unizg Search

Uvod u održivo inženjerstvo

Teachers in charge

prof. dr. sc. Branka Vojnović
prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić

Study, Module

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Course summary

4 (2+2+0)

ECTS

4

Knowledge verification

preliminary exam

Precondition for testing

Pohađanje predavanja. 2 pisana kolokvija tijekom semestra.
Priprema seminarskih radova u vidu projektnih zadataka ili analiza studija slučaja i usmena rasprava provedenih projektnih aktivnosti

Lecture type

Predavanja, seminari

Exercise type

Seminari

Subject content

Poznavanje i razumijevanje odgovarajućih matematičkih, fizikalnih i kemijskih načela i tehnika važnih za tekstilne tehnologije. Poznavanje i razumijevanje znanstvenih načela važnih za proučavanje tekstilne tehnologije. Sposobnost pretraživanja literature, baza podataka i drugih izvora informacija. Primjena odgovarajućih znanstvenih i strukovnih načela u analizi tekstilnog materijala i vođenja tehnološkog procesa u suglasju s održivim razvojem/ likovno-dizajnerske vrijednosti tekstilnih proizvoda. Poznavanje i razumijevanje proizvodnje, oplemenjivanja, ispitivanja i recikliranja tekstilnih materijala i odjeće te osiguranja i upravljanja njihovom kvalitetom uz naglasak na održivi razvoj.

Aim of course

- osposobiti studente za primjenu koncepta održivog razvoja u inženjerskoj praksi s naglaskom na tekstilnu tehnologiju
- osposobiti studente da procjene održivost sustava iz realne inženjerske prakse primjenom alata za procjenu održivosti
- osposobiti studente da pretraživanjem i proučavanjem relevantnih informacija i primjera rješenja iz prakse osmisle održivo inženjersko rješenje (resursi, logistika, (re)dizajn, proizvodnja, odabir materijala, potrošnja energije i tokovi otpada)
- spoznati ulogu inženjera u primjeni koncepta održivog razvoja

Literature necessary for course

Norma HRN EN ISO 14001:2015
Sustainable development goals (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)
Europski zeleni plan (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hr)
Ciljevi održivog razvoja RH 2030. - strategija

Supplement literature

Razni znanstveni i stručni članci iz područja održivog razvoja i zaštite okoliša s naglaskom na tekstilnu industriju (npr. De Oliveira Neto et al, Cleaner Production in the textile industry and its relationship to sustainable development goals, Journal of Cleaner Production (2019); doi:10.1016/j.jclepro.2019.04.334).

Uvod u održivo inženjerstvo

Related pages