unizg Pretraga

Računalno projektiranje odjeće I

Nositelji

prof. dr. sc. Slavenka Petrak
izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović

Šifra predmeta

44269

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Završni kolokvij na CAD/CAM sustavu, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

 Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati ulogu i prednosti primjene profesionalnog CAD sustava namijenjenog dizajnu tekstila i odjeće
•    detaljno obrazložiti ulogu i način uporabe profesionalnog 2D CAD sustava u konstrukcijskoj pripremi odjevne industrije s aspekta razvoja kolekcija modela
•    primijeniti metode računalne konstrukcije, gradiranja i modeliranjam krojeva, kao i prikladne programske alate
•    računalno izraditi krojeve za svaki prototip modela odjevnog predmeta, za sve vrste materijala
analizirati tijek razvoja novog modela kroz sustavno korištenje alata programa i uz primjenu zakonitosti konvencionalne konstrukcije odjeće
•    računalno kreirati krojne slike
•    analizirati postignuta iskorištenja krojnih slika s aspekta zakonitosti uklapanja krojnih slika

Okvirni sadržaj predmeta

Računalni sustavi za CAD/CAM konstruiranje odjeće, obilježja, konfiguracije i ulazno-izlazne jedinice. Tehnika prirpeme krojnih dijelova za digitalizaciju. Metode specijalnih vrsta gradiranja. Formiranje modela odjevnog predmeta. 3D body scaner i računalne grafičke stanice. Transformacija kroja s obzirom na skenirane tjelesne mjere.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za samostalan rad na 2D CAD sustavu za računalni dizajn i za računalnu konstrukciju odjeće. Upoznati studente s mogućnostima profesionalnog CAD programskog paketa namijenjenog računalnom 2D dizajnu tekstila i odjeće.  Obučiti studente za rad u dva programska paketa namijenjena digitalizaciji krojnih dijelova, računalnom gradiranju i modeliranju krojeva, formiranju modela te izradi krojnih slika. Kao krajnji cilj, studenti  se trebaju osposobiti za rad u konstrukcijskoj pripremi odjevne industrije na suvremenom računalnom sustavu.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale i sur.: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, rec. udžbenik 1997., Tek.-tehnološki fakultet
  • S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za računalni dizajn tek. i odj. u tehničkoj pripremi odj. ind., Tekstil, 45,(1996.), 6, 312
  • Rogale D. i sur.: Method of Transforming 3D Clothing Patterns into 2D Cutting Parts, 2nd ITC & DC 2004, Dubrovnik, Croatia, 586-593
  • S. Petrak, D. Rogale: Industrijska unikatna proizvodnja odjeće na temelju 3D-CAD modela čovjeka, Tekstil, 48, (1999.), 8, 397-410
  • S. Petrak, D. Rogale: Methods of automatic computerised cutting pattern construction, IJCST, 13, (2001), 3/4, 228-239

Dopunska literatura

  • D. Ujević, D. Rogale i sur.: Tehnike konstruiranja i modeliranje odjeće, rec. udžbenik Sveučilišta u ZG,2004.., Tek.-tehn. fakultet
  • Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I, TTF, Zagreb, 1999.

Računalno projektiranje odjeće I

Povezane teme