unizg Pretraga

S Osnove boje

Nositelji

Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

šifra predmeta

52437

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanje, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne/Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    rukovati mjernim uređajem za objektivno vrednovanje boje (remisijski spektrofotometar)
•    interpretirati rezultate objektivne evaluacije boje
•    koristiti sustave uređenosti boje
•    izračunati i interpretirati razlike u boji prema standardnim CIE modelima

Okvirni sadržaj predmeta

Koristiti metode određivanja razlike u boji kao elementa kontrole kvalitete boje i koristiti se metodama sustavnog uređenja boje u klasificiranju i katalogiziranju boje u procesima industrijske proizvodnje tekstila, prilagođavati se dinamici timskog rada kao i realnim mogućnostima rješavanja zadataka.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s pojmom metrika boje, osnovama instrumentalnog mjerenja i objektivnog vrednovanja boje i razlika u boji, te praktičnom uporabom sustava uređenosti boja. 

Literatura potrebna za ispit

  • Parac – Osterman, Đ.: Osnove o boji i sustavi vrjednovanja, (Z. Dragčević (Ed)), Tekstilno – tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, ISBN: 978-953-7105-11-2 (II. Izdanje 2013)
  • H.S. Shah, R.S.Gandhi; Instrumental Colour Measurements and Computer Aided Colour Matching for Textiles, Mahajon, India 1990.
  • McDonald, R.: Color Physic for Industry, Society of Dyers and Colourists, ISBN 0 901956 457, Bradford, (1987)

Dopunska literatura

  • Shah, H., S.; Gandhi, R., S.: Optical Theory for Colour Matching, in Instrumental Colour Measurements and Computer Aided Colour Matching for Textiles, Mahajan Book Distribution, India, (1990.).
  • Izbor članaka iz znanstvene i stručne literature

S Osnove boje

Povezane teme