unizg Pretraga

Kreiranje tekstila II A

Nositelji

Doc. art. Lea Popinjač

suradnici

 

šifra predmeta

36630

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti različite likovne tehnike u bilježenju svojih ideja,
•    primijeniti liniju i linearne vrijednosti kao likovne elemente u kreiranju,
•    riješiti jednostavnije zadatke i producirati nove ideje u okviru zadanih parametara kreiranja linijom,
•    analizirati vlastiti rad,
•    koristiti različite izvore inspiracije.

Okvirni sadržaj predmeta

Predavanja uvode u znanje i svijest o građi likovnog djela. Promatranjem, analizom i verbalnim opisom zadatka se ostvaruje daljenje osvješćenje kroz likovni i kreativni rad. Metoda postupnosti upoznaje studenta s linijom kao jednodimenzionalnim elementom. Istraživanjem beskonačnih mogućnosti komponiranja vrijednosti linija slobodnim izborom tehnika i materijala omogućuje se razvoj individualnog u izrazu.

Cilj kolegija

Kroz predavanja i likovno kreativne vježbe nastaviti u prethodnom semestru započet proces istraživanja, osvještavanja i razvijanja likovnih vještina i osjećaja za likovne vrijednosti. Razvijati individualnost i kreativnost u osobnom likovnom izrazu. Razvijati vizualnu, taktilnu i estetsku osjetljivosti za materiju kojom se stvara. Usavršavati proces korištenja likovnog jezika i razvijanja likovnog govora uz osvještavanja njihove uvjetovanosti o korištenju likovnih tehnika i materijala. Kroz teoriju, promatranje i analizu upoznavati principe građe likovnog djela. Kroz praktični, likovni i kreativni rad istraživati i postupno upoznavati, usvajati, osvještavati i koristiti bogatstvo linije kao likovnog elementa u kreiranju. Razvijati vještinu samostalnog rješavanja postavljenih zadataka u okvirima zadanih parametara. Razvijati osjećaj za likovne vrijednosti u cilju spoznavanja kriterija za njihovo vrednovanje. Izgrađivati sposobnosti permanentne produkcije ideja spoznavanjem principa pronalaženja izvora inspiracije od korištenja literature, preko izložbi, do Interneta.

Literatura potrebna za ispit

  • Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila II A

Povezane teme