unizg Pretraga

S Računalno receptiranje

Nositelji

Izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović
Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

šifra predmeta

57041

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), Usmeni ispit  

Oblik provođenja nastave

Predavanje, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne/Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Koristiti računalni program za izradu receptura za bojadisanje
•    Unositi podatke o tekstilnoj podlozi, bojilu i procesu bojadisanja u računalnu bazu podataka
•    Izraditi računalno recepturu za bojadisanje 
•    Izraditi  korekturu recepture

Okvirni sadržaj predmeta

Rješavanje srednje složenih zadataka u procesima bojadisanja u raznim granama tekstilne industrije i poduzetništva te prilagođavanje stalnim tehnološkim promjenama i inovacijama. Samostalan rad u specifičnim uvjetima i zahtjevima proizvodnje i tržišta bojadisanog tekstila te brzo odlučivanje o izboru procesnih parametara i bojila te načinu izrade bojadisanog tekstila.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s metodologijom računalne izrade receptura za bojadisanje tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • Đ.Parac-Osterman, B.Karaman; Osnove teorije bojadisanja tekstila, Sveučilišni udžbenik, TTF, Zagreb 2013.
  • Parac – Osterman, Đ.: Osnove o boji i sustavi vrjednovanja, (Z. Dragčević (Ed)), Tekstilno – tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, ISBN: 978-953-7105-11-2 (II. Izdanje 2013)

Dopunska literatura

  • Izbor članaka iz znanstvene i stručne literature

S Računalno receptiranje

Povezane teme