unizg Pretraga

S Ispitivanje tekstila

Nositelji

Izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić Sanja

šifra predmeta

56063

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

6 (2+4+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (3), završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanje, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• 

Okvirni sadržaj predmeta

 

Cilj predmeta

 

Literatura potrebna za ispit

 

Dopunska literatura

 

S Ispitivanje tekstila

Povezane teme