unizg Pretraga

Studij rada

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović

SURADNICI

doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja

Šifra predmeta

36559

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    odrediti vremenski normativ i primijeniti metode snimanja osnovnih vremena tehnoloških operacija
•    grafički i analitički razraditi i analizirati sustav čovjek-stroj
•    analizirati simultani i sinhroi rad na strojevima
•    odrediti gubitke vremena u proizvodnim procesima
•    predložiti i vrednovati racionalizaciju procesa proizvodnje
 

Okvirni sadržaj predmeta

Studij rada u suvremenoj organizaciji proizvodnje. Glavna obilježja komadnog tipa proizvodnje. Vremenski normativi. Korištenje vremenskih normativa. Oprema za snimanje. Normalno vrijeme. Koeficijent zalaganja i njegova standardna distribucija. Dodatno vrijeme. Koeficijenti dodatnog vremena. Pristup snimanju. Metoda snimanja osnovnih vremena. Varijacije cikličkih zahvata. Obrada podataka i metode izračunavanja vremenskih normativa. Praćenje i analiza izvršenja normi. Analiza rada na strojevima. Analiza gubitaka vremena u procesu rada. Metode određivanja gubitaka vremena. Pojednostavljenje radnog procesa. Načela racionalizacije i faze provođenja. Dijagram poslovanja. Račun koristi. Ekonomska usporedba dviju metoda rada.

Cilj predmeta

Savladavanje ovog sadržaja omogućiti će sagledavanje i praćenje zakonitosti potrebe proizvoditi kvalitetnije, jeftinije i u kraćem vremenu čime se smanjuju troškovi kao važan preduvjet za povećanje kurentnosti proizvoda. Polaznici će biti osposobljeni da na znanstvenim spoznajama analiziraju i unapređuju sve segmente logističke podrške u proizvodnji i poslovanju osobito sa stajališta tehničke i gospodarske učinkovitosti. Stečena znanja su važan preduvjet za nastavak studija i razumijevanje sadržaja vezanih za sve tehnološke procese odjevnog inženjerstva, pripreme i organizacije proizvodnje i proizvodnih linija, te ispravnog vođenja tehničke dokumentacije.

Literatura potrebna za ispit

  • Taboršak D.: Studij rada, Orgadata, Zagreb 1994.
  • Car M., Krznar M., Šimon K.: Studij rada, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1993.

Dopunska literatura

  • Polajnar A.: Študij dela, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, SI 1999.; ISBN 86-435-0287-1
  • Izbor članaka iz domaće i strane literature

Studij rada

Povezane teme