unizg Pretraga

S Analitička kemija

Nositelji

Izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić

Suradnici

Jadranka Akalović, dipl. ing., predavač, vanjski suradnik

šifra predmeta

52436

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit
Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanje, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati postupak uzorkovanja i kemijske analize 
•    koristiti osnovne korake kvalitativne kemijske analize 
•    grupirati metode kvantitativne kemijske analize tekstilnih materijala i otpadnih voda tekstilne industrije 
•    primijeniti klasične metode statističke obrade podataka nakon kvalitativne analize
•    opisati dobivene rezultate nakon uzorkovanja i analize
•    definirati osnove dobre laboratorijske prakse

Okvirni sadržaj predmeta

Student koji odsluša predavanja, završi vježbe i položi ispit stekao je dovoljna znanja i praktična iskustva za suradnju u laboratorijima za karakterizaciju anorganskih tvari u tekstilnim materijalima, tekstilnim pomoćnim sredstvima i otpadnim vodama klasičnim analitičkim metodama i uobičajenim fizikalno-kemijskim metodama.

Cilj predmeta

Programom kolegija "Analitička kemija" omogućava se studentima upoznavanje s radom u laboratorijima za kemijsku analizu, osnovama postupaka uzorkovanja i analize tvari u tekstilnim materijalima, tekstilnim pomoćnim sredstvima i otpadnim vodama klasičnim analitičkim i fizikalno-kemijskim metodama.

Literatura potrebna za ispit

  • D.A.Skoog, D.M.West, I.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

  • Z.Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije:HINUS, Zagreb, 2003.
  • I. Eškinja, Vježbe iz kvantitativne kemijske analize, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
  • Z.Šoljić, Računanje u analitičkoj kemiji, Sveučilišna tiskara d.o.o, Zagreb, 1998.
  • I. Rezić, Interna skripta za vježbe iz analitičke kemije

S Analitička kemija

Povezane teme