unizg Pretraga

S Tehnologija tekstilnog tiska

Nositelji

Dipl. ing. Agata Vinčić, viši predavač

šifra predmeta

57064

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

5 (2+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanje, vježbe, labaratorij

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati osnovne tehnike tiska
•    definirati reološka svojstva ugušćivača
•    izabrati  ugušćivač ovisno o tehnici tiska, bojilu i tekstilnom materijalu
•    izabrati prikladnu metodu tiska za određenu vrstu materijala 

Okvirni sadržaj predmeta

Samostalnost i stručnost u odabiru tehnike tiska te odlučivanju i praćenju procesa proizvodnje tekstila uzorkovanog tiskom. kao odgovor na zahtjeve tržišta tiskanog tekstila, uz ekonomičnost i ekološku prihvatljivost. Samostalan rad i spremnost na brzo odlučivanje u specifičnim uvjetima i zahtjevima tržišta, o izboru i načinu izrade tiskanog tekstila.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa značajkama tiska tekstila te tehničkim i tehnološkim parametrima procesa tiska tekstila. 

Literatura potrebna za ispit

  • Đ.Parac-Osterman, B.Karaman; Osnove teorije bojadisanja tekstila, Sveučilišni udžbenik, TTF, Zagreb 2013.
  • Textile Printing edited by Leslie W. C. Miles, Society of Dyers and colourists, 2003.,ISBN 0 901956 791

Dopunska literatura

  • Izbor članaka iz znanstvene i stručne literature

S Tehnologija tekstilnog tiska

Povezane teme