unizg Pretraga

Računalsko upravljanje procesima

Nositelji

prof. dr. sc. Goran Hudec

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Definicije i klasifikacije fleksibilnih proizvodnih sustava. Stohastički procesi. Pojam procesa. Poissonov proces. Markovljevi procesi. Prelazne vjerojatnosti. Matrice prelaznih vjerojatnosti. Fraktali kao primjer markovljevog lancai mogućnost njihove primjene u dizajnu. Matematički modeli. Dinamičke i statičke karakteristike sustava. Linearni i nelinearni sustavi. Algoritmi upravljanja fleksibilnih proizvodnih sustava. Povezivanje digitalnog računala sa mjernim uređajima procesa. Sklopovski standardi. Upravljački programi za instrumentaciju. Neizrazito (fuzzy) upravljanje, neuronske mreže, samoučeći sustavi upravljanja, ekspertni sustavi. Neizrazita logika, neizraziti skupovi, funkcije pripadnosti, neizrazite operacije. Primjena neizrazite logike u upravljanju sustavima. Primjeri sa područja tekstilne tehnologije.

Cilj predmeta

Studenti će se upoznati sa različitim postupcima definiranja procesa te mogućnostima i prednostima pojedinih pristupa kod implementacija na području tekstilne tehnologije.

Literatura potrebna za ispit

  • Pauše, Ž.: Vjerojatnost, informacije, stohastički procesi, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
  • Novaković, B.: Metode vođenja tehničkih sustava: Primjena u robotici, fleksibilnim sustavima i procesima, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
  • Hudec, G. : Mjerenje i automatsko vođenje procesa, Zagreb, 2004.
  • Bennet, S.: Real time computer control; An Introduction, Prentice Hall, NewYork 1988.

Računalsko upravljanje procesima

Povezane teme