unizg Pretraga

Portfolio

Nositelji

prof. art. dr. sc. Jasminka Končić

Suradnici

Duje Kodžoman, mag. ing. des. text., asistent, vanjski suradnik

Šifra predmeta

44326

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (1+4+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti osnovne elemente od kojih se treba sastojati pojedinačni portfolio
•    primijeniti znanja iz poznavanja likovnog komponiranja u oblikovanju završnog portfolia
•    izraditi multimedijalni portfolio
•    analizirati izražajna sredstva različitih vizualnih medija u oblikovanju vlastitog portfolia
•    definirati i razlikovati vrste portfolia
•    interpretirati koncept modne kolekcije kroz portfolio

Okvirni sadržaj predmeta

Vizualna, opisana ili multimedijski predstavljena modna ideja je zapravo komuniciranje personalne ideje u modnome dizajnu u obliku likovne mape. Svaki student razvija konceptualnu kolekciju modnog dizajna izraženu na individualiziran način.Studenti su poticani da razviju vrlo personalno mišljenje i vlastiti projekt. Završna mapa izražava likovnim putem jednu ideju ili temu doživljenu na personalan način.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za samostalni rad na izradi izradi mape koja predstavlja individualni kreativni koncept. Studenti će biti osposobljeni za prikazivanje procesa istraživanja i rada na kolekciji, izvore inspiracije kao i finalni rezultat kreativnog procesa.

Literatura potrebna za ispit

  • Ed. Lucie Smith: Art Today, Phaidon, London, 1995
  • The 20th Century Art Book, Phaidon, London, 1996. T. Polhemus, L. Procter: Fashion & Anti-Fashion, Th. & H., London, 1978.
  • Fashion& Cosmetic Graphics, P.I.E. Books, London,1995.
  • Wear me, Fashion + Graphics Interaction, Booth-Clibborn Ed., 1995.

Portfolio

Povezane teme