unizg Pretraga

Tehnike realizacije odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale

SURADNICI

dr.sc. Nikolina Jukl, asistent

Šifra predmeta

44323

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni ispit (kolokvij u sustavu Merlin), pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti tehničku pripremu u realizaciji odjeće
•    definirati koncepciju organizacije industrijske proizvodnje odjeće,
•    definirati poslove i vrste strojeva pri realizaciji odjeće
•    opisati parametre frontalnog fiksiranja,
•    prepoznati tehnike spajanja dijelova odjeće,
•    definirati karakteristične tehnološke operacije realizacije odjeće
•    razlikovati ultrazvučnu tehniku spajanja, toplinsku tehniku spajanja kondukcijom i konvekcijom te visokofrekventnu tehniku spajanja

Okvirni sadržaj predmeta

Tehnička priprema za realizaciju odjeće. Tehničko-tehnološka dokumentacija. Tehnike frontalnog fiksiranja. Tehnike spajanja dijelova odjeće. Karakteristične tehnološke operacije realizacije odjeće. Upotreba univerzalnih i specijalnih šivaćih strojeva. Upotreba šivaćih automata i šivaćih agregata. Primjene spajanja ultrazvukom i toplinom. Tehnike dorade.

Cilj predmeta

Studenti se upoznaju sa svim elementima tehnika koje su potrebne da bi došlo do realizacije odjevnog predmeta.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale i sur. : Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada,1999., Bihaću, ISBN 9958-624-08-7 201 str.
  • D. Rogale: Trendovi razvoja i primjene novih dostignuća u odjevnoj industriji, Tekstil, 41, (1999.), 2, 67-71
  • D. Rogale, Z. Dragčević: Tehnike konfekcioniranja tehničkog tekstila, Tekstil, 51 (2002), 2; 64-77
  • D. Rogale, G. Hudec, D. Ujević, K. Hudec: Računalna izrada tehnološke dokumentacije i praćenje proizvodnje u odjevnoj industriji, Tekstil, 44, (1995.) 5, 224-228

Dopunska literatura

  • D. Rogale i sur.: Informatičke tehnologije i računalni sustavi odjevne industrije, 1. međunarodni skup Revitalizacija i modernizacija metalne industrije BiH, Bihać 1997.
  • D. Rogale: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji,Tekstil, 50 (2001), 1; 8-16

Tehnike realizacije odjeće

Povezane teme