unizg Pretraga

Tehnološki procesi krojenja odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale

SURADNICI

Nikolina Jukl, mag.ing.techn.text., asistent

Šifra predmeta

36563

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja,  vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati organizacijsko-tehnološku koncepciju suvremene krojnice odjeće
•    analizirati značajke strojeva i opreme u procesu krojenja odjeće u skladu s tehnološkim potrebama
•    diskutirati o tehničkim parametrima frontalnog fiksiranja,
•    izabrati primjereno sredstvo rada u procesu krojenja odjeće s obzirom na vrstu reznog sredstva
•    prepoznati značaj obilježavanja dijelova odjeće, sastavljanja svežnjeva
•    sprovesti finalnu kontrolu kvalitete
•    predložiti parametre pri programiranju strojeva u tehnološkom procesu krojenja
 

Okvirni sadržaj predmeta

Studenti proširuju spoznaje koje su stekli u enciklopedijskom predmetu Procesi proizvodnje odjeće na način da detaljno izučavaju tehničku i tehnološku problematiku procesa, strojeva i opreme u tehnološkoj fazi krojenja odjeće. Detaljnije se upoznaju s povijesnim razvojem i suvremenim koncepcijama tehnološkog procesa odjeće, organizacije rada te korištenje suvremenih načina i strojeva za polaganje i iskrojavanje krojnih naslaga te ostalih poslova u organizacijskoj strukturi suvremene industrijske krojnice odjeće.

Cilj predmeta

Predmetom se savladavaju sve tehnološke značajke i sve vrste strojeva u tehnološkim procesima krojenja odjeće.

Literatura potrebna za ispit

D. Rogale i sur.: Tehnologija proiz. odjeće sa studijem rada, rec. udžbenik Univer. u Bihaću, 1999., Bihaću
B. Knez, D. Rogale: Deformacije pri iskrojavanju odjeće strojevima s kružnim noževima, Tekstil, 33, (1984.), 10, 725-737
B. Knez, D. Rogale: Određivanje procesnih parametara iskrojavanja odjeće strojevima s kružnim noževima, Tekstil, 34, (1985.), 6, 377
D. Rogale, M. Nikšić: Procesni parametri iskrojavanja krojnih naslaga strojevima s tračnim nožem, Tekstil, 41, 1992., 3, 107-113
D. Rogale, D. Ujević: Tendencije razvoja tehnološkog procesa krojenja odjeće na IMB'93, Tekstil, 42, (1993.), 11, 625-626

Dopunska literatura

Ž. Šomođi, A.. Hursa, D. Rogale: Numerical Simulation of Textile Flexibility Testing,IJCST, 15, (2003), 3/4, 276-277
D. Ujević, D. Rogale i sur.: Interactive Planning of Garment Cutting Using Com., Proc. of the 8th Intern. DAAAM Sym. 1997, Dubrovnik
D. Rogale i sur.: Modularna organizacija tehn. procesa, timski rad i početak pojave HIM koncepcije u odj. ind., Tekstil, 46, (1997.), 10
D. Rogale: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji,Tekstil, 50 (2001), 1; 8-16

Tehnološki procesi krojenja odjeće

Povezane teme