unizg Pretraga

Protokol od prijave teme do obrane

1. Informacije

Ovim protokolom pojašnjavaju se pravila i postupci od prijave teme do obrane doktorskog rada u okviru studija Tekstilna znanost i tehnologija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

VDS TZT sačinjavaju: dekan, voditelj Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC), prodekan za znanstvenoistraživački rad, prodekan za nastavu, prodekan za međunarodnu i međufakultetsku suradnju, prodekan za upravljanje, voditelj doktorskog studija, zamjenik voditelja doktorskog studija, istaknuti redoviti profesor u trajnom zvanju, predstavnik doktoranada i voditelj referade.

VDS nadležno je za praćenje provođenja programa doktorskog studija prema Sveučilišnom pravilniku o doktorskim studijima i Pravilniku o doktorskom studiju Tekstilno-tehnološkog fakulteta, pri čemu:

 • predlaže raspisivanje javnog natječaja, intervjuira, pregledava natječajnu dokumentaciju, čiji sastavni dio čini motivacijsko pismo s jasnim razlozima, ciljevima i predloženim smjernicama znanstvenog istraživanja, te odobrava upis doktoranda na doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija,
 • organizira nastavu,
 • odobrava i prosljeđuje Obrasce (DR. SC. - 01 i DR. SC. - 02) FV,
 • prikuplja obrasce DR. SC. - 04 i DR. SC. - 05 i prati napredovanje doktoranda,
 • provjerava i odobrava Projektne zadatke,
 • razmatra i predlaže Povjerenstva za ocjenu teme i doktorskog rada,
 • razmatra ocjenu doktorskog rada i predlaže FV njegovo prihvaćanje,
 • razmatra i predlaže Povjerenstva za obranu doktorskog rada,
 • prati rad mentora (prilog 1) kontinuiranom provjerom kompetencija i ukazuje na obaveze vezano za doktoranda (prilog 2),
 • rješava zamolbe,
 • održava pojedinačne i skupne sastanke s mentorima i doktorandima,
 • obavlja pojedinačne razgovore s mentorima i doktorandima, potiče bolju dinamiku studiranja, prijave tema doktorskog rada i osiguravanja uvjeta za uspješan završetak studija, uključujući intenzivnu suradnju i pomoć doktorandima koji su u završnoj fazi istraživanja,
 • prati tijek istraživanja kroz kolokvije i javnu prezentaciju istraživačkog rada u okviru Dana doktoranada,
 • uspostavlja i kontrolira suradnju doktoranda i studentske referade,
 • provodi godišnje ankete doktoranada,
 • izabire kandidate za godišnju dekanovu nagradu za najuspješnijeg doktoranda u znanstveno-istraživačkom radu
 • raspisuje natječaj za dodjelu stipendije i odabire najboljeg kandidata,
 • upućuje doktorande na radionice, tečajeve i ljetne škole
 • potiče  razvoj generičkih i transfernih vještina doktoranada
 • unapređuje doktorski studij,
 • potiče mentore na pohađanje mentorske radionice prije preuzimanja prvog mentorstva.

2. Prijava teme doktorskog rada

Obrazac DR. SC. - 01

Pri upisu doktorand prilaže pismenu Izjavu o načinu studiranja, odnosno dužini studiranja (part-time ili full-time).

Sklapanjem Ugovora sa Sveučilištem u Zagrebu Tekstilno-tehnološkim fakultetom doktorand se obvezuje redovito podmirivati svoje obaveze.

Prema afinitetu i/ili smjeru istraživanja doktorandu se dodjeljuje studijski savjetnik / mentor koji će mu pomagati i usmjeravati ga tijekom izrade doktorskog rada i svih drugih obaveza tijekom studiranja.

Nastavno opterećenje obuhvaća slušanje i polaganje ispita, te skupljanje ECTS bodova, pri čemu je 12 ECTS-a uvjet za upis u III semestar, te 32 ECTS-a za upis u V semestar.

Doktorski kandidat je obvezan do upisa V semestra prirediti DR.SC.-01 u suradnji s mentorom. Primjeri dobre prakse u ispunjavanju obrasca i oblikovanju očekivanog znanstvenog doprinosa doktorskog rada mogu se naći na mrežnim stranicama. Doktorand prilaže kopiju indeksa kao dokaz da je stekao uvjete za prijavu teme doktorskog rada i da je stekao pravo na upis u V semestar.

Nakon što su svi članovi Povjerenstva dobili na uvid i razmatranje popunjen obrazac DR.SC.-01, te ga odobrili, doktorski kandidat VDS TZT dostavlja ispunjen obrazac DR. SC. - 01 u elektronskom obliku i isti potpisan od strane mentora (vidi kompetencije i obaveze mentora, prilog 1) i doktoranda (vidi obaveze i prava doktoranda, prilog 2). U Obrazloženju, kao prilog obrascu DR. SC. - 01, mentor i doktorand predlažu članove Povjerenstva (OB-77/1).

Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora sastoji se od 3 ili 5 članova, pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na studiju niti je zaposlenik Fakulteta (prema Pravilniku o doktorskim studijima). Navodi se područje njihovog djelovanja, životopis i kompetencije (najmanje 5 radova iz teme doktorskog rada objavljenih zadnjih 5 godina od čega barem jedan objavljen u časopisu indeksiranom u bazi Web of Science).

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora procjenjuje mogućnost izvornog znanstvenog ili umjetničkog doprinosa i procjenu financijske i organizacijske izvedivosti istraživanja te predlaže mentora. Predloženi mentor ne može biti imenovan za predsjednika Povjerenstva.

Ukoliko će se doktorski rad pisati na engleskom jeziku, potrebno je obrasce ispuniti na hrvatskom i engleskom jeziku.

U slučaju dvojnog mentorstva, ako mentor nije zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu, potrebna je suglasnost njegove institucije.

Nakon pregleda obrasca DR.SC.-01, obrazloženja predloženih članova Povjerenstva i ostalih materijala (npr. plan rada), VDS TZT pregledava materijale, uz prisutnost studijskog savjetnika / mentora. VDS svoje eventualne prijedloge upućuje mentoru i doktorandu, te nakon usklađivanja prosljeđuje FV, najkasnije 10 dana prije sjednice.

Konačni primjerak obrasca postavlja se u Online bazu doktoranada OBAD (doktorski.unizg.hr/obad), kao preduvjet za daljnji postupak, odnosno prije javnog izlaganja o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada.

Javno izlaganje o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada najkasnije 3 mjeseca nakon prihvaćanja obrasca DR. SC. - 01 i članova Povjerenstva na FV. Na mrežne stranice Tekstilno-tehnološkog fakulteta postavlja se obavijest (prilog 3) najmanje 7 dana prije izlaganja, pri čemu je potrebno imati odobrenje VDS TZT (OB-79/0) i odluku Fakultetskog vijeća o prihvaćanju obrasca DR. SC. - 01.

Predsjednik povjerenstva prema Protokolu (OB-80/0) provodi protokol o javnom izlaganju o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada, ispunjava Zapisnik, koji nakon završenog javnog izlaganja potpisuju svi članovi (OB-81/0).

3. Prihvaćanje teme doktorskog rada

Obrazac DR. SC. - 02

1. od strane VDS TZT i FV-a

Nakon javnog izlaganja o očekivanom znanstvenom doprinosu svi članovi Povjerenstva popunjavaju obrazac DR. SC. - 02, koji sadržava uobičajene informacije o tijeku obrane predložene teme, te ocjenu teme, odnosno mišljenje članova Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora o predloženoj temi.

Članovi Povjerenstva daju osvrt na izvorne znanstvene doprinose i ocjenu izvedivosti predložene teme. Potrebno je istaći prihvaćene primjedbe Povjerenstva (ukoliko ih je bilo) i predložene izmjene provedene u odnosu na obrazac DR.SC.-01.

Predsjednik Povjerenstva treba najkasnije u roku 7 dana dostaviti u studentsku referadu 5 primjeraka ispunjenog i potpisanog obrasca DR. SC. - 02.

Pregledan i odobren obrazac (DR. SC. - 02) od strane Povjerenstva i VDS-a mentor i kandidat prosljeđuju za sljedeću sjednicu FV.

Obrazac DR. SC. - 03

2. od strane Senata Sveučilišta

Studentska referada prikuplja obrasce DR.SC.-01, DR. SC. - 02, Zapisnik s javnog izlaganja o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada, na temelju kojih ispunjava obrazac DR. SC. - 03. Objedinjene obrasce šalje Povjerenstvu za poslijediplomske programe i doktorske teme na Sveučilištu u Zagrebu koji ih pregledava i prosljeđuje Vijeću tehničkog područja i Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Ukoliko je pristupniku odobreno pisanje doktorskog rada na engleskom jeziku potrebno je sve obrasce ispuniti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Odluku Senata o prihvaćanju teme doktorskog rada dobivaju pristupnik i mentor, koji su dužni jednu kopiju Odluke predati VDS TZT i referadi za poslijediplomski studij.

U tijeku prihvaćanja teme od strane Senata doktorand može biti upisan u III godinu, ukoliko je ispunio sve uvjete (ostvareni ECTS bodovi iz prve i druge godine, te podmirene obaveze prema ugovoru o studiranju).

4. Predaja doktorskog rada na ocjenu

Doktorski kandidat, uz prethodnu konzultaciju s mentorom, dostavlja u studentsku referadu:

 • Kopiju indeksa gdje se vide potrebni ostvareni ECTS bodovi, 30 ECTS - kolegiji + 18 ECTS - projektni zadaci, što čini ukupno 48 ECTS.
 • Potvrdu o podmirenju svih ugovornih obaveza.
 • Kopiju radova s ukupno ostvarenih 62 ECTS, gdje je doktorand koautor barem jednog originalnog znanstvenog rada (do 3 autora s mentorom) objavljenog ili prihvaćenog za objavljivanje u časopisu iz citatne baze Web of Science.
 • Prijedlog Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada s potpisom mentora. Mentor ne može biti predsjednik Povjerenstva, ali može biti njegov član. Povjerenstvo čini 3 ili 5 članova. Članovi povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada moraju biti izabrani najmanje u znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje docenta ili zvanje znanstvenog suradnika, ili u ekvivalentno zvanje ako je riječ o članu povjerenstva koji je zvanje stekao u inozemstvu.
 • Urudžbirane primjerke neuvezanog doktorskog rada načinjenog u skladu s DR.SC.- 08 za svakog člana Povjerenstva.
 • Urudžbiranu pisanu suglasnost i mišljenje mentora o provedenom istraživanju i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada (OB-94/0)
  Ako mentor nije dao pisanu suglasnost, mora u roku 15 dana od primitka obavijesti u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge.
  U oba slučaja mentorovo obrazloženje, a po potrebi i obrasci DR. SC. – 04 i DR. SC. – 05 dostavljaju se članovima Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada kojega uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja.

FV imenuje Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada.

5. Ocjena doktorskog rada

Studentska referada po primitku Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu rada u roku 3 radna dana dostavlja:

 • Svakom članu Povjerenstva Odluku FV o imenovanju za ocjenu doktorskog rada,
 • Doktorskom kandidatu Odluku FV o imenovanju za ocjenu doktorskog rada,
 • Voditelju DS TZT Odluku FV o imenovanju za ocjenu doktorskog rada,
 • Svakom članu Povjerenstva urudžbirani primjerak doktorskog rada,
 • Svakom članu Povjerenstva urudžbirani obrazac (OB-94/0).

Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada dužno je u roku tri mjeseca od svog imenovanja i primitka rada, ne računajući neradne dane, dati pisano izvješće s ocjenom doktorskoga rada (DR.SC.-10).

U okviru izvješća o ocjeni doktorskog rada (DR.SC.-10) članovi Povjerenstva za obranu doktorskog rada daju osvrt na hipoteze i ciljeve iz prijave teme doktorskog istraživanja (DR.SC.-01), te utvrđuju jesu li prihvaćene hipoteze potvrđene, te jesu li ispunjeni predviđeni očekivani znanstveni doprinosi tijekom prijave teme doktorskog istraživanja.

Predsjednik Povjerenstva priprema izvješće na temelju prikupljenih mišljenja članova Povjerenstva, a izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva. Svaki član Povjerenstva ima pravo predati izdvojenu ocjenu. Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u svom izvješću predlaže:

 1. prihvaćanje doktorskog rada s eksplicitnom izjavom o postignutom izvornom znanstvenom doprinosu, ili
 2. doradu doktorskog rada i završno ocjenjivanje, ili
 3. odbijanje doktorskog rada, nakon čega doktorand gubi pravo stjecanja doktorata znanosti na tom studijskom programu.

Obrazloženje je nužan dio izvješća.  Na prvoj sljedećoj sjednici FV donosi odluku o ocjeni doktorskog rada i imenuje Povjerenstvo za obranu rada.

6. Obrana doktorskog rada

Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada, nakon što Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, najkasnije u roku dva mjeseca. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Mentor može sudjelovati u postupku obrane doktorskog rada, kao član Povjerenstva, ali ne može biti predsjednik Povjerenstva. Obranu doktorskog rada organizira pristupnik. Nakon dogovora s članovima Povjerenstva, pristupnik šalje voditelju VDS TZT obavijest o obrani (prilog 4) kako bi se mogla postaviti na mrežne stranice fakulteta najmanje 8 dana prije obrane.

Predsjednik Povjerenstva za obranu doktorskog rada provodi postupak javne obrane doktorskog rada (OB-82/0). Povjerenstvo nakon obrane doktorskog rada donosi ocjenu (prema naputku Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu, 23. siječnja 2018.) i to:

 • za izuzetno izvrsne radove (npr. znanstvena otkrića, nova teorija, nove znanstvene metode, važan patent i sl.) ocjenu summa cum laude,
 • za odlične radove neka se dodjeljuje ocjena magna cum laude,
 • za vrlo dobre radove cum laude,
 • za dobre, ali slabije radove rite.

Ocjena se donosi većinom glasova članova Povjerenstva za obranu doktorskog rada. Nakon završenog izlaganja Povjerenstvo potpisuje zapisnik koji je unaprijed pripremljen od strane predsjednika Povjerenstva (OB-83/0)
Pristupnik je dužan dostaviti u studentsku referadu tvrdo uvezane primjerke doktorskog rada za svakog člana Povjerenstva i mentora, 1 primjerak za Sveučilište u Zagrebu, 1 primjerak za Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, 1 primjerak za Knjižnicu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Svaki primjerak tvrdo vezanog doktorskog rada mora imati u prilogu i elektronski oblik na CD-u.

  

Protokol od prijave teme do obrane