unizg Pretraga

S Stručna praksa TTK

Nositelji

Agata Vinčić, dipl. ing., viši predavač

šifra predmeta

57044

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

10 ( 0+9+1)

ECTS

11

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

 

Vrsta vježbi

Seminari i praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Navesti i definirati tekstilno-kemijske procese prema osnovnim skupinama vlakana
•    Definirati osnovne tekstilno-kemijske procese i njihove učinke
•    Izabrati  prikladna sredstva i procese prema vrsti vlakana i oblicima tekstilnih materijala
•    Postaviti parametre procesa za postizanje tražene kvalitete
•    Primijeniti odgovarajuću tehnologiju prema ekonomskim, energetskim i ekološkim zahtjevima
•    Poznavati kriterije ocjenjivanja kvalitete provedenih procesa
 

Okvirni sadržaj predmeta

Studenti će moći praktički primijeniti znanja iz tekstilno-kemijskih tehnologija prema svojstvima različitih tekstilnih materijala za postizanje željenje kvalitete, odabirom odgovarajućih aktivnih i pomoćnih sredstava, postupaka obrade, vodeći računa o ekonomskoj, energetskoj i ekološkoj prihvatljivosti istih

Cilj predmeta

Upoznati studente sa sredstvima, postupcima, vrednovanju učinaka obrade tekstila u praksi. Osposobiti studente za provođenje procesa u ovisnosti o vrsti tekstilnog materijala, izboru sredstava za obradu, odnosno primjenu odgovarajućih tehnologija i parametara procesa za postizanje željenih učinaka te ocjene učinaka primjenom konvencionalnih metoda te provođenje procesa uz ekološku i ekonomsku prihvatljivost procesa i sredstava.

Literatura potrebna za ispit

  • Soljačić I. D.Katović A.M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila – Knjiga I Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje, Zagreb, 1992.
  • A.M. Grancarić, I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II, Zagreb, 1994.
  • Katović D.,Bischof Vukušić S. I.Soljačić A.M. Grancarić : Osnove oplemenjivanja Knjiga III, Procesi suhog oplemenjivanja tekstila, Zagreb, 2006.
  • Đ.Parac-Osterman, B.Karaman; Osnove teorije bojadisanja tekstila, Sveučilišni udžbenik, TTF, Zagreb 2013.

Dopunska literatura

  • Pojedini članci iz časopisa Tekstil

S Stručna praksa TTK

Povezane teme