unizg Pretraga

Organizacija proizvodnih linija

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović
doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja

Šifra predmeta

38766

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati i odabrati najučinkovitiji sustav tehnoloških procesa
•    primijeniti optimalan raspored opreme u procesu proizvodnje
•    opisati organizaciju unutrašnjeg transporta i toka materijala
•    opisati kontrolu kvalitete
•    primijeniti pravilnike o zaštiti radnika na radu
 

Okvirni sadržaj predmeta

Vrste proizvodnih linija ; sustavi tehnoloških procesa u odjevnoj industriji ; postupci planiranja rasporeda opreme ; izrada pregleda tijeka materijala ; prostorni uvjeti ; tehnike postavljanja proizvodnih linija ; određivanje i izračunavanje proizvodnih prostora ; raspored opreme u proizvodnim prostorima ; realizacija rasporeda proizvodne opreme ; tehnološki razvodi ; organizacija proizvodne linije za proces krojenja, šivanja i dorade ; organizacija skladištenja sirovina i gotovih proizvoda

Cilj predmeta

Upoznavanje s vrstama proizvodnih linija; prednosti različitih vrsta i sustava tehnoloških procesa; važnost valjanog planiranja rasporeda opreme; upoznavanje s tehnikama postavljanja proizvodnih linija; izračun proizvodnih prostora

Literatura potrebna za ispit

D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt-Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
N. Mileusnić: Organizacija procesa proizvodnje H.B. Maynard: Industrijski inženjering, knjiga 1.-4.

Dopunska literatura

Z. Horvatec: Organizacije proizvodnje

Organizacija proizvodnih linija

Povezane teme