unizg Pretraga

Osnove teorije boje

Nositelji

prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

suradnici

Ivan Beritić, mag.ing.techn.text. asistent

Šifra predmeta

212118

stara šifra predmeta (do ak.god. 2019./2020.)

38768

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica

3 (1+1+1)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske, seminar

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti pojam boje kao funkcije svjetla
•    objasniti osnovne teorije vizualne percepcije boje
•    primijeniti instrumentalno mjerenje i objektivno vrednovanja boje
•    interpretirati rezultate objektivne evaluacije boje
•    izračunati i interpretirati razlike u boji prema standardnim CIE modelima
•    upotrijebiti i primijeniti sustave uređenosti boje u klasifikaciji i katalogiziranju boje u dizajnu

Okvirni sadržaj predmeta

Boja i svjetlo. Psihološki atributi boje. Krug boje. Brojčano vrednovanje, potkova boje. Metamerija. Sustavi uređenosti boja, Munsellov, NCS i CIE sustavi.Odnos boja-podloga. Računalno sistematiziranje kolekcija.

Cilj predmeta

Kroz predavanje, laboratorijske vježbe i seminarski rad  student dizajna stječe saznanje o odnosu boje i svjetla, sposobnost izrade kolekcija na temelju vlastitih baza podataka za obojene uzorke.

Literatura potrebna za ispit

  • Đ.Parac-Osterman; Osnove o boji i sustavi vrednovanja, TTF, Zagreb 2005

Dopunska literatura

  • N.Tanhofer; O boji, Kratis, Zagreb 2000.

Osnove teorije boje

Povezane teme