektnog zadatka, po odluci VDS-a, nositelj upisuje ocjenu.

 

Teme iz područja znanstvenog istraživanja

Područje tekućeg znanstveno istraživačkog rada Potencijalni nositelji Broj sati ECTS
Topološke invarijante pri projektiranju odjeće. Istraživanje matematičkih modela primjenjivih pri računalnom projektiranju funkcionalne odjeće. Invaliditet i tjelesne deformacije kao ulazni parametri za projektiranje funkcionalnih odjevnih predmeta. Skenirani radni položaji tijela i kinematički lanci pokreta kao ulazni sloj za proučavanje topoloških invarijanti pri projektiranju zaštitnih funkcionalnih odjevnih sustava. Bogović S. 50 6
Razvoj i primjena naprednih analitičkih metoda za proučavanje svojstava tkanina, uključujući mehaničke karakteristike i karakteristike površine. Istraživanje primjena tekstilnih tkanina za izradu proizvoda specifičnih namjena. Istraživanje tkanina kao materijala za ojačanje u kompozitnim strukturama, s fokusom na poboljšanje mehaničkih svojstava, trajnosti i dizajna. Razvoj tkanina visokih performansi za zaštitnu odjeću, kao što su tkanine za izradu odjeće za zaštitu od topline i plamena ili balističke tkanine, s naglaskom na udobnost, trajnost i sigurnost. Analiza grešaka povezanih s tkanjem, njihovih uzroka i razvoj metoda prevencije te protokola za kontrolu kvalitete u svrhu podizanja kvalitete proizvodnje tkanina. Istraživanje nelinearnog mehaničkog ponašanja tkanina pod različitim uvjetima opterećenja, s naglaskom na razumijevanje nastalih naprezanja i deformacija. Brnada S. 50 6
Istraživanje biorazgradivih materijala te njihovo vrednovanje. Utjecaj tehnologije proizvodnje i svojstava tekstila na njihovu biorazgradivost za vrijeme uporabe. Uporabna svojstva i primjena biorazgradivih polimera i vizija budućeg razvoja vlakana za biorazgradive proizvode. Brunšek R. 50 6
Novi materijali temeljeni na samoudruživanju čestica nekovalentnim interakcijama (polimerni materijali, biokompoziti, nano-slojeviti filmovi i dr.). Međuovisnost strukture i svojstava novih materijala. Primjena nekovalentnih interakcija u sustavima važnim za tekstilnu znanost. Cetina M. 50 6
Istraživanje primjene minijaturnih izvršnih elemenata u upravljačkim sustavima u različitim područjima primjene. Razvoj hvataljki za hvatanje tekstilnih materijala pomoću robota. Čubrić G. 50 6
Preventivni i kurativni postupci i tehnologije pri onečišćenju voda efluentima tekstilnog porijekla. Stupnjevita obrada, konvencionalni biološki procesi, napredni procesi, sustavi separacije i recikliranja. Čurlin M. 50 6
Utjecaj komponenata iz deterdženta na učinke u pranju, Modifikacija tehnoloških parametara u procesima njege, Utjecaj atmosferilija na starenje tekstila i kože, Ekološki pristup u procesima održavanja bolničkih tekstilija Dekanić T. 50 6
Projektiranje i oblikovanje radnih mjesta u tehnološkim procesima. Radna opterećenja u sustavu čovjek-stroj-okolina. Multifunkcionalna zaštitna odjeća posebnih namjena. Strategija funkcionalnog projektiranja odjeće prema rizičnim skupinama. Dragčević Z., Hursa Šajatović A. 50 6
Istraživanje mehanizama udobnosti i zaštitnog djelovanja tekstilnih materijala za odjeću i mogućnosti objektivnog vrednovanja tih svojstava. Površinske modifikacije tekstilnih materijala primjenom hladne plazme (niskotlačne i atmosferske) u svrhu postizanja antimikrobnih, zaštitnih i funkcionalnih svojstava tekstilnih proizvoda. Metode analize površine tekstilnih materijala. Površinske tehnike s primjenom u tekstilu. Postupak kemijskog ispredanja polimera iz taline modificiranog nanočesticama, potpomognuto obradom plazmom površine ispredenog filamenta. Metode analize dobivenih svojstava u svrhu optimiranja postignutih učinaka i dobivenih svojstava. Ercegović Ražić S. 50 6
Mjerenje toplinskih svojstava konvencionalne, zaštitne i inteligentne odjeće u statičkom i dinamičkom modu prema serijskom i paralelnom režimu. Kontaktna toplinska vodljivost kondukcijom slojeva odjevnih kompozita i dijelova odjeće. Temperaturni gradijenti između svakog sloja u odjevnom kompozitu ili odjevnom predmetu u cilju određivanja učinkovitosti toplinske izolacije. Kompresibilnost odjevnih kompozita i odjeće pri određenim silama i specifičnim tlakovima. Fiziološki parametri ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće. Otpor prolazu vodene pare i otpor prolazu topline kroz ugradbene materijale za izradu odjeće. Firšt Rogale S. 50 6
Karakterizacija tekstilnih materijala i odjeće s aspekta mehaničkih, fizikalnih i toplinskih svojstava te proučavanje utjecaja pojedinih svojstava na izgled i pristajanje odjeće te udobnost kod nošenja. Proučavanje fiziološkog odaziva ljudskog tijela kao kriterij za procjenu toplinskih svojstava odjevnih sustava. Geršak J. 50 6
Primjena novih tehnologija u procesima tekstilnog tiska, Ink Jet tisak na tekstilnim materijalima, utjecaj konstrukcije, površinske strukture i sirovinskog sastava tekstilne podloge u digitalnom Ink Jet tisku, predobrada i naknadna obrada materijala u digitalnom Ink Jet tisku, primjena digitalnog Ink Jet tekstilnog tiska u postupcima očuvanja i rekonstrukcije povijesnog tekstila, kompatibilnost novih materijala i konvencionalnih tehnika tiska, značenje boje u marketingu, boja kao komunikacijski alat prema promatraču, boja kao dominantni element dizajna, boja i okolina, različiti povijesni pravci u teoriji boje, spektrofotometrijske analize boje, komparativna analiza matematičkih jednadžbi za vrednovanje razlika u boji, maskirnost boje i analize boje u bliskom IR području. Glogar I.M. 50 6
Energetska i ekološka učinkovitost mikrovalova primijenjenih u termičkim procesima oplemenjivanja tekstila. Analiza plinova (Evolved gass analysis - EGA) nastalih tijekom termičke degradacije funkcionalnih materijala. Toksičnost razgradnih produkata nastalih tijekom termičke degradacije materijala obrađenih protiv gorenja. Kemijska modifikacija celuloznih materijala ekološki prihvatljivim sredstvima i postupcima. Funkcionalno naslojavanje tekstilnih materijala. Bishof S., Flinčec Grgac S. 50 6
Razvoj materijala (tekstilija, kompozita, kože) različitih svojstava primjenom naprednih tehnologija u postupcima predobrade i same obrade te njihova karakterizacija s obzirom na fizikalno–kemijska i toplinska svojstva. Analiza plinovitih produkata razgradnje (Evolved gass analysis - EGA) nastalih tijekom toplinske degradacije u svrhu praćenja utjecaja na okoliš pojedinih segmenata dorade i gotovog proizvoda. Fizikalno-kemijske analize uzoraka u svrhu razvijanja tehnologija dorade. Primjena in situ sinteze u svrhu stvaranja kompozitnih materijala. Flinčec Grgac S. 50 6
Odabir i priprema pređe u funkciji broja prekida u tkanju. Optimiranje škrobnog nanosa s i bez prednamakanja. Promjena fizikalno-mehaničkih svojstava pređe kroz faze izrade tkanina. Višesmjerno naprezanje tkanina. Istraživanja u projektiranju i izradi novih struktura tkanina s naglaskom na tehničke tkanine. Kompleksnost struktura povijesnih tkanina. Dizajn i tehnike u tradicijskom tkanju. Tehnološko-umjetnička analiza povijesnih tkanina. Schwarz I. 50 6
Komparativna analiza tekstilnih Injket pisača te mogućnost Color management-a na tekstilnim tiskovnim podlogama. Utjecaj sirovinskog sastava tekstilnih materijala na kvalitetu višebojne reprodukcije Inkjet otisaka. Otiskivanje na tekstilne materijale u funkciji marketinških oglašavanja. Postojanost Inkjet otisaka na poliseterskim tkaninama tijekom izlaganja vanjskim atmosferskim uvjetima (svijetlost). Majnarić I. 50 6
Povećanje učinkovitosti tekstilnih procesa s energetskog i ekološkog stajališta. Mogućnosti primjene alternativnih obnovljivih i neobnovljivih izvora energije u tekstilnoj industriji. Mihelić-Bogdanić A., Špelić I. 50 6
Bojadisanje s bojilima u formi kapsula i u gelu s višestrukom primjenom; u medicinskom tekstilu, zaštiti okoliša i dr. Istraživanje vezivanja multifunkcijskih bojila na tekstilni materijal i karakterizacija svojstava s aspekta višestruke primjene (zaštita od UV, pasivni senzori, vojna odjeća, mikrobiološka i dr. svojstava). Prirodna bojila i marketing, čuvanje i analiza povjesnog tekstila, pozitivni učinak na zdravlje, kreativnost, moda i turizam. Parac-Osterman Đ., Sutlović A. 50 6
Strukturna kemija tvari u čvrstom stanju; odnos struktura-svojstvo; molekulsko prepoznavanje i samoudruživanje putem nekovalentnih interakcija, kristalni inženjering, fizikalno-kemijske metode preparacije nanočestica; elektrokinetički fenomeni. Pavlović G. 50 6
Projektiranje i konstrukcija tkanina temeljem analize strukturnih elemenata i primjenom CAD/CAM sustava. Istraživanja i projektiranje strukture 2D, 3D tkanina, višeslojnih, višenamjenskih i tehničkih tkanina za specijalne namjene. Penava Ž. 50 6
Istraživanje utjecaja parametara simulacije na vizualizaciju računalnog prototipa modela odjevnog predmeta. Analiza mogućnosti digitalizacije tekstilnih materijala. Istraživanje utjecaja parametara materijala na 3D simulaciju višeslojnih odjevnih predmeta. Metode prilagodbe parametarskih modela tijela u procesu razvoja digitalne odjeće. Dinamička antropometrija i razvoj funkcionalne odjeće s aspekta 2D/3D projektiranja odjeće. Digitalna moda i umjetna inteligencija s aspekta razvoja 3D modela odjevnih predmeta. Petrak S. 50 6
Istraživanje međuovisnosti strukture i svojstava pletiva za sportsku odjeću ili pletivom naslojenih neoprena za ronilačka odijela. Promjena svojstava uzrokovana starenjem pletiva ili naslojenih pletiva. Dizajn funkcionalnog odjevnog predmeta s obzirom na svojstva projektiranih pletiva. Potočić Matković V. M. 50 6
Priprava novih heterocikličkih sustava s višestrukom primjenom. Spektroskopska karakterizacija novih spojeva, istraživanje vezivanja na tekstilni materijal, te karakterizacija svojstva. Nove fluorescentne donorsko-akceptorske π-konjugirane heterocikličke molekule: priprava, spektroskopska karakterizacija i određivanje fluorescentnih svojstava u cilju razvoja novih fluorescentnih bojila za posebne namjene. Racané L. 50 6
Analitička kemija (Ekspertiza u metodama pripreme i analize uzoraka: priprema uzoraka ultrazvučnom ekstrakcijom, mikrovalnomo ekstrakcijom i mikrovalnom digestijom). Instrumentalne metode analize: UV-VIS, GF-AAS, ICP-OES, TLC uz Video Denzitometar;SEM-EDX, ICP-MS, AAS); Kemometrija, dizajn eksperimenta, metode optimiranja. Kemija materijala – planiranje i dizajniranje eksperimenta, optimiranje tehnološkog sustava i predviđanje modnih detalja Rezić I. 50 6
Istraživanje mogućnosti primjene mjernih osjetila i računalnih sustava za mjerenja i analizu procesnih parametara tehnoloških operacija proizvodnje odjeće. Određivanje procesnih parametara u tehnološkim procesima realizacije odjeće. Procesni parametri visokotehnoloških metoda spajanja tekstilija. Specifičnosti aspekata tehnika spajanja. Firšt Rogale S. 50 6
Primjena algoritama strojnog učenja na praktičnim primjerima iz tekstilne i odjevne industrije te drugih inženjerskih područja korištenjem programskog paketa Weka. Izrada programa u Octave-u koji rješavaju probleme optimiranja pomoću evolucijskih algoritama i njihova primjena u tekstilnoj tehnologiji. Rolich T. 50 6
Termofiziološka udobnost tekstilnih proizvoda i mogućnosti karakterizacije. Projektiranje svojstava pređa za povećanu funkcionalnost plošnih proizvoda. Projektiranje i dizajn efektnih pređa. Kreativnost i socijalne vještine – poticanje, razvoj i valorizacija implementacijom dostupnih metoda. Salopek Čubrić I. 50 6
Povijesno umjetnička analiza odjevnog, tekstilnog artefakta. Istraživanje povijesno-modnih stilova. Postupci dokumentacije povijesnih artefakta. Istraživanje povijesnih izvora. Simončič N. K. 50 6
Istraživanje parametara vlakana i tehnologije na svojstva pređa te njihovo vrednovanje. Projektiranje struktura i svojstava netkanog tekstila za različite namjene Kopitar D. 50 6
Među površinske pojave u obradama mokrog oplemenjivanja. Višefunkcionalna modifikacija tekstila u pripremi za oplemenjivanje. Fluorescencija u bijeljenju tekstila za zaštitu od UV zračenja. Zaštitne obrade tekstila, pirofobna, antimikrobna te obrada protiv invazivnih komaraca. Tekstilom ojačani kompoziti. Soljačić I., Grancarić A.M. 50 6
Utjecaj fluorescentnih spojeva na učinke u pranju. Istraživanje deterdženata koji sadrže celulaze. Niskotemperaturni procesi pranja. Inovativne formulacije deterdženata s enzimima. Površinske modifikacije u enzimatskoj predobradi pamuka. Bakterijska celuloza – alternativa za kožu. Specijalni polimeri u deterdžentima. Okolišna problematika – Smjer poboljšanja formulacija deterdženata. Enzimatski kompleksi u deterdžentima – Bioinovacija? Temperature pranja – Kritički osvrt! Ultrazvučno pranje. Inovativna otapala za kemijsko čišćenje. Soljačić I., Pušić T. 50 6
Separacijski procesi (membranska separacija, filtracija, zvučno-toplinska izolacija) uz pomoć tekstilnih materijala i njihovo ispitivanje i objektivno vrednovanje. Somogyi Škoc. M. 50 6
Analiza svojstava prirodnih bojila i novih sintetskih bojila obzirom na primjenu i karakteristike obojenih materijala. Istraživanje mogućnosti primjene novih tehnologija u procesima bojadisanja i tekstilnog tiska. Sutlović A. 50 6
Karakterizacija novih tekstilija putem elektrokinetičkih i adsorpcijskih svojstava. Adsorpcijska svojstva modificiranih celuloznih materijala. Aktivatori u sustavima oksidacijskog bijeljenja prirodnih i sintetskih materijala. Enzimatske predobrade, obrade i površinske modifikacije prirodnih i sintetskih materijala. Tarbuk A. 50 6
Kvaliteta tekstila i kože. Vrjednovanje uporabnih i funkcionalnih svojstava tekstilnih materijala, kože i od njih izrađenih gotovih proizvoda. Istraživanje njihove uporabne i funkcionalne trajnosti (postojanosti) simulacijom uvjeta primjene. Vrjednovanje kvalitete tekstilnih ojačala i njima ojačanih polimernih (bio)kompozitnih materijala. Tomljenović A. 50 6
Istraživanje razvoja antropometrijskih veličina i sustava, te Hrvatski tehnički izvještaj HRI 1148:2012 u svrhu unaprjeđenja parametara potrebnih za konstrukciju muške, ženske i dječje odjeće različitih namjena. Ujević D., Doležal K., Brlobašić Šajatović B. 50 6
Optimiranje analitičkih metoda za određivanje mikrokoličina tvari u tekstilnim materijalima, pomoćnim sredstvima i otpadnim vodama tekstilne industrije. Priprava uzoraka, separacija, odvajanje analitičkih signala matematičkim metodama. Razvoj metoda ispitivanja i analize s ciljem kontrole kvalitete. Vojnović B. 50 6
Projektiranje i izrada tehničkih pletiva. Projektiranje i izrada elastičnih pletiva. Projektiranje i izrada medicinskih pletiva. Projektiranje tekstilnih tvornica - pletionica. Potočić Matković V.M. 50 6
Međuovisnost strukture i svojstava konvencionalnih vlakana i vlakana posebnih svojstava, te njezin utjecaj na uporabna svojstva različitih tekstilnih arhitektura i mogućnost objektivnog vrednovanja. Degradacija vlakana i tekstilija nošenjem i upotrebom - arheološki tekstil. Vujasinović E. 50 6

Projektni zadaci