unizg Pretraga

Metodologija znanstvenog rada

Nositelji

prof. emeritus dr. sc. Zvonko Dragčević
prof. dr. sc. Sandra Bischof

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

15

ECTS

2

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

Izrada pismenog zadatka

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Definicija znanosti i znanstvenog rada. Značaj znanstvenog i stručnog rada za razvitak Hrvatske i uključenje u međunarodno okruženje. Komunikacije u znanosti. Paradigma današnjeg načina komunikacija u znanosti. Znanstvena djelatnost i znanstveno istraživanje. Klasifikacija znanstvenih metoda. Metode znanstvenih istraživanja u području tehničkih znanosti. Tehnologija znanstvenog istraživanja. Elementi znanstvenog rada. Struktura znanstvenog i stručnog djela. Časopis kao ključni medij u znanstvenom komuniciranju. Sekundarni izvori informacija. Relevantne baze podataka: Chemical Abstracts, World Textile, Compendex, Science Citation Index (SCI-expanded), JCR - Journal Citation Index - vrednovanje. Pretraživanja relevantnih baza podataka. Full-text baze podataka - znanstvenog rada. Tehnička obrada rukopisa.ScienceDirect, Springer, Wiley, Blackwell i sl. Vrednovanje

Cilj predmeta

Cilj ovog kolegija je da se studenti upoznaju s metodikom i tehnologijom znanstvenog i stručnog rada, te značajem objavljivanja rezultata svojih istraživanja. Kao značajni preduvjet uspješnosti znanstvenog rada je pretraživanje relevantne literature u svrhu sagledavanja aktualnosti problematike pri razradi plana istraživanja, te sagledati gdje objaviti znanstveni rad kako bi bio dostupan svjetskoj znanstvenoj i stručnoj javnosti..

Literatura potrebna za ispit

  • Silobrčić, V. (2003).Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo (peto izdanje). Zagreb: Medicinska naklada
  • Jokić, M. (2005). Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstevnog rada.Zagreb: Izvori (u tisku)
  • Thyer, B. (1994). Successful Publishing in Scholarly Journals (Survival Skills for Scholars). London: Sage Publication
  • Derricourt, R. (1996). An Author's Guide to Scholarly Publishing. Princeton, NJ: Princeton University Press
  • Zelenika R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Sveučilište u Rijeci, 2000.; ISBN: 953-614-810-2

Metodologija znanstvenog rada

Povezane teme