unizg Pretraga

Teorija mode I

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

SURADNICI

dr. sc. Petra Krpan, viša asistentica

Šifra predmeta

44283

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće
TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Predavanja, literatura, seminarski rad, posjet muzejima i izložbama, radionice

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti transdisciplinarno utemeljenje mode kao područja istraživanja kulture i društva u globalno doba
napisati teorijski rad kao preduvjet za daljnje samostalno bavljenje modom u globalnim uvjetima medijske reprezentacije mode
•    razmatrati odnose između društvenih i humanističkih znanosti, novih tehnologija i umjetnosti
•    analizirati koncepte modnih dizajnera i napraviti case-study o fenomenima mode u društvenim promjenama danas
•    objasniti različite društvene i kulturne fenomene mode danas – od elitne mode do subkulture
•    primijeniti znanja iz različitih disciplina u okviru teorija mode koja pridonose boljem razumijevanju mode i njezinom sve većem utjecaju na javni život

Okvirni sadržaj predmeta

Suvremene teorije mode (psihoanalitička, socijalno-klasna, antropologijska, cultural studies); Moda kao sustav znakova; Povijesno podrijetlo mode; Umjetnost i moda; Društvena diferencijacija i kulturna integracija; Efemernost mode i simbolička reprezentacija; Moda kao ideološki sustav; Subkulture i ulični stilovi; Demokratizacija mode; Govor mode; Moda i društvo spektakla; Stilovi života i modne prebrazbe; Dizajniranje tijela; Moda i postmoderna; Antimoda

Cilj predmeta

Osposobiti studente za kritičko razumijevanje složenog fenomena mode u suvremenim postindustrijskim društvima. Znanja koje studenti usvajaju iz društvenih i humanističkih znanosti u interdisciplinarnoj teoriji mode usmjereno je razvijanju kritičke i kreativne sposobnosti prepoznavanja društvene funkcije i simboličke reprezentacije mode. Moda se u suvremenom svijetu razmatra kao sustav znakova, društveni obrazac vrijednosti i način stjecanja kolektivnoga i individualnog identiteta. Usvajanjem spoznaja iz najnovije literature iz interdisciplinarnog područja modnih studija, predmet omogućava studentima uvid u stanje suvremene rasprave o znanstvenom proučavanju mode kao jednog od važnih društvenih i kulturnih fenomena vizualne konstrukcije kulture.

Literatura potrebna za ispit

  • Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Ante Tonći Vladislavić (prir.), MODA: POVIJEST; SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
  • Jean Baudrillard, SIMULACIJA I ZBILJA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
  • Gilles Lipovetzky, L'EMPIRE DE L'EPHEMERE, Gallimard, Paris, 1987.
  • Dick Hebdige, SUBCULTURE: THE MEANING OF STYLE, Methuen, London, 1979.
  • Roland Barthes, THE FASHION SYSTEM, Johnatan Cape, New York, 1985.

Dopunska literatura

  • Pierre Bourdieu, DISTINCTION: A SOCIAL CRITIQUE OF THE JUDGEMENT OF TASTE, Routledge, London, 1986.
  • Ted Polhemus, STYLE SURFING, Thames & Hudson, London, 1996.
  • Ingrid Loschek, MODE: VERFŰHRUNG UND NOTWENDIGKEIT, Bruckmann, München, 1991.
  • Milan Galović, MODA: ZASTIRANJE I OTKRIVANJE, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.

Teorija mode I

Povezane teme