unizg Pretraga

S Tehnologija oplemenjivanja tekstila

Nositelji

Agata Vinčić, dipl. ing., viši predavač

šifra predmeta

52434

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati tehnologiju i procese oplemenjivanja prema svojstvima vlakana i oblicima tekstilnih proizvoda
•    Definirati  procese oplemenjivanje prema mediju provođenja i fazi primjene u tekstilnoj proizvodnji
•    Izabrati aktivne i pomoćne tvari te metode oplemenjivanja prema zahtjevu tekstilnih materijala i proizvoda
•    Postaviti tehnologiju oplemenjivanja tekstila ovisno o vrsti vlakna (materijala) i namjeni proizvoda
•    Definirati relevantne parametre u procesa oplemenjivanja prema traženim učincima i kvaliteti

Okvirni sadržaj predmeta

Sposobnost odabira i primjene odgovarajuće metode i sredstava oplemenjivanja prema tekstilnim materijalima kao odgovor na zahtjeve tržišta, uz udovoljavanje zahtjeva održivosti i ekonomičnosti. Samostalan rad u specifičnim uvjetima realnog sektora uz brzo donošenje odluka o izboru prikladne tehnologije za oplemenjivanje tekstila

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s tehnologijom oplemenjivanja tekstila, odnosno primjenom alata, strojeva, materijala, postupaka i sredstava za ekološki, ekonomski i energetski prihvatljivo postizanje kvalitetnog oplemenjivanja tekstilnih proizvoda.

Literatura potrebna za ispit

  • Đ.Parac-Osterman, B.Karaman; Osnove teorije bojadisanja tekstila, Sveučilišni udžbenik, TTF, Zagreb 2013.
  • A.M. Grancarić, I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II, Zagreb, 1994.
  • Katović D.,Bischof Vukušić S. I.Soljačić A.M. Grancarić : Osnove oplemenjivanja Knjiga III, Procesi suhog oplemenjivanja tekstila, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

  • Izbor članaka iz stručne literature

S Tehnologija oplemenjivanja tekstila

Povezane teme