unizg Pretraga

Računalno projektiranje odjeće II

Nositelji

prof. dr. sc. Slavenka Petrak

SURADNICI

Maja Mahnić Naglić, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44273

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Završni kolokvij na CAD/CAM sustavu, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativni radovi

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti ulogu i način uporabe 3D skenera tijela za potrebe određivanja antropometrijskih karakteristika tijela.
•    Opisati i analizirati ulogu i način uporabe profesionalnog 2D/3D CAD sustava u konstrukcijskoj pripremi odjevne industrije s aspekta razvoja kolekcija modela
•    računalno konstruirati i modelirati krojeve modela odjevnog predmeta, za sve različite materijala
•    primijeniti metode specijalnog gradiranja krojeva
•    analizirati i ispitivati pristalost modela odjevnog predmata primjenom računalnih 3D simulacija na modelu tijela
•    prilagođavati i ispitivati kroj interaktivno za modele tijela različitih antropometrijskih karakteristika
•    primijeniti metode računalnog 3D dizajna na simulirane odjevne predmete
•    računalno kreirati krojne slike

Okvirni sadržaj predmeta

Tehnike modeliranja krojeva primjenom računala. Konstruiranje podstavnih i medjupodstavnih krojnih dijelova računalom. Računalno dodavanje šavova. Parametri računalnih crtala i sustava za automatsko iskrojavanje. Računalna izrada krojnih slika. Povezivanje CAD stanica i transfer krojnih slika na CAM sustave za NC krojenje. Iskrojavanje i izrada modnih kolekcija pomoću računala.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za samostalan rad na 2D/3D CAD sustavu za računalnu konstrukciju i simulaciju odjeće. Obučiti studente za rad u četiri programska paketa namijenjena digitalizaciji krojnih dijelova, računalnom gradiranju i modeliranju krojeva, izradi krojnih slika, računalnoj 3D simulaciji odjeće sa svrhom testiranja prototipa modela i prilagodbi krojeva prema modelima tijela različitih antropometrijskih karakteristika. Kao krajnji cilj, studenti se trebaju osposobiti za rad u konstrukcijskoj pripremi odjevne industrije na najsuvremenijem računalnom 2D/3D CAD sustavu.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale i sur.: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odj. ind., rec. udžbenik Sveučilišta u ZG, 1997., Tek. -tehn. fakultet
  • D. Ujević, D. Rogale i sur.: Tehnike konstruiranja i mod. odjeće, rec. udžbenik Sveučilišta u ZG 2004.., Tek.-tehnološki fakultet
  • D. Rogale i sur.: Informatičke teh. i računalni sustavi odj. ind., 1. međunarodni skup Revi. i mod. metalne ind. BiH, Bihać 1997.
  • D. Rogale i sur.: Računalna izrada tehnološke dokumentacije i praćenje proizvodnje u odjevnoj industriji, Tekstil, 44, (1995.) 5, 224
  • J. Fan, W. Yu, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong and L. Hunter, CSIR, South Africa: Clothing appearance and fit: Science and technology, 2004.
  • B. Le Pechoux and T. K. Ghosh: Apparel sizing and fit: Textile Progress Vol. 32 No. 1, 2002.

Dopunska literatura

  • Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I, TTF, Zagreb, 1999
  • D. Rogale, Z. Dragčević, D.Ujević: Inteligentna proizvodnja i prodaja odjeće, Tekstil, 48, (1999.), 1, 17-33
  • D. Rogale, Z. Dragčević: Modularna organizacija tehnoloških procesa, timski rad i početak..., Tekstil, 46, (1997.), 10, 563-571

Računalno projektiranje odjeće II

Povezane teme