unizg Pretraga

Tekstilna znanost i tehnologija

Tekstilna znanost i tehnologija (TZT)

Doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija traje 6 semestara. Njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc. / Ph.D.) iz odgovarajućeg znanstvenog područja, odnosno polja.

Doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija nastavak je diplomskog studija koji združuje teorijska znanja, istraživački rad i iskustvo u rješavanju problema temeljenih na poznavanju suvremenih proizvodnih sustava.

Nositelj ovog studija iz znanstvenog područja tehničkih znanosti i znanstvenog polja tekstilnih tehnologija je Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet. U izvođenju studija sudjeluju i nastavnici drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (Grafički fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), te nastavnici s inozemnih sveučilišta.

Doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija temelji sa na istraživanjima iz područja tekstilno-mehaničkog inženjerstva, znanosti o materijalima, tekstilne kemije i tehnologije, te odjevne tehnologije. Europa se zbog trajne krize u tekstilnoj industriji usmjerava na istraživanja i razvoj naprednih tehnologija, materijala i inovativnih proizvoda s naglašenom važnošću humane ekologije, kvalitete i funkcionalnosti proizvoda. Postavljeni ciljevi europskog istraživačkog prostora u području tekstila zahtijevaju višu razinu znanja iz čega proizlazi da opravdanost doktorskog studija iz područja tekstilne tehnologije nije upitna.

Program obrazuje doktorande za rad u istraživačkim institucijama, institucijama s parcijalnim udjelom istraživačke djelatnosti, javnom sektoru i gospodarstvu. Završetkom studija kandidati će biti osposobljeni za timski rad i samostalno vođenje nacionalnih, bilateralnih i europskih znanstvenih projekata iz područja istraživanja doktorskog studija. Stečena znanja i istraživački potencijal omogućuju im po završetku studija i nastavak znanstveno-istraživačkog rada putem poslije-doktorskog usavršavanja. Doktori znanosti zaposleni u gospodarstvu bit će sposobni za unaprjeđenje postojećih tehnoloških procesa, uvođenje novih tehnologija i inovativnih proizvoda u skladu sa suvremenim trendovima u području tekstilne tehnologije, a i šire.

Kompetencije

Cilj doktorskog programa studija "Tekstilna znanost i tehnologija" je osposobiti doktorande za slijedeće temeljne kompetencije:

  • Sposobnost primjene stečenog znanja i razvijanje novih vještina iz područja tekstilne tehnologije i srodnih područja.
  • Razumijevanje metodologije znanstvenog rada i istraživanja te njihova primjena na području tekstilne tehnologije i srodnih područja.
  • Sposobnost dizajniranja razvojnih, primjenskih i istraživačkih projekata u području tekstilne tehnologije, uključujući kreativan, inovativan i izvoran pristup istraživanju.
  • Sposobnost timskog rada i samostalnog vođenja razvojnih, primjenskih i istraživačkih projekata u području tekstilne tehnologije.
  • Sposobnost kritičke analize, vrednovanja i samovrednovanja rezultata istraživanja.
  • Razvijeno izvorno, samostalno, kritičko i analitičko promišljanje u istraživačkom radu.
  • Razvijene generičke (prenosive) vještine te specifične znanstvene vještine primjenjive u stručnom i istraživačkom radu.
  • Sposobnost rješavanja složenih problema, poboljšanje postojećih i razvoj novih inovativnih rješenja u svrhu unaprjeđenja u području tekstilne tehnologije.
  • Preuzimanje etičke i društvene odgovornosti te spremnost na suočavanje s novim izazovima društva i gospodarstva.

Struktura i organizacija

Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina, a iz opravdanih razloga, odlukom Vijeća doktorskog studija se može produžiti do sedam godina. Po isteku osam godina od upisa, doktorand gubi pravo obrane doktorskog rada.

Završetkom doktorskog studija stječe se najmanje 180 ECTS bodova. Doktorski studij se izvodi kroz obavezne i izborne kolegije, projektne zadatke te objavu znanstvenih radova. Svi kolegiji doktorskog studija su jednosemestralni. Obvezni i izborni kolegiji se izvode u okviru 15 ili 30 sati nastave, a njihovim polaganjem ostvaruje se 2 ili 4 ECTS-a. Projektni zadaci se upisuju s fondom od 50 sati u III., IV. I V. semestru i donose po 6 ECTS-a.

Struktura poslijediplomskog studija s bodovnim sumama obveznih i izbornih kolegija, projektnih zadataka i radova iz područja istraživanja:

 Broj ECTS bodova po semestruMinimalan broj ECTS bodova
SemestarI.II.III.IV.V.VI. 
Obavezni predmeti (3 predmeta)424---10
Izborni predmeti (4 predmeta)48-4--16
Opći izborni (1 predmet)4     4
Projektni zadaci--666-18
Znanstveni radovi iz područja istraživanjamin. 62
Doktorska disertacija70
Zbroj bodova 180

Tekstilna znanost i tehnologija

Povezane teme