unizg Pretraga

Računalna konstrukcija odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Slavenka Petrak
izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović

SURADNICI

Maja Mahnić Naglić, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

36562

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Završni kolokvij na CAD/CAM sustavu, pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati ulogu i način uporabe CAD sustava u konstrukcijskoj pripremi odjevne industrije i p
•    primijeniti metode računalne konstrukcije, gradiranja i modeliranja krojeva, kao i prikladne programske alate
•    prepoznati važnost i značaj definiranja svih potrebnih parametara za računalno ukalapanje krojnih slika 
•    računalno kreirati krojne slike
•    analizirati postignuta iskorištenja krojnih slika s aspekta zakonitosti uklapanja krojnih slika
•    upravljati uređajem za isctravanje krojnih slika primjenom računalnog vođenja
 

Okvirni sadržaj predmeta

Osnove računalne grafike. Računalni sustavi za CAD/CAM konstruiranje odjeće, obilježja, konfiguracije i ulazno-izlazne jedinice. Tehnika prirpeme krojnih dijelova za digitalizaciju. Formiranje modela odjevnog predmeta i izrada krojnih slika primjenom računala. Tehnike modeliranja krojeva primjenom računala. Konstruiranje podstavnih i medjupodstavnih krojnih dijelova računalom. Metode specijalnih vrsta gradiranja. Metode gradiranja matričnim transformacijama, vektorskim modulima i vektorskim translacijama. Integracija površina krojnih dijelova. Matrične transformacije rotacije, simetrije i zrcaljenja. Parametri računalnih crtala i sustava za automatsko iskrojavanje. Inkrementalne i automatske metode rač. konst. odjeće.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za samostalan rad na CAD sustavu za računalnu konstrukciju odjeće. Pri tome student treba savladati rad u dva programska paketa namijenjena digitalizaciji krojnih dijelova, računalnom gradiranju i modeliranju krojeva, formiranju modela te izradi krojnih slika. Ovladati metodama specijalnog gradiranja kao i metodama računalnih transformacija krojnih dijelova. Kao krajnji cilj, studenti  se trebaju osposobiti za rad u konstrukcijskoj pripremi odjevne industrije na suvremenom računalnom sustavu.

Literatura potrebna za ispit

D. Rogale i sur.: Računalni sustavi konstrukcijske..., recen. udžbenik Sveučilišta u ZG,1997., Tek.-tehn. Fakultet
S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za računalni dizajn tek. i odj. u tehničkoj pripremi odj. ind., Tekstil, 45,(1996.), 6, 312
D.Rogale, S.Petrak: Inkrementalna metoda automatske računalne konstrukcije krojeva odjeće,Tekstil, 49 (2000), 8;411-419
S. Bogović, D. Rogale: Symetry of Garment Patterns Using Matrix Transformations, DAAAM, 2000, Opatija, 35-36
S. Bogović, D. Rogale: Matrične transformacije simetrije pri zrcaljenju krojnih dijelova, Tekstil, 50 (2001), 1; 1-7

Dopunska literatura

S. Petrak, D. Rogale: Methods of automatic computerised cutting pattern construction,IJCST, 13, (2001), 3/4, 228-239
Rogale D. i sur.: Method of Transforming 3D Clothing Patterns into 2D Cutting Parts, 2nd ITC & DC 2004, Dubrovnik, Croatia, 586-593
Bogović S., Rogale D.: Modelling Garment Cutting patterns Using Matrix Transformations, 1st ITC & DC 2002, Dubrovnik, Croatia
Rogale D. i sur.: Method of Transforming 3D Clothing Patterns into 2D Cutting Parts, 2nd ITC & DC2004, Dubrovnik, Croatia, 586-593

Računalna konstrukcija odjeće

Povezane teme