unizg Pretraga

Protokol od prijave teme do obrane

Ovim protokolom pojašnjavaju se pravila i postupci od prijave teme do obrane doktorskog rada u okviru studija Tekstilna znanost i tehnologija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

Pri upisu doktorand prilaže pismenu Izjavu o načinu studiranja, odnosno dužini studiranja (part-time ili full-time).

Sklapanjem Ugovora sa Sveučilištem u Zagrebu Tekstilno-tehnološkim fakultetom doktorand se obvezuje redovito podmirivati svoje obaveze.

Prema afinitetu i/ili smjeru istraživanja doktorandu se dodjeljuje studijski savjetnik / mentor koji će mu pomagati i usmjeravati ga tijekom izrade doktorskog rada i svih drugih obaveza tijekom studiranja.

Nastavno opterećenje obuhvaća slušanje i polaganje ispita, te skupljanje ECTS bodova, pri čemu je 12 ECTS-a uvjet za upis u III semestar, te 32 ECTS-a za upis u V semestar.

 

1. Prijava teme doktorskog rada

Doktorand je obvezan najkasnije do upisa u V semestar prirediti Obrazac DR.SC.-01 - Prijava teme doktorskog rada u suradnji s odabranim mentorom/studijskim savjetnikom.

Obrazac se popunjava u sustavu OBAD, a potpisuju ga predloženi mentor (vidi kompetencije i obaveze mentora, prilog 1) i doktorand (vidi obaveze i prava doktoranda, prilog 2). Uz obrazac DR.SC.-01. odabrani mentor i doktorand predlažu članove Povjerenstva za prijavu i ocjenu teme doktorskog rada na fakultetskom obrascu OB-77/3.

Povjerenstvo za prijavu i ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora sastoji se od 3 ili 5 članova, pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na studiju niti je zaposlenik Fakulteta (prema Pravilniku o doktorskim studijima).

Nakon što su svi predloženi članovi Povjerenstva za prijavu i ocjenu teme doktorskog rada dobili na uvid i razmatranje popunjen obrazac DR.SC.-01, te ga odobrili, doktorand oba potpisana obrasca, testni obrazac  iz baze OBAD DR.SC.-01. i  interni obrazac OB-77/3 koji se nalazi na https://www.ttf.unizg.hr/dokumenti-i-obrasci/227, upućuje na Vijeće doktorskog studija u elektroničkom obliku.

Na sjednici VDS-a na kojoj se raspravlja o prijavi teme doktorskog rada prisutan je i predloženi mentor. VDS svoje eventualne prijedloge upućuje mentoru i doktorandu, te nakon usklađivanja prosljeđuje, potpisane izvornike (u tri primjerka) i potpisane obrasce u elektroničkom obliku u referadu i Fakultetskom vijeću, s time da DR.SC.-01.  mora biti zaključani obrazac iz sustava OBAD (a ne testni obrazac).

Nakon prihvaćanja obrazaca DR.SC.-01. i OB-77/3  Referada prosljeđuje obrasce Povjerenstvu za prijavu i ocjenu teme doktorskog rada.  Predloženi mentor ne može biti imenovan za predsjednika Povjerenstva.

Ukoliko će se doktorski rad pisati na engleskom jeziku, potrebno je obrasce ispuniti na hrvatskom i engleskom jeziku.

U slučaju dvojnog mentorstva, ako mentor nije zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu, potrebna je suglasnost njegove institucije.

Konačni primjerak obrasca DR.SC.-01. postavlja se u Online bazu doktoranada OBAD (doktorski.unizg.hr/obad), kao preduvjet za daljnji postupak, odnosno prije javnog izlaganja o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada.  Doktorand je dužan dostaviti VDS-u i Referadi konačni primjerak obrazaca DR.SC.-01

Javno izlaganje o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada provodi se najkasnije 3 mjeseca nakon prihvaćanja obrasca DR.SC.-01. i OB-77/3 . Referada, u dogovoru s Predsjednikom povjerenstva za prijavu i ocjenu teme doktorskog rada postavlja obavijest o javnom izlaganju na mrežne stranice Tekstilno-tehnološkog fakulteta (prilog 3) najmanje 7 dana prije izlaganja, pri čemu je potrebno imati odobrenje VDS-a putem obrasca OB-79/0 i odluku Fakultetskog vijeća o prihvaćanju obrasca DR. SC. - 01.

 

2. Ocjena teme doktorskog rada

Predsjednik Povjerenstva za prijavu i ocjenu teme doktorskog rada prema Protokolu (OB-80/0) provodi postupak javnog izlaganja o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada, ispunjava Zapisnik (OB-81/0), koji nakon završenog javnog izlaganja potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Nakon javnog izlaganja o očekivanom znanstvenom doprinosu svi članovi Povjerenstva popunjavaju obrazac DR. SC. - 02, koji sadržava informacije o tijeku obrane predložene teme, te ocjenu teme, odnosno mišljenje članova Povjerenstva za prijavu i ocjenu teme doktorskog rada o predloženoj temi.

Članovi Povjerenstva daju osvrt na izvorne znanstvene doprinose i ocjenu izvedivosti predložene teme. Potrebno je istaći prihvaćene primjedbe Povjerenstva (ukoliko ih je bilo) i predložene izmjene provedene u odnosu na obrazac DR.SC.-01.

 

3. Prihvaćanje teme doktorskog rada

Predsjednik Povjerenstva šalje obrazac DR. SC. – 02 VDS-u. Pregledan i odobren obrazac (DR. SC. - 02) VDS prosljeđuje FV-u.

Nakon usvajanja na FV, predsjednik Povjerenstva treba najkasnije u roku 7 dana dostaviti u  Referadu 5 primjeraka ispunjenog i potpisanog obrasca DR. SC. - 02.

Referada prikuplja obrasce DR.SC.-01, DR. SC. - 02, Zapisnik s javnog izlaganja o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada, na temelju kojih ispunjava obrazac DR. SC. - 03. Objedinjene obrasce šalje Povjerenstvu za doktorske radove na Sveučilištu u Zagrebu koji ih pregledava i prosljeđuje Vijeću tehničkog područja i Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Ukoliko je pristupniku odobreno pisanje doktorskog rada na engleskom jeziku potrebno je sve obrasce ispuniti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Odluku Senata o prihvaćanju teme doktorskog rada dobivaju pristupnik i mentor, koji su dužni jednu kopiju Odluke predati Voditelju VDS-a i Referadi za doktorandov portfolio.

 

4. Predaja doktorskog rada na ocjenu

Doktorski kandidat, uz prethodnu konzultaciju s mentorom, dostavlja u Referadu:

 • Popis i kopiju znanstvenih radova s minimalno ostvarenih 62 ECTS, pri čemu je doktorand koautor barem jednog originalnog znanstvenog rada (do 3 autora s mentorom) objavljenog ili prihvaćenog za objavljivanje u časopisu iz citatne baze Web of Science Core Collection (WoSCC).
 • Prijedlog Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada (OB 77/3 b) s potpisom mentora. Mentor ne može biti predsjednik Povjerenstva, ali može biti njegov član. Povjerenstvo čini 3 ili 5 članova. Članovi Povjerenstva moraju biti izabrani najmanje u znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje docenta ili zvanje znanstvenog suradnika, ili u ekvivalentno zvanje ako je riječ o članu povjerenstva koji je zvanje stekao u inozemstvu.
 • Urudžbirane primjerke neuvezanog doktorskog rada i e-zapis, za svakog člana Povjerenstva, načinjenog u skladu s uputama za oblikovanje doktorskog rada (DR.SC.- 08).
 • Urudžbiranu pisanu suglasnost i mišljenje mentora o provedenom istraživanju i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada (OB-94/0). Ako mentor nije dao pisanu suglasnost, mora u roku 15 dana od primitka obavijesti u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. U oba slučaja mentorovo obrazloženje, a po potrebi i obrasci DR. SC. – 04 i DR. SC. – 05 dostavljaju se članovima Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada kojega uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja.

Gore navedenim stavkama Referada prilaže:

 • Potvrdu iz koje je vidljivo da je doktorand ostvario potrebnih 48 ECTS-a (30 ECTS-a iz kolegija te 18 ECTS-a iz projektnih zadataka).
 • Potvrdu o podmirenju svih ugovornih obaveza.

Referada dostavlja VDS-u navedenu dokumentaciju. VDS odobrava i prosljeđuje  OB-77/3 na FV.

 

5. Ocjena doktorskog rada

Referada po primitku Odluke FV-a o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada u roku 3 radna dana dostavlja:

 • Doktorskom kandidatu Odluku FV-a o imenovanju Povjerenstva,
 • Voditelju VDS-a Odluku FV-a o imenovanju Povjerenstva,
 • Svakom članu Povjerenstva elektroničku verziju doktorskog rada, a prema zahtjevu pojedinog člana Povjerenstva i urudžbirani primjerak doktorskog rada,
 • Svakom članu Povjerenstva urudžbirani obrazac (OB-94/0).

Svaki član Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada dužan je u roku tri mjeseca od imenovanja i primitka rada predati mišljenje o doktorskom radu kandidatu i mentoru. Nakon ispravaka, predsjednik Povjerenstva priređuje pisano izvješće o ocjeni doktorskog rada (DR.SC.-10), te ga nakon usuglašavanja s ostalim članovima predaje VDS-u na uvid.

U okviru izvješća o ocjeni doktorskog rada (DR.SC.-10) članovi Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada daju osvrt na hipoteze i ciljeve iz prijave teme doktorskog istraživanja (DR.SC.-01), te utvrđuju jesu li prihvaćene hipoteze potvrđene, te jesu li ispunjeni predviđeni očekivani znanstveni doprinosi tijekom prijave teme doktorskog istraživanja.

Predsjednik Povjerenstva priprema izvješće na temelju prikupljenih mišljenja članova Povjerenstva, a izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva. Svaki član Povjerenstva ima pravo predati izdvojenu ocjenu. Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada u svom izvješću predlaže:

 • prihvaćanje doktorskog rada s eksplicitnom izjavom o postignutom izvornom znanstvenom doprinosu, ili
 • doradu doktorskog rada i završno ocjenjivanje, ili
 • odbijanje doktorskog rada, nakon čega doktorand gubi pravo stjecanja doktorata znanosti na tom studijskom programu. U tom slučaju, odbijanje doktorskog rada mora biti obrazloženo i sastavni dio izvješća.

 

6. Obrana doktorskog rada

Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada, nakon što FV prihvati pozitivnu ocjenu Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada, najkasnije u roku dva mjeseca. Mentor može sudjelovati u postupku obrane doktorskog rada, kao član Povjerenstva, ali ne može biti predsjednik Povjerenstva. Obranu doktorskog rada organizira pristupnik. Nakon dogovora s članovima Povjerenstva, pristupnik šalje voditelju VDS-a obavijest o obrani (prilog 4) kako bi se mogla postaviti na mrežne stranice fakulteta najmanje 8 dana prije obrane.

Predsjednik Povjerenstva provodi postupak javne obrane doktorskog rada (OB-82/0). Povjerenstvo nakon obrane doktorskog rada donosi ocjenu (prema naputku Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu, 23. siječnja 2018.) i to:

 • za izuzetno izvrsne radove (npr. znanstvena otkrića, nova teorija, nove znanstvene metode, važan patent i sl.) ocjenu summa cum laude,
 • za odlične radove neka se dodjeljuje ocjena magna cum laude,
 • za vrlo dobre radove cum laude,
 • za dobre, ali slabije radove rite.

Ocjena se donosi većinom glasova članova Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada. Nakon završenog izlaganja Povjerenstvo potpisuje zapisnik koji je unaprijed pripremljen od strane predsjednika Povjerenstva (DR.SC.-11).

Pristupnik je dužan dostaviti u Referadu tvrdo uvezane primjerke doktorskog rada za svakog člana Povjerenstva, 1 primjerak za Sveučilištu u Zagrebu, 1 primjerak za Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, 1 primjerak za Knjižnicu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Svaki primjerak tvrdo vezanog doktorskog rada mora imati u prilogu i elektronski oblik na CD-u.

Primjeri dobre prakse u ispunjavanju obrazaca i oblikovanju očekivanog znanstvenog doprinosa doktorskog rada mogu se naći na mrežnim stranicama.

Protokol je izrađen u skladu sa postojećim Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Ažurirano: 25. veljače 2021.

  

Protokol od prijave teme do obrane