unizg Pretraga

Nacrtna geometrija

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić

SURADNICI

dr. sc. Mikić Rozarija, poslijedoktorand

Šifra predmeta

36556

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit,  pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave. Izrađeni programi.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    uočiti i objasniti odnose među objektima u prostoru
•    definirati i objasniti osnovne pojmove projiciranja (u Mongeovoj metodi i kosoj aksonometriji)
•    prikazati (jednostavniji) objekt u prostoru metodom paralelnog projiciranja (Mongeova metoda – prikaz pomoću tlocrta, nacrta, bokocrta).
•    zaključiti na osnovu tlocrta i nacrta (i ev. bokocrta) o kojem se objektu radi i skicirati ga,
•    (re)konstruirati objekt u kosoj aksonometriji (na osnovu tlocrta i nacrta),
•    precizno konstruirati krivulje drugog reda.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Zlatni rez. Krivulje drugog reda. Ortogonalno (Mongeovo) projiciranje na dvije/tri okomite ravnine. Kosa aksonometrija. Perspektiva.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da student postigne razvijene sposobnosti promatranja i vizualnog percipiranja, razvijenu prostornu percepciju te razvijen smisao za red i preciznost, da se upozna i ovlada s različitim metodama prikaza 3D objekata pomoću 2D slika/crteža, da razvije produktivno i stvaralačko mišljenje (koje se očituje u sposobnosti primjene poznatih metoda rješavanja na nove zadatke, u analizi problema i traženju različitih mogućnosti rješavanja,u ispitivanju tih mogućnosti i njihovoj verifikaciji) te da stečeno znanje zna primijeniti u praksi.

Literatura potrebna za ispit

  • V.Szirovicza, A.Sliepčević: Nacrtna geometrija I. i II. dio, Element, Zagreb, 1997.
  • K.Horvatić-Baldasar, I.Babić: Nacrtna geometrija, SAND doo, Zagreb, 1997.

Dopunska literatura

  • V. Niče: Deskriptivna geometrija I. i II. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

Nacrtna geometrija

Povezane teme