unizg Pretraga

Novi mediji i moda

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

Suradnici

dr. sc. Petra Krpan, viša asistentica

Šifra predmeta

44384

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće
TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Literatura, seminari, radionice

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Analizirati kako novi mediji mijenjaju predmetno područje mode i kako utječu na stvaranje novih komunikacijskih praksi u dizajnu vizualnih komunikacija
•    pristupiti osmišljavanju vlastitog znanstvenog rada kao preduvjeta za daljnje samostalno bavljenje analizom mode u globalnim uvjetima medijske reprezentacije
•    uspostavljati odnose između društvenih i humanističkih znanosti, novih tehnologija i umjetnosti u razmatranju mode kao komunikacije, medijskoga proizvoda i načina simboličke identifikacije društva i pojedinca
•    analizirati procese stvaranja novih interakcija digitalne kulture i mode
•    objasniti vizualnu reprezentaciju mode u digitalnome okružju novih medija
•    primijeniti znanja iz teorije novih medija u okviru teorija mode koja pridonose boljem razumijevanju mode i njezinom sve većem utjecaju na javni život

Okvirni sadržaj predmeta

Kultura i novi mediji; Medijske politike i prikazivanje tijela; Modna fotografija i simbolički kapital; Televizija i medijska slika mode; Video umjetnost i moda; Transkulturalna medijska scena; Tiskani i elektronički mediji i stilovi života; Spektakl i modne ikone; Semiotika modnog teksta; Cyber-kultura i kritička dekonstrukcija tijela; Uloga modnog kritičara u novim medijima; Performativne umjetnosti i novi mediji; Globalni kapitalizam i medijski imperijalizam; Ideologija korporativnih medija; Moda u umreženom društvu.

Cilj predmeta

Predmet otvara mogućnosti studentima da upoznaju relevantne teorijske pristupe istraživanju novih medija i mode (televizija, tiskano i on-line novinarstvo, video umjetnost i film) kao suvremenog načina prezentacije mode. Znanje o smislu i funkciji novih medija postaje nužno za razumijevanje virtualne mode, Teorija novih medija kao mediologija već je dijelom transdisciplinarnih vizualnih studija i znanosti o slici (Bildwissenschaft) te čini pretpostavku za integriranje modnog dizajna u svijet masovnih komunikacija. Studenti na taj način usvajaju novi diskurs i pojmove koji su nužni za interpretaciju suvremene mode i suvremene medijske umjetnosti.

Literatura potrebna za ispit

  • Cvitan-Černelić,M., Bartlett, Dj., Vladislavić, A.T., (ur.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE
  • Barthes, R., THE FASHION SYSTEM, Johnatan Cape, New York, 1985.
  • Finkelstein, J., FASHION: AN INTRODUCTION, New York University Press, New York, 1998.
  • Roberts, D., ""Beyond Progress: The Museum and Montage"", Theory, Culture & Society, Vol. 5, 2-3/1988.
  • Hall, S., Hobson, A., Lowe, A., Willis, P. (ed.), CULTURE, MEDIA, LANGUAGE, Hutchinson, London, 1980.

Dopunska literatura

  • Sontag,S., ON PHOTOGRAPHY, Anchor Books, New York, 1977.
  • Craik, J., THE FACES OF FASHION: CULTURAL STUDIES IN FASHION, Routledge, London, 1994.
  • Bourdieu, P./Passeron, J-C., REPRODUCTION IN EDUCATION, SOCIETY AND CULTURE, SAGE, London, 1990.
  • Lipovetzky,G., THE EMPIRE OF FASHION, Princeton University Press, Princeton, 1994.

Novi mediji i moda

Povezane teme