unizg Pretraga

Ispitivanje tekstila i odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

SURADNICI

Juro Živičnjak, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

36565

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Završene vježbe, predana pisana izvješća

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati bitna svojstva tekstilnih materijala za izradu odjeće i metode za njihovu karakterizaciju,
•    ispitati i ocijeniti temeljne karakteristike linearnog i plošnog tekstila,
•    ispitati i ocijeniti uporabna i funkcionalna svojstva tekstila i odjeće,
•    ocijeniti prikladnost primjene osnovnih i pomoćnih materijala za određenu namjenu,
•    utvrditi i predvidjeti ponašanje tekstila i odjeće tijekom konfekcioniranja, uporabe i njege.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Ispitivanje tekstila na uzorcima - zahtjevi na uzorak za ispitivanje i provedba uzorkovanja.  Prostor za ispitivanje i priprema uzorka. (Ne)pouzdanost ispitivanja i ocjenjivanja, uzroci i pokazatelji nepouzdanosti mjernih rezultata. Ispitivanje temeljnih karakteristika pređa i konca za šivanje: konstrukcija, finoća, uvojitost, (ne)jednolikost, čvrstoća, istezljivost. Normirani zahtjevi na konac za industrijsko šivanje. Ispitivanje temeljnih svojstava plošnog tekstila: karakterizacija pogrešaka; utvrđivanje dimenzijskih i konstrukcijskih karakteristika. Otpornost tekstila i šavom spojenih krojnih dijelova odjeće na djelovanje vlačnih opterećenja: ispitivanje čvrstoće, istezljivosti i elastičnosti; ispitivanje čvrstoće šava te otpornosti na smicanje niti uz šav. Ocjena primjenjivosti i ponašanja oštećenog materijala (odjeće) vlačnim opterećivanjem zarezanih uzoraka. Uporabna svojstva tekstila i odjeće: otpornost na habanje; sklonost nastanku površinskog pilinga; sklonost nabijanju statičkim elektricitetom; ocjena udobnosti (udobnost kontakta, termo-fiziološka udobnost); poroznost materijala (volumna i otvorena poroznost); zrakopropusnost. Ispitivanje i ocjena dimenzijske stabilnosti i postojanosti obojenja tekstila i odjeće tijekom uporabe i njege (pranje, kemijsko čišćenje, glačanje/parno prešanje, znojenje, trljanje). Ispitivanje i ocjena stabilnosti oblika odjeće: otpornost na gužvanje; procjena oporavka nabora na plošnom tekstilu (rukavu ili nogavici); ocjena izgleda odjeće nakon pranja i sušenja u kućanstvu - ocjena izgleda tkanine, šavova odjeće i utisnutih pregiba. Vrjednovanje materijala u svrhu ocjene kvalitete konfekcioniranja i pristalosti odjevnog proizvoda: ispitivanje stlačivosti, krutosti/savitljivosti, nabiranja/drapiranja materijala. Funkcionalna svojstava tekstila i odjeće: metode i postupci ispitivanja vodoodbojnosti, vodonepropusnosti, uljeodbojnosti, otpornosti na gorenje, UV zaštitnih svojstava. Označivanje funkcionalnih svojstava odjeće na temelju rezultata ispitivanja. 

Cilj predmeta

Dobivanje spoznaje o nužnosti poznavanja svojstava tekstilnih materijala za izradu odjeće, metoda za njihovu karakterizaciju  i vrjednovanja kvalitete na temelju rezultata ispitivanja. Ovladavanje metodologijom i tehnikom provedbe ispitivanja raznovrsnih svojstava tekstilnih materijala za izradu odjeće. Razvijanje sposobnosti primjene temeljnih inženjerskih znanja u vrjednovanju osnovnih i pomoćnih materijala, ocjene prikladnosti primjene za određenu namjenu i njihove kompatibilnosti.

Literatura potrebna za ispit

•    Materijali dostupni kroz Merlin sustav za e-učenje. E-kolegij: A. Tomljenović, J. Živičnjak: Ispitivanje tekstila i odjeće 
•    Tomljenović: Ispitivanje tekstila i odjeće – materijali za vježbe (interna skripta)

Dopunska literatura

•    Jinlian HU: Fabric testing, Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, ISBN 978-1-84569-297-1,  Boca Raton Boston New York Washington DC, Cambridge England, 2008
•    R. Čunko: Ispitivanje tekstila, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 86-329-0180-X, Zagreb, 1995
•    Hrvatske norme iz područja ispitivanja tekstila i odjeće 
•    Izbor članaka iz domaće i strane literature

Ispitivanje tekstila i odjeće

Povezane teme