unizg Pretraga

S Proces njege tekstila

Nositelji

Prof. dr. sc. Tanja Pušić
Dipl. ing. Agata Vinčić, viši predavač

šifra predmeta

57065

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

5 (2+3+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanje, vježbe, terenska nastava, labaratori

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti procese njege tekstila 
•    primijeniti usvojena znanja u praksi 
•    izraditi i postaviti odgovarajuće procese u svrhu postizanja povoljnog učinka 
•    analizirati procesne parametre 
•    razumjeti važnost i značaj pojedinih parametara s ekološkog aspekta
•    analizirati kritične kontrolne točke u svrhu kontrole i unapređenja procesa

Okvirni sadržaj predmeta

Analizirati utjecaj i učinke pojedinih parametara u procesima njege tekstila. Sposobnost praćenja i ispunjavanja zahtjeva s područja ekologije u ovom području.

Cilj predmeta

Upoznati studente s temeljnim postavkama procesa održavanja tekstila u vodenom i nevodenom mediju. Povezati prethodno usvojene sadržaje o svojstvima tekstilnih materijala s njihovim ponašanjem u njezi ovisno o procesu i njegovim tehnološkim parametrima. Praćenje utjecaja procesa njege tekstila na ekologiju, te mogućnostima kontrole pojedinih parametara i analize rizika. Optimiranje procesa u skladu s tehnološkim i ekološkim načelima.  

Literatura potrebna za ispit

  • Soljačić, T. Pušić: Njega tekstila-I dio, TTF, Zagreb 2005.
  • Soljačić, T. Pušić:  Kemijsko čišćenje tekstila i kože, TTF, Zagreb 2013.

Dopunska literatura

  • Puchta R., Grünwälder W.: Textilpflege-Waschen und Chemischenreiningen, Fachverlag Schiele & Schön GmbH, Berlin 1973.
  • Jacobi G., Löhr A.: Detergents and Textile Washing, Henkel KGaA, Düsseldorf 1987.

S Proces njege tekstila

Povezane teme