unizg Pretraga

Računala u poslovanju

Nositelji

prof. dr. sc. Tomislav Rolich

Šifra predmeta

36571

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit , pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položen ispit kolegija Računalstvo i Primijenjeno računalstvo

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati informacijski sustav i objasniti njegovu primjenu.
•    Definirati temeljna načela rada i nabrojati praktične primjene elektroničkog poslovanja.
•    Razlikovati pravni i etički aspekt informacijskih sustava i elektroničkog poslovanja (autorska prava, trgovačka marka, patenti i dr.).
•    Definirati i primijeniti temeljne pojmove vezane za baze podataka.
•    Razlikovati temeljne pojmove vezane uz sustave za potporu odlučivanju.
•    Razlikovati temeljne pojmove vezane za ekspertne sustave.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Informacijski sustavi. Uloga i zadaci IS-a. Dijelovi i podsustavi IS-a. IS kao model poslovnog sustava. Izgradnja IS-a. Uredski informacijski sustav. Organizacija i upravljanje podacima. Datoteke. Baze podataka. Skladišta podataka. Sustav za upravljanje bazama podataka.Sustavi za potporu odlučivanju. Odlučivanje i donositelji odluka. Vrste sustava za potporu odlučivanju. Potpora odlučivanju u skupini. Ekspertni sustavi. Analitičko modeliranje i tablični kalkulatori. Internet i elektroničko poslovanje. Elektroničko poslovanje. Sigurnost umreženih sustava. Suvremene informatičke tehnologije. Multimediji. Vizualizacija podataka i prividna stvarnost. Inteligentni agenti. Inteligentno izračunavanje. Virtualne organizacije.

Cilj predmeta

Razumijevanje građe i djelovanja informacijskog sustava, razumijevanje važnosti i načina rukovanja podacima, razumijevanje baza podataka i njihove primjene, razumijevanje ekspertnih sustava i sustava za potporu odlučivanju, razumijevanje elektroničkog poslovanja, razumijevanje sigurnosti informacijskih sustava.

Literatura potrebna za ispit

Vlatko Čerić, Mladen Varga (urednici), Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.
Panian, Ž. (1999), Poslovna informatika , Informator, Zagreb
Turban, E., McLean E. i Wetherbe J. (2001), Inform. Technology for Management – Making Connections for Strategic Advantage
K.C. Laudon, C.G. Traver, E-Commerce: Business, Technology, Society, Second Edition, Addison Wesley, 2003, 944 str.

Dopunska literatura

CD ROM: Informatika za studente TTF-a (interno izdanje)
D. Jones, M. Scott, R. Villars, E-Commerce for Dummies, For Dummies, 2001, 432 str.
M.J. Cunningham, B2B: How to Build a Profitable E Commerce Strategy, Perseus Books Group, 2002, 224 str.

Računala u poslovanju

Povezane teme