unizg Pretraga

S Organska kemija

Nositelji

Prof. dr. sc. Livio Racané

Suradnici

Lucija Ptiček, mag. chem., asistent

šifra predmeta

52430

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati prirodu kemijske veze i karakteristične reakcije organskih spojeva.
•    primijeniti pravila za prikazivanje i ispravno imenovanje organskih spojeva (IUPAC-ova nomenklatura).
•    grupirati i opisati organske spojeve prema strukturi te njihovim osnovnim fizičkim i kemijskim svojstvima.
•    objasniti makroskopska svojstva organskih tvari na temelju njihovih molekulskih fizičkih i kemijskih svojstava.
•    opisati produkte organsko-kemijske reakcije ovisno o uvjetima reakcije.
•    koristiti osnovne tehnike rada u organsko-kemijskom laboratoriju: slaganje osnovnih aparatura, izolacija čistih organskih spojeva

Okvirni sadržaj predmeta

Programom kolegija "Opća kemija" omogućava se studentima upoznavanje s kemijskim zakonitostima,  temeljnim spoznajama o građi tvari, kao i utjecaju suodnosa građe tvari s njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima.

Cilj predmeta

Upoznati studente sa osnovama organske kemije: građom organskih spojeva, vrstama organsko-kemijskih reakcija, IUPAC-ovom nomenklaturom. Ovladati strukturama i karakterističnih reakcija pojedinih skupina organskih spoja iz čega proizlazi razumijevanje utjecaja strukture na njihova svojstva.

Literatura potrebna za ispit

  • V. Tralić-Kulenović, B. Karaman, L. Fišer-Jakić, Uvod u organsku kemiju, TTF, Zagreb, 2004.
  • S. Borčić, O. Kronja, Praktikum preparativne organske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
  • V. Tralić-Kulenović, L. Racané: Interni materijali s uputama za vježbe

Dopunska literatura

  • S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

S Organska kemija

Povezane teme