unizg Pretraga

Normizacije u odjevnoj tehnologiji

Nositelji

prof. dr. sc. Darko Ujević

Suradnici

doc. dr. sc. Alica Grilec
doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović

Šifra predmeta

36559

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Nema

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti proces normizacije
•    analizirati rad tijela zaduženih za normizaciju
•    definirati ulogu Hrvatskog zavoda za norme
•    primijeniti ISO norme u tekstilnoj i odjevnoj industriji
•    primijeniti Europske norme za označivanje odjevnih veličina
 

Okvirni sadržaj predmeta

NORMIZACIJA KVALITETE: Pojam i definiranje norme i normizacije. Povijest normizacije. Vrste normi. Hijerarhija normi. Međunarodna organizacija za normizaciju «ISO». Usvajanje i sadržaj međunarodne norme. Međunarodne norme za kvalitetu. Upravljanje kvalitetom. Uloga i zadaća Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske. Posebnosti normi u odjevnoj industriji.

Cilj predmeta

Studenti usvajaju opće vještine potrebne za obavljanje poslova managera kvalitete u raznim organizacijama a posebice u odjevnoj industriji, kao i specifična znanja nužna za poznavanje i shvaćanje procesa normizacije, kao i rada organizacija i zavoda zaduženih za normizaciju.

Literatura potrebna za ispit

Lazibat T., Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom (2005), Sinergija, Zagreb.

Dopunska literatura

Gryna F., Juran M., Planiranje i analiza kvalitete (2002.) Mate, Zagreb.

Normizacije u odjevnoj tehnologiji

Povezane teme